Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 687
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0693
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMctallici Lib.IV. 6%7
p, Nosvariasspeciesvidimus.quashocinloco recensercnon pigebst. Primussuit
MagncusiiucnuissimaslammasHlIiiiSjmorcipLCii/.iiiviapidiSjieilipsocctiaciorjCO-
lorcargcnteojnitiduSjatqsdiaphanus. Sccundusfuitscilsiljsargentcus jsplcndidis-
.sirnus,valdcrcna:;, in :i]lnililsimas,& tcnuissimasbracTeasrcdadus. HicapudGesne-
runi Magncris Liuonicusnominacut: cx hoc cnimapud Polonos, atquc Liuones fiunt
latcrna;: immo hic concnmis strepirum cdit non secus, ac brastca: illa:,qux ejc Orichal-
eo, ad ornamcnra corona ria, parancur. Amplius conspicatisumus hunc scissile plum-
bei coloris ,cx quo menfc,& cabulai scriproria:,nccnon tegula; rectorum,in vtraquc
Germania, fabricantur.Talislapisapud Gcsnerum Magnctis Orosbachius cognomi- Msgsctis
natllr. FuitctiamnobiscommunicanisMagitctis m crusias in,TqiiaksicilIilis,coIore, Orosbacb*
primo inruitu, plumbco,qui, iuxta aiteram partcm, habebat crustasasperiulculas, ad
instarcorticisarborum, siaucsccbatabvnapartc,quafiaureocolorc,&abaltera,ar..
gcnteojvcnisquibusdamintercurrentibusca^ruleisjquamuisjprimafacictotusla-
pisplumbeus apparcrct..
L Q C V S.
IN VENITV R bic lapis,testeAgricola,in multisGermania:locis,v.g.-in fo-
dmaMisena;GoIdecrona,qua:ad quintumiapidcmdistat Marceburgo,& in
alteraj iuxca Sletum oppidum. Reperirur eciamin JSohemia, Vuildcstcrni, iru
f rancis MiItebcrgi,Si in regione Liuonum copiosus.Liuonia cst rcgio sicainter Pru£-
siam ad meridicm,& R nssiam ad Borcavn, subdita Rcgno Polonico.Quinimmo qui ha- !
betur hicBononia'c>;hacregioneaduehidicitur. Quoddamgcnuscrustosum,&fra-
gi!e,annotante Ansclmo Boctio ,inuenitur in coJlepctrxsancTa:, quod ignis noru
consumitj&aiiquiGaiaiconMinijciIcopinantiJr.
VSVS IN MEDICINA.
AV E R R O E S hunclapidem eiTe frigidum,& rcmperatc siccnmscripli:, mi.
nustainen,quamaIia;tcrra;,atq;Iuta.AndreasMatthioJus,iionlccusacGyp.
sum, si pocetur, strangulatearnimat.Commcndatut inmcdicina,quiaastrin-
git, sanguinem retinct,absccllus mamillarum,& tcstium prohiber,Dyscntcricis vtiliter
insunditur. Deindc ad spucmn sanguinis, ssuxum mensmm,& ha:morrhoidarum,cum
aquaplantaginiscxliibendumelscjmulcidiuulganc. loannes GuinterusAndcrnacus Commem.
esficacissimum cx hoci.ipidc conficis oteum.Rccipit enim libramTaki, catino impo- in Dhlog.
nit,&inIucuicnto igne, spatioborarumc|uaruor,Cinde(acit:deinde refrigcracunij jJcivt.&
fornaci, inqua paniscKia^lit, ■,v.;r,i[iii,& tii;:cki';c mudicir njvmitti;, posteae.tem- mu.med.
ptum olco oliuarutn humeciat)& fictili imponic, &, per dcsccnsum, oleumdistillatj
(juodpcrutilecommendat advlcera putridaj&ibrdidacuranda,
VSVS IN VARUS.
EX cmstistcnuiiTimishtiii.i;Iapidis,quiargciiteumcolorcmpra;sefert,snregio-
ncLiuonumlatcrna;,vt,cxspcculari Japidc,fencura:fiunr ,quiaignemnoruj Latcrm
sencit. Huiuspukereni hodie Pi ofelsoies Halchemia; cum a:re pcrmiscent,& Liaoniac.
illud album, ad icstar argenti,reddunc. Hunc eciam puluercm figuli cacabis suis ini
spergunt, vi illis argenti nitorem,& splendorcm concilieiit. Iilud vero gcnus huius
lapidis, quodcstargcntcicoloris,adp[umbumvcrgcntis,tabulisliicnsarumcstap-
tiilimum,quiacrasiashabcacciustas. Quocirca huiuimodi tabula; iordibus fa:data:j
non tantiimaqua.scd etiam igne iaok purgantur. ■
Dcmiim,pro mangonio mulicruin, cx lioc lapide oleum varijs modis eiicitur.Non-
nullipu!uercmTalcicm;i viiii.scnchkis oll.riiv.mirttiiK, vrTakum dcuorent, vbide-
auerint, vna cum teilis viuo imponur,&ab illis aquam ad pnvdictum vsum dislil-
;IoannesBaptistaPortaaiiaracionehuiiismodioicum parac. Takuincoiuulum, uk&Tnlct.
ipulucrcm redactum forti oHa;commitric,additoopercuio,deiiide fcrreo filo
loading ...