Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 608
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0614
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5o8 Vlyssis Aldrouandi

OninesaiiccmJapidt'shuiusgci)Crisveluul]eum,vcIi;uneumjVclsccui-im,ve!a]ia_, e
]iuiusgencrisii]strumencaforamenhabentia,adrecipiendunvmanubrmtn,imitaiitissi
Hincnonnulljnons.i£itt,isf;:laiir.is, sid fcrrca insli".:iiiettt;i,traistu temporisinlapjdcs
csscmutacacxistimarunt. Caiterum inultihaiicopinlonCexplGduntj&huiuimodjla.
pidcsinictisafulminearboribiis, &dcmibusseinticnissc ti'adunt,uampostiistumsb.I,
miniSiinkpidiseffossioneprKscntcsfuisscassctieran^pcncscjuosomiieslidcsmaneat.
KcntmanusCerauniuJapidemTorga?anncsexagesimo primo post sesquimillcsimurn.
MaiomenscfulmineproieaumnaiTacqiiiaterracrutusfuitlatitudinistriumdigito-
ium, logitudinis quinq;, dsirior vero lapidc Basalte,qtio in nonnullisGcrinaiiiariocis,
Incudis vkevtiitur. Idem Authorreciratpropearcemluliam,peringcntemquescum
fulminis impetu, deiccium fuissc lapidcm,qui cssossus einsdem ctim superiori iiiit ri.
gura?,&QuestoriTorgcn(idonodatus. HabcmiisciiamexGesnero,qu6daiit!oiiotia-
gesimosecimdosupramiiksinuim,&quadringcntesimumeXrcloceciditIapis trccert-
tarumlibrarum,qui Ensishcmij,intcmploscruaciirisednumfuerir form e Ceraunieja.
pidisnonexplicatur.
Crusta horumlapidum leuis est, & ptllucida, & plerumque coloris leucoph&i,sed
parsaduersalapidishuiusmodicrustacstnudataivndcaliquicrcdiderunt.viojcntia
. fulminis quo excutitur anubibuscrustam rumpi, & huius indicium csse affirmanticuni
Cr"Jf J7 nulluslapishuiusgencrisinucniatiir,quiintegraciiistaobdustus fucrii.-.quciiiadmo-
ms Updis £uta 0bscruamus in GJossopctris,qtia*semperiiitcgs a? eruuntur. Demum iila parslapi.
qimlis. jj3p0rEjone crustjEspojiata,coloris cst ferruginci, iubstautia dura, &giaui.
GENERATIO, ET NATVRA.
SI cosideretur hic lapis,quatenus in suaminera produci poccst, nulli dubiumesse
debetcam sorcii i gcneracione, qua;in primo Capitc huiuslibsi deorm aliorum
iapidumexplicatafuir.VeruinqOoniamtamconitansfairiacstfulmenesjcIapi-
msqujtn. dem)Vt si quishanc Vulgi opinionem explodcre vellit,insipiensprorsus esse videatur: G
quochca ratio,qua in nubibushuiusmodilapisgigni possit(sitamen ibi gtncraturjboc
in loco, ad mentera Philosophorum,assignanda cst. Exhalatio igitur quaidam fulgu-
iea,& fulminea .cummeiallica quadam materia admixta, in nube pkrumque viridi,
aut nigricmte, ab humorectrciifuso conglobatur, & coagulatunveluci farina ,aqueo
humorc asfuso, in massam conglutinatur, postca superucniente calore, part im cxso.
Ic,&SteIlis,partimex antipenstasigcnito , talis massa subasia quasi concoquitur,&
inmateriamlapidcaminduraturisicucilaceresexmolli luto formati calore foniacis
durescunc. Prajtcreafulministelumacuminatur, quoniamhumidum admixtum essu-
gienssiccum ibi faciie conglobacur. Itaq; lapis Ceraunius cxhaiaiione assbciacus innu-
beabhumidofiigidocircunistanceitaprclTus, vcin camangusto loco amplius mancre
nequcat,illicdnubem, in qua ranquam inouo est conclulus,rumpit tonicru,& fulgur
cfficicns in qua?cunque obuia,vcloci motu,fertur, quar Jcindit, dilsipa c,inssammac, atcj;
prosteroit.
Ceteriim Anseltnus Boetius hunc gcncrationis modil maximopercadmiratur,quan- H
doquidcmlapisinrianubesproduclusoiimiexpartcdeberet eslerottldusidcindcquc-
rit,curforamensi[_inmediapartelapidis,idqii)ona;qua!e,scdinaltcrapartelatius.
Praiterquamqudd vix credendum csse scribic, lupides tam cito nasci, nccnon tali du-
ritie, tantoque pondereinnubibus vndiq;peruijs produei. Sicuti neq;diccndum esfe
cxistimat=vicempestatum,esrupibusadnubes,huiusmodilapiliosdcfcrri,vcpostea
in terram proijciancur.
C^oadnacuram,notandumesthui(isinodilapidemmagispoiiderosumcssc,quam-J I
(r* aliumiapidem tcrrestrcm, daca tamen magnimdinJs arqualitate ,sed ferrominus pon- %
*atsm&. jerosus essj peihibecur. Dcinderefcrunt etiam Authores (si camen verum csl) Filumci „
itaapplicatumjVtnusqtian^duplicatumomncsilliusparrcscegac, icaopcrati, vcprunis
candentibus imposicus non vrarur,sed tantunimodd madcscat,atqihac rationcdc-
prefiendunt,ni)mgenuinus,vcIaduI[ciiiiii^]a;i!sfuci'ic.TandemnonnuIlidiuulganr,
pcntsquosfidesmaneat,huiusmodilapides,fuIminisimpccuaiSos,cciram sttbire_a
pro-

r-
loading ...