Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 678
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0684
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
678 Vlyssis Aldrouandi

D E S^LENITE.
Cap. XXXIII.

j9E Q V I V O C A.

I E cmnplantaeiusdetnferenominisjneuccummulcisalijslapidibu^

Selenites noster confundatur, iuremerito, antequam eius historiatn

aggs ediamur, notninis ambiguitatem e\plicare decreuimus. Seleni-

Lih/}. ^sljJjlJSSii? tes '§'mr'te(lc Dioscoride, in antiquis hcrbarum nomenclaturis,

quibusdam appellatur Chama;eiuos, necnon Chamaileuce, hcdera

steriIis,&terrestris,alijsq,terra;coroiIa. Eustathius,pro Selenite, p

vtanimaducrtitHermohusBarbaruSjaliumquoquelapidemintelligic, quialiono-

mineAsteruis,smeLychnitesvocatur,nascensinThracia. Huiusconditionisfortc

fuit lapis, cuius iconin tabella sub numero z. rcpresentatur. Vidimus alium lapidem,

,. cuiusiconnumero 3.conspicitur, figuta? oualis,qui gemmara oricntalcra, Heliotro-

■ wre~ pium,nuncupatama;mulabatur. Erattamen natura? Iaspidis,colore viridi obscuro,

fwmgem- & LuniEcornjcu]at3,enigiem, iuxta vtramq;partcm,referebat,co!orq; figuratluna-

risrubescebat. QuapropterlaspisSclenitesfuitappellatus. Subnumeto i.pingitur

alius lapis nomineTubcriccs Selenites, proprcreaquod, &Tuber terra;, &quodam-

modo Luna; falcatar formam cxprimat. Subnumer0 4-& 5. Lapis prone ,&supinc

delineatur, quiAchatesSelenitesfuitcognominatus. Coloriserat albi, & subferru-

ghiei,&iuxtaalterumIarusfiguraoculiapparebac,qi!ibusdamlineisambientibusita

circumdata, vt quodammodo erfigies ca;Icstis Iridis in co appareret. Pmerea, iuxtl

" alterumlatus,vtsub numero j.conspicitur, erat forma corniculaca; Luna;:quinimmr),

incerduocornua Luna?,lapismaculam albicancem habebac. Hac de causa hic eciam Q

lapis Selcnitcs fuit cognominatus: cum Gra-ce a>*b« Lunam signifkct. Cfctcruni de

varijs Selenitisdisferentijshaistcniismemoratis hoc inloco nonagimus, seddeiJlo

tantum,cuius synonima, naturam, & prajrogariuas pauld inferius explicabimus.

SYNQNlMA, EOKVMQ. ETYMVM.

SELENITES, dcquoin pra>senti capite sumusatSuri,non fuicnominatus,
quia Luna; imagincm contineat, sed quia, vt inquit Dioscorides, media nocle
reperiatur, cui tempori Luna pr.resse dicirur, sic etiam Dalechampius animad-
uertit. SeIcnitesaLunanomcnobtinet,quoniam, ipsa dccrcsccnte,vel accresccnte,
augcatur,vclmjnuatur, aRotnanisolim Lunarisgemrr.a vocabatttr,namabipl!sSe-
lenites inter gcmmas collocabatur. Ilidorus Selenitemlatinc lunarcm intcrprctacur,
proprercaqudd incerioriapidiscandorvnacumLunacrercerc,atq,dertceredicatur. H
SfumaLu- Galeno ,& iioiiiiiiIIisaIijsGra;cis AphroseIinosvocatiir,quasispumaLuna;. Aetius
xg, eTTtxAapia?, 1$ ^ajawasplendore nuncupat. Plinius$pccularemlapidcm,&Sele-

/» com. ad nitem indigitat, quia perspicuus sit, instar speculi. Quamobrem Stephanus Aqucus
PlinJi. 13. Specularem appellari voluit, quia vitreis orbibus plmnbo iunctis, instar virri, impo-
"?••>■ Mtur.

Comarin quoq; ,& Cupholithon a pondcrisleuitate aliqui indigitat:etenim *«««

leuis cxpOnitur. Apud Chymistas, tcstc Hermolao Barbaro, Argyrolithos ,qua(i la-

pisargenteusnominatur. AlijsAsterius,&LychniresappclIatur,sedperperam,nsu-

peridsnotatum fuit in xquiuocis:namq;his nominibus diucrsi lapides aSclenite in-

spcculum telliguntur. ApudIacobumSyluium,in vnguento marciaro,lapis vitri,axungia vi-

Ajim. tri,& gypsum lucidum cognominatur. Non defueruncctiam, qui Speculum Asini,&

GhciesMs GlaciemMaria-nuncupauerint. Hocenim nomen quidamGermanorumhuiclapidi

ru, imposuerunc,quiacandidahuiuscrusta magnatrtcumglacie /imilitudincm habeat.

Eteiiim
loading ...