Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 656
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0662
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
6tf Vlyssis Aldrouandi
DESCRIPTIO, ET NATVRA.
COMPONITVR hicIapis,&coheret,instar salis Ammoniaci,gIebasha.
betduras^&rotundaSjqua^Schistiradices vocanturjquibusvstis,oIimHa;-
matitesadulterabaturjseddolusdetegcbacur,quoniainrecrasIaminasfran-
SchiSi legi gCi,a[urjquod kgicirr.o Haunaciri non contingcbat. Crocei cst coloris, sifuerit opti-
timi color. muSia],-[er nigricat. Laminashabct tenucsinuicem hauentes instar specularis lapidis
„ ,. ,. splendentes, &perspicuas, perquas Sol inspe&us croccus eise videtur: Quocirca hic
WMcicondt jaj)is (jQ^amspeciesTalci videtur esse,sed posteadiscrepat a Talco.quoniam inre-
Mm- flas laminas scindatur.Talci vero lamina: ssexiles sunc,& vario modocomplicaca-.So.
tacusapud Plinium hanc Schistispeciem,qua: vocatur Anchiacites inter difserenttas
Harnatitis recenset. Discernitur tamcn facillimc,turo colore,tum substantia-Etcnim
Scbistuspallidiorest,,&croceicoIoris,friabilis,&suaptenaturarissiIiSj deindc hoc s
habet a natura insitum,vt splendeat:quemadmodum notauit Enccllius.Id auccm rard
in H#marite obseruatur.

DIFFERENTI£1 CHISTI Japidisdisferentia; petipossuntalocis,mquibuseffodicur:non_*
| enimvbi vis idem inuenitur. Namqui in Africageneiacur, niger estj& hucesse
' opinamur iUum,quemSoracus apudPlininm,abexcincticarbonis colore An-
thracitim vocauit. Ecenim hic, propterinsignem duritiam ,succum difficulter reddit,
illumq;fercsanguineum. Schistusvero,quiMisena;eruitur, omnium durissimus, &
• adinstar politi ferri, iuxta partem interiorem, tntnus, & iuxta cxteriorem magisni.
tctj& inhocquidam nodi, magnitudinc nucislugiandis nascuntur,quisupraincti.
dira positi malleorumictusrespuunt. Ca;cerumqua;producicurinsyiuaHyrciniaj,G
exteriusnon radiat, intus vero", ad modum Minij fasticij5rcfuJgct,& quando in pul.
uercmredigicur,non alitermicar, quamdviuo argentooblinitusesset. Deniqjqui
prouenicinSaxoniajpropeGoseIlariam,iuxtapartemqua;,instarvue,concreuit,ni-
cemU 6rum succum reddit,& iuxta alceram, in croceo nigrum.
tuulims. R^^uumestjVCDrcu'cerenumeremusiIlasSchistidisserentiaSjquaspecuIiariob.
" seruacionepertractauimus. Primusfuic Schistuscoloreferri,maculisferrugineisiusi.
gnitus.Secundusfuitsp]endenscolorepIumbi,macuIisMinijrefcrtus.Terciusviridis
radians,&Smaragduma;muIans. QuarrusfuirSchistusHajmatitis, quiredaecusiru.
puJueremj&eriamcontusussaliscoloremostendic. QuintusfuitSchistusaliuspIum-.
beocoloreinsignicus scissilis inramenta,necnonJucidus. Sextusfuit speciesSchi-
sti, vel potius Minijlciisilis in monte SaniSiooricns. Septima disferentia fuit Schisto
conpener ramentis lucidis chalybeo colore, & ferruginipermixtus. Demum oClaua_»
differetiapariter Schistofuit congener,& diuidebatui iii sigjiras trigonascoloresub-
nigro est prjeditusj & prope Campiliam in Dia;cesi Florcmina naicitur. H

»,*«

L O C V S.
I:

ldb.$.cap. T NlberiaHispaniccopiosusinueniturSchistuSjVtDioscoridesscriptumreliquit.
82. I Cattcrum non solum in hoc loco, sedctiam in quamplurimis alijs ,&pra;seriim
JL in fodinis Hircinia; sylua;,& etiam in Bohemia, vt Georgius Agricola monuit.
Pmerea eftbditur etiam in mctallis ferri ,sxpius tamen in proprijs, vc etiam de Ha>
matitc recitauimus. Euax autcm,pra;ter Joca enumerata,rctuiit Schistum Salueidi£
tiki.cap. -ruij(lu'rr,0dicamadstriiaieincmparticipat. AnscImusBoctiusalErmathuncrepe-
aoi. I,r' ^oma! 'n Vaticano, nccrion in Mcnteacuto propc Anglarium,cuius moncis cacu-
snen cx hoc lapide constarc pcrhibetur.
vsvs
loading ...