Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 640
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0646
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
640 Vlyssis Akirouandi

MiniTi e& Rur(iis hoc iTccatum,atq,conrritum.ad suum colorcm reuerMiur.PdstretnciDotanduni ]
ixnenttS. eflMiniuinnatura! vcntiiat^iiotstcspci-s.vtl^iiiiiisopiimemonuitituquialiydrat-
gyjumpanicipatjtsiquiaJialitiisyc-nciuiosciustativdiitiioiroiciMinijtcltiticaitir,

D 1 F F E R E N T I £

lib.j.Met. A RISTQTEi-ES, Theopbtastus.GalcnuSjPl inms,Vitruuius,& alij viri do-

L.6.simpl. /\ e"ti,&erudiri,proCinnabari,ve]Minio,quod idemsunt,quidMcrallicunuj

ijAb.j.Af* *- -*■ diuerimiodcramenintcllc:<erunt,namq, huiusplmgcnera assignarut.Itaq;

thitcil. primumgenusMinijnaturaiis,&fossi]is,cstlapisconcretuSjdurusjquicruiiurexfodi.

OKargentarijs,&Crnnal?arisminera]isappcIlatur.SecundunvgcnusdecutiebaturiaJ

gittisexrupibusinaccessis.propeCokhos^d quos (Vtfainacst) iam nauigauirlason

Thessalus,cumArgonautis,vtve]lusaurcumcouscquercrur, scd hocgenus Minijna-

turalrsignotumnobiscst;cumobhominuminertiain,eiijsvsiisccssauerit. s

Tertium genus Minijnaturalis habet fosmam pujueris colorati existenris jn ijsdem
fodiniSj&abAristotelcin Met('OroIogicis,coIoiatusciiiisfoitappdlarus,qucpostea
Galcnus,nominc Minij,cumalijsGra-cis intcllexit. Qtiade catiia Galenus scripiu vi
erodente, ad inssaraliorummctallicorumpolleii'.

QuartumgenusMinirnaturaliSj&foliititijCoriicIiusGclsusprocuIdubiomemora-

S-tk^Jc^ uit,verba faciensdeDysenteria,vbicircaiiiicmcapiris,aduersusvkera intcstinoru,

mea,cii,ts, Minijglcbamvalereasteruit. Glebaautemindicatquodcumq, Mineralecorpus,vct'

terresticsolidnni,openatura;,iiulloqiintcr(ienientehominnmardricioortum. Idcir-

coproglebaMinij intclligcndumest Minium naturale colorisrnbricoccinei,quod

Z.i.^y.ca.y abaliquibus (referente PiinioJ Cinnabaris vocabatur. Quiniuio addidit Plinius,Mi-

niumGracis uiistm nominari. Itcm inantiquis Codicibus Dioscotidis,&incapite

deRubricaSinopica,ha"cerat inscriptio, uiMnt ssjJV«-*B;>.;qU£voces,ad mentcmPjs.

. ■ nij,minium Sinopicumexponi polsunt. At pra-diela Rubrica oliip tcmporibus Troia-

nis, Homero teste, pro piclun's,& pra;sertim in vso Mcdicina? sommopere commen- G

dabatur,& prarcipue tjuando refrigerare,exl1ccare3 & omnem Huxionem coerccre_a

opuscrat. QuamobremabomnibusfereAuthoribuscclcbciTimisnostra-artatiscom.

munis,& vuigarjsBolusArmena cotcineicoIoriseiTecrcditur,&postea nonexAr-

mcnia, sed cxGermania adueuitiu: immo etiamex fodinis Italia;,vbi fcrrumeruitur:

cum tamen in mincrisetiam argenteis,&aureis rcperiatur.

QuintugenusMinijnaturalisreceiisoicBrasanolusJti libro ExammisMerallorum,
Anthtsxlfr vbihistoriamlapidisAnthracisrecitauit,quiest gleba,&propriaargenti viuivoini-
sis. ca, ex qua,ope ignis fornacum,olim Minium parabanti addiditq; prsdicfam glcbam

haberecircasc puluereuj rubruma natura productum, & pro picturis pukherrimum.
NoshabuimusamercatoreNorimbergeiiMiniriinstargleha?,colorepeiiepurpureo,
sed fracfum guttasargenti viui osteudebat.Acccpiimis etiam cx}5ohemia fiustum )a-
pidismarmorcijCumsciiitillisargcnti viui inchisis, cuius hocinlocoicondatur. Vn-
de non immerito quls dicere poiset huiusmodi materiam ina.morcam , vel alabastri-
nam in terra- vilceribus, virtute caloris sobrcrranei, paulatini inlapidem miniaccum H
eontietti, & talemadipisci colorem, veluti etiam e.sperienria obseruauimusAuripig-
mentum,invisceribusterra;,non solum vicalorissubterranei, Jedetiamviolentia-j
JgnisartiiicialisinSandaiachamtransmutari.

lamaccedendsiestaddirfereiitiasCinnabarisartificialisabAntiquitatedescripti,

quarum prima parabatur e.t arcna subrubra,& radiate, qnainex Cilbianis Agrispro-

(:.iUi.u .■■■ }'■■■■ '■;-■' -■■'- ■<>■'''■* '.■iiKni in A.'i,.. iiiiiioiroiils^i-.as'.:. iii,>jvinuu:i ;L;ai,i:autborem

tbiwsn Mi fo'sse Calliam Atbenieniem Theophrastushis verbisrctulit. Calliasenini magnaspe j

njimetor, dnirusconficicndiauii,hancsobrubramcoquebatarcnam,moxemolliebat,eamqila-

uabat,sedtandemspefacieiidia(irifrustrat'iis,fccitMiniu,quodCinnabarisest,pig-

menti genuspra-stantissimum, & pukherrimum.

SecundadiflerentiaCinnabaiissaCticij vocaturaPImio Miniumsecundarium-J>
quoniamsecundumlocumprastantiaiocaiparet. Hocaiitemamiquitusexlapide_J>
palumbario vsto,&Ioto parabatur.

Tcr-
loading ...