Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 606
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0612
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
<5o5 VlyssisAIdrouandi

L O C V S.

HOS Japldesc Czelodelabimulti autumant- Sedadncrtendumcit,varijsin Jo-
cis,interrupes,& tcrramcamiciitosam ,sicludenie Natura,reperiri. Addit
GcorgiusAgricola inueniri quoq; in terra aluminosa ; Gcsnerus.in libro de
JapidibuSjnarratgcnerarijnGermania^coIorealbicante.&roseo^saxisindusos.Ide
Autbor in Volumine Animalium,&pra>fcrtim in Capitede Cane Charchatia,scrip-
jrt]apidesGtossopetrasinMeliteinsulaproduci,quos nonnulIiLamiarum, velSer-
pentumlingnasnuncupant. Pariter Anselmus Boetius monirrtcntis mandauit,hosce
lapides esse plures in arenis propeDeucntriam,& vicinajoca, necnon penes Lune.
burgum,in aluminoiisfodinis, vbiiapides huius generis Jinguas Serpentis satis ele-
ganterexprimunt, vtnon sitmiriim,si apud VuJgus, pro illisbabeantur . SimiJiter3tx
reJarioncGesneii,inIibrode]apidibus,taIesJapidescmereico]oris in Prussia repe- i
riuntur. hatad alios in lateribus ierratos Geirrertts apud Tungros obseruasse narrac

VSVS 1N MEDICINA.

f VLTAS adrcsGJossopetramconducere varif Aurhorespronuncianc ,alij
' ad prohibendasfascinationespra-dicant, alijhuiusbenefitio vcneniipro.
. diafnrmant:quandon,uidcBtma(iorcaificiinpra;sentiavene!ii tradicur.Scd
AnselmtisBottius hancfacultatemnondumdcpra-hensamesse aisetit. Gesnerusad-
uersus coxica maximam possiderc virtutem tcstatur , si vctum elset huiusmodi lapides
oljm Scrpetum linguasfuisse. Nihilominus nonnuili virtucem borumlapidumad vim
Strftnttm jjoji^eboriscombusticomparanticuminterrasiccissinaj&plcrumq^infodiiiisboli
''"^y^jnueniantur.QuinimomultiAuthoresadduntNaturam eas Glossopctrar impcrtitam
esscvirtutcs,quibusdcnsEJcphanti, &cornu Rhinoccrontispotiuntur.Quapropter, G
in febribtismalemogcratis expugnandis,& in variolis exccrminandis magnifican-
lur.IremvcrminarionimagisquamBezaarnon vuJgariterprosunr. Etenim nulium^»
prjriidium putredini, consequcnterq; veriiiibus magis opponitur, quam res sicciiTima,
cuius qualitatis Glosibpctra particsps csse rradic ur.

DE C E R A V N I A.
Cap. XI.

V 1 V O C A.

M:

m q

feOGNATI GIossopecrissuntCeraunia;Japides,propccreahunc locum H

"nHistoriasibicompararunc. Scd, vtabhoc capiteomnis toJJaturam.

)iguitas,aduciccndnmeic,hocnomen(Ceraunia)esseadiciliuum-j,

quodsignificatonine j]Jud,quod%uramfulminisrefcrt. Deindc_*

"erauniavocaniurmontcsEpyriMareloniumabAdriaticoseparan-

s,hocqinominc£!,iudciedicuntur, quoniamsummaeorumiugafui-

Cerannit minibussa-peferiantur. Est quoq,-Cerauniain Lcxicogeographieo.&apudPiinium

Vrbsvk. Ccrynia,vrhs Cypri in ora boreali intcr Carpasiam,& LapithQ sita. Insuper Ceraunia

cstgemmaispccicsanonnullis Authoribus nomine Asteriar descripta,quamMarbo-

dcus, Solinusj&alijcumillolapide Ceraunioconfundunt, dequo inprxscnei capitc

agitur. Quandoquidemfalsosibipersuadentbancgemmamtantummodoin Iocisful-

Certunfa niiticictisinucniri.DiciturhecgemmaapudPIiniumf[iIgorcmsyderisrapere,&habe-

^ttama, icjntus stclJam concnrsanrem, velrei2ius,secundumnonnuIlos, coruscantem,dchoc

Ceiaunia inprajscntinonloquimuriquoniamPIiniuSjpr^tcrmcmoratamgcmmaro,

alia
loading ...