Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 637
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0643
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
Musa:i Metallici Lib.1V. 537

A.ioreicircfcruritur. QQamobremquantumexnominis ctymologia eolligenduro est ;
hunc potius arenam quamsapidem indigitarcdebcmus,veluti Gcorgius Agricola tc-
stificatur.SatiusigiturcritcumAnselmo BoctioalTcrerchunclapidemnonnunquam
esse satis durum, & aliquandomanibus attritum facilc- in arenas abire.

DESCRlPslO, ET DIFFERENTLE

LAPIShicMinijnatiuicoloremferchabet, vt AnseImus-"oetiusafSrmat,pau-
Id tamen oblcuriorem, & ssauescentcm, Interdum arenosus est,aureoq; puluere
conspetsuselse viderur.
Quoaddiserimina,IsidoruscxSolinoriotat Ammochrysum arenis auro immixtis^g s
nimc bra&carum, nuncpulnerisformamhabere. Ncc praicr rationem, quandoqui.
dem nos quoqjhanc dupliccm difVcrentiam obieruauimus,nani pertrastauimus ilhim,'
JJ quiin bractcasquasifinditur,nccnon qiii filTuram non adimittit,qualiscss illc,quiin-
Agro Bononiensi, inter Japides arcnarios, inuenitur.

Pra?tereaobscruatuscst Ammochrysusdurus instarlapidis^colorerubcntediluto,
dequoAnseimusBoetiusfottassisiocutusest. Rursusobseruatuscst Ammuchrysus
alterdurus, & difficulterfriabiiis. ItemAmmochrysuSjCum Chalcanthoefsloresccn.
teinpiurcsbrasteasdiuisibiIis,&tandcmAi'gyrammos:siueAmmoargyros, quinon^
auri, sed argcnti speciemrcfert: ideoq; Germani,attestante Boetio, argcntum fclium, mf"
& micatn steriiem cognominaiir,-

L*Q C V S, E T V S V S.

SOLINVS monimentismandauitAmmochrysumin Persidegencrari■ Nosau-
tcm copiam huius in Agro Bononiensiobleruauimus, & Germaniam qiioq; hoc
abundare intelleximus. Ansdmus Boctius addit, propc oppidum Horasdioru- PH/H^^„-
siumBohemiaicopioseerui. $(mus

Quoad vsum,res certe est nullius momenti,nisi qood ex eo paratur puluis,qui Ger- '
manis, vt intelkximus, imincl etiam Bononia:, apud Scribas est in vsu, ad siccandas
excempli} scripturas.

DE LAPIDE MINH.
Cap. XX.

jEQVlVOCATlO.

r OSTRA intctestinprssiscntide Minij sermonem habere, cum iru-

* capiteantccedentiilliusmentiofactafuerit. Dioscoridesigituriru

diincilemlabyrinthum Leclores induxit,quando scriptum rcliquit

j eoshallucmarLquiCinnabaiimremcamdemcumMinioessevolue-

runt.Cumposteaquid/iisuaCmnabaris Dioscoridcs non matiite-

siauerit. Tradidittamenagcnsdeargciuoviuo^MiniumcsscCinna-

barimjseditaabui1ucappcllari.VerbaDioscoridissuntha.-c. KArgeniim-uiHBmsitcx

Minu,qacd' idminiiCmash^ris c-cuur: Postca addit.F^;»^e«i»! fiiiiiiimsyiM-osu scrrtd

ioKcbiCiniMUrmcemhicri[, Quarc palam CinnabarimproMinio vsurpat. Eratigitur
temporibusetiamDioscoridis vocis huius mquiuocatio ,quamipse non cxplicauit;
cum profec3d cxpositionc inriiguisset,propier variasopinioncs,quaspcpcrit. Nunc
autcm^vtomnisambiguiiastollaturjorserendumcritjCJiinabarimDioscoridisIonge
abaliorumGra^Conim Cinnabaridiscrcpare,cumCinnabarisDioscoridisnonsitia- Cinnalm.
pis,nequequidpiamfossilc,' qualca caicris Grrccisconstituitur,sed cst gummi arbo- r" D'^A
Kuni ,dc quo suo ioco scrmo habebitur. Hic tatttummodo notarc oportet hoc gum- J"™'
Hhh mi
loading ...