Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 680
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0686
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
68o Vlyssis Aldrouandi

EtcnimcmnluIinniisCeraridiiiglackssuuijSequana^animaduertisTetcamsimikm j

Japidi Phrygio esie asleruir: sic cnimlapidem hunc speatlarem vocabat, quia iru

Mumcn-, Plirygia reperirctur. Vocatur etiam Alumcn Scaiolayio quod sit Aiumen.aut quid-

ScmiiU. P'anl simile ,sed quod in Scaias,nimirum in crustas, & iquamas facik diuidatur.

TandcmMarbodeusGallus huncnoniinariSancrumlapidem,asreruithisversibus.

Lunares moms, & menSrua temperasiruat,

Crestit enitit Lutrn creficnte, minerq-, raimiia

E/ficttnr, tnnquam c&leltibus ahxia dnmnis:

ldcirchS<r/i(!a< !/■/< :\ M'^';WsWr.
Auicennas hunc Japkiem vocat Hagiar Akhamar, nimirum, vt eius Interpretes
vertunt,lapidcmLunarem,vclquiaseruetmotusl.unarcs, velquia,vtnonnullivo-
Junt,noiSu,instarLuna;,luccat. Nunquam tamen vidjmusScicnitcm,ncqiaIium
Japidemnoctu vnquamlucenrem,& quamuislapis ille ilIumjnabilis,deqtiopaul6
inferius menrionem faciemus, in tenebris radict; nihijominus id non naturaliter,
sed arte praiitat lapis. >

DESCRIPTIO, ET NATVRA.

A

a.3.s.

LBERT VS Magnusscriptum reliqnitbunc Japidem in quodam tcsta-

ceorum gcnere nasci,in india,Perside, & Arabia. Hinc nonnuJHexistima-

it tales Japides csse Margaritas,quoniam,tcstimonio Gatzia?ab Horto

ProregisIndJieMedid, pkna; iiiuenianrur,crescentcLuna,&post plenilunrucapta:

cum tcmpore minuantur,& decrcscant, & vicissim, si anrehoc tcmpusprehendatur3

in eodem itatu permaneant, deinde quia candida-,& kucs sunt,in cis corniculata;

Lunarimagoapparct. Idautemproucnitc putamus aspbarica figura,qua;propter

vmbram,& rejkxionem, talem imaginem rcddir. Cum autem a nemine Vcrcrunuj,

nequectiamiPJinioMargariia', Scknitisiiominciiisignianturaliamgemniampro

5eknite,ab Antiquitate intelkcram iuisse non dubitavnus. q

Encellius rnultis rationibus probare nititur Sclenitcm cumdem cssc cum iapidc

' ArabicoDioscoridisrcumtamendiuerilscapitibus,tanquam diuerioslapides de-

scribatDioscorides. GeorgiusAgricoIadiligentissimus Fosliliuminuestigator, Ara-

bicumlapidcm, exquo fitgemma Arabica, qua',ad mentem Plinij,Eburiestsimilli-

ma.candidnm marmor ebori simile csse scripsit,nccnon vocari ctiam lapidcm cora-

Iirium,quoniam1uxta ssumen Coralium in Phrygia repcriatur. Scknites verd Japis

Lik\-c4p. candidusest,testeDioscoride,trarisluccns,atqileuis.PJiniose»candidotransIucc

' re, melkofulgoreradiare,Luna:q;imagincmconriiiere1&reudcrediuulgauit.Bar-

Li.i6.atp ^hoIoma^usAnglicuSjPliniumferesccutus^Lapideral^crsicumcssedixitjinstarher-

„ ' ba;, vircntem,cuius color laspidi est simiiis,&nitere in eocandidam quandamma-

culam,qua; luo fulgorc trfigiem Luna; rcddit.

Est autem Seknites, scu specularis, Japis Gypso cognatus: namque, instar Gypsi,

&aJiorumlapjdum,quisuccumrcddunt,exiapidccakariogeneratur,cumpermix-

tionepaucaraqua;. Quandoquidein, vcluri humanaiiiduitria,exlapide speculari jj

Gypsum reiultat :ita,Naturainterdumoperante,vtscribitAgricola,exGypsola-

pis specularis cmergi t. EnceUiusJapidemSelcnitero, quasi humort m terra;cortcre.

tumeisevoluit, qui non rcioluitur,sed,in(tarciysfalli, glaciatunqtiocircaGerma-

ni hunc Japidem Maria: glaciem nuncuparunt. Apud nonnuiiosca:kstis quidam ros

essedicitur, qui ad claritatcm Luna: posirus, tanquam spuma apparens in Japidem

jtphrosili- durescat,&proptcreaAphrosclinosnnncupatus fuit. Fcrt hiclapis calores Solis,

**" suid atqihyemisiniuriaTtsistitjsedimbriumaderjestimpatienSjVtsimagnactiammoks

-»'* ipsissitex|>s>sitr.,hn:;:£n.tH:nipatnr.TandcmIapis,instarcrystaIIi,peIlucet,&in-j

tenuissimas bracrcas icinditur, quai vulgari charta sunt tenuiores.

nrnvmssmi
loading ...