Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 630
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0636
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
gjo Vljssis AUrouandi

pr^teresaminatas;&'(!e]iiiC3[3sOsteoco!lii(iiltreniJ3.sreceii('eture[jam,&pinoi. c

rur a Gcsneio, QstcoeoJluscrustaccus, qjiidiciturciiam ab ipso a&maJnBtt ,qua(i Ja~

pis crustaceirs: etcnim cot»icc qimdammorio testaceo coopertus obscruatur. Huius

^^jquoci^exmenteeiuidemAutlion^iiiuin.alligiianir. Itemadliasdifsercntias,multi

nlhccns Authores,&prarsenimGcsnerus,&lioetius, (ta)agmitem,vclstilia[iciumlapidcm_.

Stahmi reducunt. Est autcm ille,quiabaquis lapidificam vimhabcntibus,&cadcntibus

tts ' velabaliquoiocostillantibusgtneraturj&coiicrescitjmoreaquarumjquarjvrgcnte

brurna,exstiIlicidijscadentesinfliriasconcrescunt. Huiushicdamusicoiieniforma

pyramidis, mucronerraCto,subnumcro 3. Est enim iapis albus,grauis,durus, intus

nircns, &commendatura Chinirgis,adossa fracta fcrruminanda: idcdq; domeiL*

Osteocolla;obtinuit. Eiusdemnaturarquidamlapiiliperexigui\& durissimijformij

irrumariimconcretie(Tevidentnr,quosTheophrastusexconssuxugu[tarumaqua;oe.

neraricstopinarus. Quinimo huiusmodiaqmepr^diiftos lapidesgencrantcssi, iiu

coquendiscibarijs,vclinpotione,adhibcantur,Iironchocellas,nempe strumasgut-

turis excitaresolent. VJceuersa puluishoiumlapidum emplastris permixtus,itrumas F

discutcrcdidtur. Horumlapidum iconessuntlubnumeroj. intabella. Hacetiam

aliquireducuntlapidcsquosdamintariliicispolitos.&foraminibusnaturaiiter per-

tusos,quos,cx Gesnero,qua?da muiicrcs superstitiosarcirca Torrcntes , & Humina col.

JiguntsibipcrsuadentespolTecuraie vaccassangumem,cum iatfercddcnr.es,si, papij.

lisintiahafcforamiiiaimmissiSjmulgeantur-Huiuslapidisiconiubnunieio 1. habetur.

Similiterad hoslapidescornua fossiiia rcduci poiTunt, quoniam ab Osteocollinatu-

ra non vaJdcreccdunt, & in ijsdem fere locis, inquibus Osteocolli,inuenjuntur. Hi

c . <juoq;lapidesanonnulIi$Ccratita;appeliantur,quoniam formam cornu cxprimunt.

-, ■ Veiiimaliquando tamcralTus.&rmgnus inucnitur iste lapis, vtaiicuiusanimalisnun.

* * * quamcomufuislecredcndum lit. Vulgustamenopinatur essc cornua Monocerotis,

velsimiIiumanimaIiuinperorbemterriE,temporibusvniucr(aIjs diluuijdisperla,qu«

temporis diuturnirate,inlapidemrransmiitatafueriiit. [nucniunturha-c,ex Boetio,

. in varijsGerma']i>Iocis,in Morauia,inSile(ia,in Saxonia. Huiuslapidissubstantia

extcriusest dura , intrinsecus plerumq;rnollis alba, leuis, stiabtlis, compacla asttin. G

gcns,siccans,linguarfirnuteradha:rens,odorcnon ingrato. Cortex exterior inter-

dumssaueKit,aliquandocinereusest,velatbus, quandoq;subnigcr. Huiusdamusico-

ncm miicrone fraclo.

Viriautem non vulgarkcr eruditi existimant in subtcrraneis locis huiusmodilapr-
dcs,cornuumforina,spontenaturanasci:queiii3dmodum Osteocolli,& alij lapides
huiusgenerisprocreantur. Matcrjaautem proxima gcncrationiscorumArgilIa,vei
potius Margaetfedicitur,quardumJapidescit, abaquisirrigaea adinstarlactis nucns
perr.errarcauitatcs,variasiormas, & cornuum,&oiirumacquirit,iuxtasiguraslociin
£W<w/^qUOconciescensiapidescit. Quinimo silapideus hic humorfrustumaliquodligniiru
JHm, terrasepultuminuenerit,illico(neatuspenetrans,lignuminjapidemconuertit,&!ia'i;

eft potilsimaratio,propterquammuJti,procornuMonocerorishuiusmodi lignum_»
lapideum ostendunt. Adrcrnnarrat AnselmusBoetiusscdomi habuiiTe huius ligni
Japideiplusquamvigintidjsfereniias,quas omnespro-iVustis corriu Monocerotis ab
amiciSj & Cireumrbraneis acccpir, H

VSVS IN MEDICINA.

PVLVIS huiuslapidisnonestinfrugiferumprarijdiuminfraisturisossium. ImmiJ
cumhuiusrtio_iIapissigura,& magnitudine oisiy sa?moris,&brachij huntani
inueniatur:pariterhicadfra£tiirascruriiconsolidaudas adhibctur.Etenim hu-
iuspuluerisdrachma, vclscsqiiidrachma, spatiotridui cxhibita, & cxrrinsccus empla-
firispermixtamirabiIcsefteauspar:t.CurautemtaIislapistacitdo(saferruminetjCura
raturaquadragintadiesexpostulet.antcquamcalliimolleuminolTesraAoexalimeit-
tisgencret.AnseImusBoetiusliancatTertrationem,niminim,quiaIapis hiein Jiiino-
rcmsoiutiisestporentiaproximaos;ideoq;faeiiltati alteratrici laborem nuNtim pa-
rit j & assimilatrici materiam callo osseo idoneam cinssime suppcdieat. Necelsariu-t
loading ...