Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 702
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0708
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
702 - Vfyssis Aldrouandi
VSVS IN VARIIS.

1 <

iVM ICES olimfceminis,&Pliniusjsuiscriam temporibus,virissuisiein
' vsuretuJit,pra:sertimadcorporala:uiganda. VndeMartialisidemdcpuero
scribsr.
ru nobistttaie puernonpiimiee Uuis,
PropterqutmpUceainulUpittUttmibi.
Illa- igitur fceminai, quar pumicibus, nccnon psi!othris,&volsc!lis pilosdetrahebar,
strictiuella; olsin ftierunr nuncupara;, veluti incocla;,qua? nimb calamistrorum vsu
pellemadurebant. Pariter homineseifccminati, &molics,qutsiniliartisiciocapiU
IxEpiJl. IoscrispantapudStrabonemEiWp/r^,&apudPliniumsccudumpumicatidicun-
tur,quia Pumiceseglabros,&Ja;uesreddanr; Hodicquoquevtimurpumicibusad
Jaruiganda corpora in balneis, &pradcrtiin ad abstergendas pedum sordiucs, qua. \
lthj.4'^.ilismosPriscisetiamfuitfamiliaris. De hoc Ouidiussiccanit
nrl.amidi. Net taimerdaci Pumite criiraterat.
Immd ad ralcm vsutniaudabantur poriisimiim Pumices in Mclo, arq.Insulis Acolijs
colle&i. Scribit prarerca Plinius, authorirate Carulli, Pumicis vsum fuilsc ad libros
compingendos, qualis mosad nostrum vsq;sa;culum peneirauit: quamuishodicj
alia scribendorum,& compingcndorum librorum ratio scruetur. Galenus ctiarru
scriptoribusPumicesvsui fuissescribir,adcalamostempcrandos: 'quandoquidcm
Pumices abradunt,& sua asperirate sa-uigant. Simili ratione Librarij Pumice vtun-
ttir: etcnim primdsuperssuitat.es instrumentisfcrreisabscindunr,&siquid asperi
remanserit, Pumice postea auferunr.
Fiebanretiam Musea ex Pumicibus,atq,tophis ,ad rcpresentandam specus, vel'
amri effigiem, id testimonio multorum Poctarum comprobarc poiTumus. Claudia-
uussiccanit.
Rimos<tmpairum,4ele£it!t}\PumkisaMrit G
Descndunt.
LiS, i.me. TaJe suic ilJud antrum pulcherrimeab Ouidio descriptum. Fingit enimexPumici-
tam. bus,&tophisanatura fuissc fabricatum,in quo iauacrum Dianae conspiciebaiur,
Canit igitur hunc in modum.
Citiui in extrtmo eli sntrum memornk recejsu
AruUb<,ra!ini/H<.dU,s!mii!.w.crtitgrtem
Et Uuibns tophis Natiiittm dnxerat arcum.
ReperiunturhuiusmodispecusvxPumicibus.atque tophis constru&i inmultis
Italia:,& aliarumregionum iocis,qui m.tgnisPrincipurtiimpensisfabricari fuerunt.
Hocopus Vetcres,testePJinio,Mus'ea,autMusaicaappeliabant. Hoc inuentum
quidam Agrippa: acceptum referunt. Horum ardificjorum Artisices Cassiodorus>&
lustinianilegesMuscariosnuncupant^quamuisnonnulIiMuscarios legant. Am-
mianus Marceilinus Musii ium opus noiiiinat. In Vitis Ca:sarum,quasab Adriano H
lulius CapitulinuSj& a lij coplurcs scripscruni, piftura dc Museo nominarurjquam-
Ois mendose, de Musco Iegatur.'
Pratcreaobseruauimusapud variosAuthores,pra>terspeJuncasillas,qua:cxPu-
micibus erant construcL-c, tccla a-dium, immd &totas a-dcs Pumicibus iuisle exor-
uatas. Idurcd de Catane,seu Catania Sieilia; vrbe, scriprum est, quod ex cineri-
bus intendij Actna; montis,hoc eiiex Pumicibusquondam exornata suit. DeTc-
itisposteaex huiusmodi Japide construistiSj&ornatiSjhabemusVirgiliumJicca-
nentenij.
Po^tjuamcfladthaUiiipendciuiaPnmicttecl*
PtrueMum.
, OuidiuspariterscribcnsadLiuiamha;chabet.
Lt .M.mt' Slricl*qipcnticMsPiimi(ciet7a/itbii.
tam, Rursusalibi canir hunc in modum.
loading ...