Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 619
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0625
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.IV. 5,p
A etiam CorybantesSaecrdoies Cybelcs,& louisaItores,DaftyliTdasj fuerunt mmcupi- DtSy/i
tj,quoniamo]ium ttaxcrunt ali il:;-: ciuinq;vjiis,noji\inc, Ujctylis ,qui primi kla il_j iditsqau
montemcoIcntes,fcirumfabricarunt,aquibusrosteaGi«ci c|uimi;etiatr>digirosma-
nus dacryloscognominarunt. Hi posteaCotybantcs, nc pucr vagim proderetiir,iiouo
]ususgenereexcogitato,cJypeisa;neisiutcrse concuisantes,a;ristinniru,& numerosi
pcdiscompositioiic, quiclactylusindcdiiftusestjSaiurnumdecepirrcfcruiitunquicum
TitanofrairCjiniiapaflioncjConuencrat.vtsoboieinomnemmascuIamdcuorarcnr.
Csterum, prajtermjssis sabulis, ad DacTylos Id*oslapideos acctdcmus cxaminandos.
SYNONIMA, EORVMQ. ETYMVM.
HIC lapis passim Belemnitcs vocatur a figura sagittx, quam rcpra;scntat: etenim
GrajceBiTits/toisagittamsignificat. QtiinimoLatinisdebcretdici Bclenitcs,
vtsuperiussuitnotatutmcumapud Gra^cosLexicographosBsAis/T» sctibatur.
NamexampIaradicelapisbicintenuissimamaciemdcliiiit.Quocitcamulti telumnun-
cupanriimmdabhacsigiiatuta optimumpra-sidiuinadvulneracongluiinanda esseiu-
dicant. RefcrtGeorgiusAgricolahuncIapidcmapudSaxonescognominari sagiitam ,
Incubi;quoniamcumaJiquoliquoreaducrsusEpliialtem,supprclsioncs,&alianocTw /J'/"'"'
ludibiiaffflieiiucceiTuadhibeatur. Plinius,&ali; AuihoresBclcmnitemdassylumj'^'' >
Idarumindigitarimr,cumformamdigitihabeicconsidcraucrint. Iraq; huiusmodi la-
pidcs nonsolumdacTyll j a figuraded eriam Ida;iaccleberrimo illomonte Ida, vbinas-
cuntur. InterGermanosnonnulli, annotantcGesncro, Coraciam ,vel lapidcm cotui-
numnuncupant, sedillampta-iertimspeciemhuius Iaptdis,qua;nigredmce(isusTusa, Lafis Cor-
veljvtalij nugantur,asimi!itudine coiuini vereiti. Ccranites aliquibusappellatur, ninmqm.
quoniam cotnu fotmam pra; sc fer.it. Gesnerus tamen, intcr hos lapidcs, maximum tan.
tummodoCeranitemdicipoisc&hijncciseAllrapiamPlinijarbitratusest. Cmtmitts.
Germani quidam,\it sciibitGcsncruSjIapidcm Lyncis vocitant.&alij Lyncurium. jissmsitj
C Pariter Pharmacopa;i nonouamlibet spccicm Bekmmtis Lyncutium cognominanr,Lssit.
sed tantummcidoiJam.qua; slaua,&pcllucidaSuccisium armulatur.trahitq; ad se quis-
(juiliasj&odorem iniucundum Ipargit :hacdecausaci(Lyntis vrina concretum cste
putarunt. Tandem Gesnerus inielJexiiTe tradit alicubi talem lapidem perperanua.
nominari Alabandicum;cumaudiuerirad confecTionemvitrialiquem vlum prsstare.
DESCRIPTIO, ET NATVRA.
ET-HGIEM sagirta;BelemnitesitaexacTerepra;senrat,vtaurea,argentea,ferrea,
autligneacuJpissagittaiinlapidemtransmucata eiTevideatur. Habct enim in-
terdum armaturamaurei ,argenrei,auiferreicolQris;inrus verci aliquid ligrto
nonabsimile.Nunc verolapisest concaims,modoplenus, vt Jigna essesolent. Quando-
quelinca;amcdmsaad cxtiemitaiemprodeuntesconspiciuntur,vclurim rotisappa»
D ret. Silapisest concnuus tcrra,arena, vcllapidc est rcpkius,qui Japis, &ipse terram
parher, vcl arenam intus habet.
Prartereahiclapis, quamuisnon vniussitmagnitudinis :nihiIominus vna omnibus
huiusgcnerislapidibussagitta;figura inelTe videiut,dumexamplaradice in tenuissi-
mamaciemdesinunt,vndenomcn (ibicompararunt. Idcntideni hiclapispolliccmhir-
manumexptimit, dumcrailusest circaradiccm,& a/iquantispcr circa extremitatem_j
diminuiturinobliquummodiceinclinatus. QuandoautemBelcmniics aurcacstmu-
nitusarmatura,pkrumq;cx crustis rancjuamcx quibusdam mcmbranis, mox magis,
atq;magisangustis iinegratur.
Omnibus spccicbus htiius lapidisnaiuralitcr qua;dam quasi rima inest, qua fit, vt in
longitudincm sacile findaiur. Hscautem rima in pcllucidis maxima conspicuacst. sima ;„_,
Postciomnium substaniiafcreest friabilis,& vt pltinmiim cortice,&parte interiorc Beltmmte
constant. Nonnullitameiimcdullammolliorem,alijver6d'tiriorem habent. Siadu-
rantur,cinerei,velcandidieuadunt:deindeodorcm oiiium,ve!cornuum combusto-
loading ...