Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 646
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0652
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
64S . Vlyssis Aldrouandi

D<

VIS, E T V S V" S
in Medicina.

v E virtutibus hulns lapidis plura rcccnserc,quam didicimus, neq; possiimus,
* neqjeriamdebcnms. Soluastignabimus,qua;cxaliorumrelationejntcllexi-
mus. HoctamennobismanifestumestpJurimmnsiccarepoise:nampra:iic-
citatc,etiamIingua:admotustenaciteraclha;ret, nonsecusaccssctBoIusArmeijtj
Vulapidis Orientalis, incuiusciefcc>uIiicIapiIlustuto,&vti]itcr vsurparipotesticumnon mi.
nusfitefficax. VndeThomasErastusfiequentemeiusvsiim per vniucrsamGcima-
niamessediuuJgauit. Quinimointellexitmagnamhuluslapidisqiiantitatcmavitis
eius virtutcm nosccntibus in Pomeraniam vsq;maguam dcferri. lllius virtutemiiu*
fra&urismiiiimeJperneiidam cssc tradunt. NamsiquisfraCtum osrasteinsuumlo- 1
cum restitui cmet,& ex puluere huitislapidis cmplasirumcumolco,aur Rosaceo,aut
Myrthyno,autMastichino, modicaq;ceraimponat,&huius]apidisdrachmam,vcl
amplius,manc, vespcriq; inaliquo liquorehauriat jproculdubio, intra paucos dies
fcicPaticns ab omni doloic liberatur, & ctiam paiilo posfc inembco vti potcst.

DE L A P I D I B V S,

Quiattritisuccum aliquem emittunt, & primiim
deffematite. Cap. XXII.

M Q V I V O C A.

NTE R lapldeshiiius gencris, prima faeie de Hajmar.itcagendu'n__.

esseccnsuimus,proptcrmagnamammra:eni,quaincuinMj(iio habere

pcrhibctur,dc c|Uo pauld ante mcntionem fccimus.Etcnim vstusHs-

matites, authote BraIauok>,in Miuium vmiturvHoc igitur vocabu-

, lum(Harmatites) Jicet sit rarum,non potuit tamen umbiguitaiem eui-

' lare.Quandoquidcmapud GrarcoS .■:..j-/Tii-'«non soium significatla-

Ven&jan- pidcm, dequo in pra-senti capitcagitur,scd ctiam denotat venam sangiiincplenam,

gttme pk- vrapudLexicographoslcgitur. Deinde Eucellius hunclapidemnommari ctiam-j

m umm. Antfiracitim voIuit3& tamenGra:ci mtiltas alias rcs Anthtaces nominarunt,quassu-

pra enmncrauimus.

SYNONIMA, ET ETYMVM. H

ATINI liuncvocarunt.hpid.msanguineum, Grarci quoq;Ha:matitem, vt
Galenus5& Theophrastus animaduertiint, quoniii ianguinci sit coloris.Et.nim
' aistaljiKtssro iudi(aiiai ded.ucittir, nempt a sanguine, aut quia, in c.oIore__»,
sanguini concrctosit similis, aucquia ad cotcm,c;im humore,attritus rubcdinem co-
-orisanguinco similem cmittat, aut tandcm, ratione virtutis, qudniarn sanguinema
ciuacumquecorporispartcmauentcmsuppnmat.Scdiuxtahancpostrcmamexposi-
tionem, Harmathites cum aspirationc scribi deberct, quoniam tuncnomen dcri-
«antab(.Vasanguis,&TJ'jnA(repono, &/isso, dum sanguincm in venisiistit, &
tfupprimic. Hinc Marbodeus arripuit occasionem canendi hunc in modum.

Sumpjit Htmatimgrxtu:.. dr si.V:n,e uinnn.

Zitpis fn- Sedanimaducrtendumest,quod hicAuthor p.irramsyilabamhuiusvocabuIi,c<mtra
bes qnttlis. syJ]aba:rationem, corrjpir. Aliquibus if'.p«,siucrubenslapisdicitur. Hjpjiou-ti

L<
loading ...