Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 658
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0664
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
.VI

6$% .„ VlyssisAIdrouandi
lib. iK.de vellanam Salamandra: indigitarunt. Quandoquidem scriptum icliquit Alberrus \
A»i»t. Magnus,in erucnda fcrri matcria ex fodinis, vaporem quemdam colorisfuici ad ci-
ncreumtcndeiitisclenarijqui, instatlanuginis,vcstibus,&teilisa;diumadha-rer,hijc
quiasitinco!nbustibilis;,plumam;,YeI lanamSalamandra; vociiant,tuminuaIuerit
opinioapudVuigus, huiusmodianimalignibusresistere.
SYNONIMA, EORVMQVE
ETYMVM.
r AR IA huiuslapidisapudAuthorcsIegunturnomina. Dicirur a/rfastot *'-
6»(Dioscoridt ab(*)priuatiuaparticula,&a verbo piaitapotiuo , quoniam
AsbeSinsh * jgiiibusresistcns,hicIapisimpolIutus,& iiicontaminatusremaneat. Latinis
■ *(is nominaturAmiantuSjalijsGrajcisssiira^isjnempeAsbestus^vidcIicetinextmgiubilis, p
* '" ' averbogra;co5'6i.-rJi.- etainguo, quoniamadformam clychniiformatusinLuccinis
semclaceensusrjunquamcjitinguatur,&consumatur,donecolcum eisuppeditatur.
Z.j7.s.io. HocetiamanimaduertitPIiniuSjdumlinumasbestinumnuncupat.Esteniminitarli-
ni,vel lana; nerilis. Quinimd idem Authorlinum viuum indigitauit: cum in igne eius
substantiaminimeabsumatur. LintimCarpasium Ca:liusRhodiginusvocauit,fortas-.
Xjmtm "sisisii Carpassa vrbe Cypriinora borcall sita,vbi eiusfodinar inueniuntur. Carbasum
bcftinthn-i, vocatSolmus,&CarystiumIJnumPausanias, quia olim circa Carystum oppidura
-,.™HTO,Cjj-efsoderctur.DemumaIijlinum Indumappellarunt,quiaexIndiatantummodrJadue-
psjiitm Ca- hicredercnr. Dicitur quoq;Bostrichites Zoroastro, quia plexismulierum crinibus
ryHium. sit simiiis, a voce graica^&ppaos, qua; carsatiem ad formamcoma: muliebrls plicatam
Seilrtthi— significat.
tet, _ Aliter nuncupaturPoIia; namq;cum Trohim cantts exponatur, hiclapis humanam
Pn titt. canjtiem imitatur. Alioquinnominatur Sparropolia,quoniamSpartiin Hispaniana-
spxrtepelU scentis canitiemajmuletut;immo,& Cotsoidesa vocegraxa wpmi,qtta?crinemdeno- q
Ctrsiides. tar. Georgius Agricola obseruat hunc lapidem apnd Gcrmanos vulgo dici alumeiu
pIuma;,&hodiesubhocnomineciicumfertui-,&ssospetra;etiamnuncupatur.Qiiadri-
gariusappeIIauitaIumen,proptersimilitudincra,quamcumaIuinincscissiligcrit.Dio-
lcotidestamen,intcrvtruq;,discrimcrlposuit;CuinaIumetifacultatcadstrigciitipoU
lear.Quibusdamoracinis Alumcn scislile, sed perpcram vocttatur. Vcrumpotiusalu-
menplumeum vnacumprobatiJsimisAiidioribushuncJapJdcm indigitare debemus,
&quamuisFrandscusAlexanderVcrceIIer!sisdehocacriteriuuehat, InMatthiolum
Iiisrationibus dudus,quia alumen plumeum tcxturam non patiatur, sed solo attritu
disliliat,& in illo nonsit tantum succi, vt indefila formaripossint. Nihilominus;pro
Matthiolo respondere dcbemus hitnclapidemapud nosncq; netilem, neq; texrilcm
esse,idq;igJiorantia;nostra:esseatrnbueiidum.Pra;terquamqu6d hucallatusestadco
siccus,& puluctolentus, vt in eo nulia ferc fila apparcan.t. Qiiamobrcm in tertio Iibro
huiusTomi de Aluroine verba facientcs, Amiantum ab hoc aluminc distinximusjcum
revcraAmiantusnctilis, & tcxtJIisiecemerapropriafodinaerutus faciem omnino \\
diucrsamabhocnostroalumineplitmarhabcat.
Paulus Venctiis,insuoitinerario,hunclapideinSaIamandram,&IoannesLan-
T.piSi 66 giusincpistoIismedicinaiJbus,plumamSalamandra:indigJtau]i ,quoniam inualuit
Isilr.rztiii'— opinioapud ncnnuJJospopulosjvestimciita.expilis Salamandra: contextaignlbusre-
> Juflari,cumSalamandrasit animalnaturafrigidissimumj&flammasoitingucrecre-
* "datur. Hoc tamcnanimal, nequc pilosumcst,ncque ignibusreludlatur, vtin Toino
deQuadrupedibusdigitatisfuitcxpJicatum.
Quibusdam nuperis, rcfcrentc AgricoJa, Amentum amarum dicitur, Sabaudis
Amentum duke. Hincfortassis Amentu dukcin vngueto citrino,Ioco AmiantJ,Jege-
batur, ametcm potius huius vocisauthoic nominarc dcbemus.Entalium quibuIdam
Pharinacoparisdiciturforteljquiasitlapissumma; pcrfecrionis ■ Arabibus Lair.eni,
& Aliamcni vociiatur. Alijs Orires'gcmma,sed, vt nostra fert opinio, pcrpcram.
Apud Albenum MagnC erit fbisitan Iscusltislapis;cuin illiattribirat iUasonmes con-
ditio-
loading ...