Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 713
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0719
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufciMetallici Lib.1V. 715
SYNONIMA, ET ETYMVM.
AB Armenia nomcn desiimpsit lapis, qui apud Dioscoridcm.&Gaknum dici."
tur «7»**»«« ^issoc,necnon apMuaxm, quo nomme Dioscoridesetiam in Eu-
poristicisvsusest. Ca;teruminantiquoDioscoridisCodicehoc vocabulum
JWSss non inueniiur ■ Apud Paulum Aeginetam, & apud Actium habetur a^ttianit
soTttf^jptteatjidestArmeniacunipiaoruro.AbantiquomcdicoNichcpso^referen-
te Aetio jdicitur, corrupta voce, Armuthuslapis. Muiti Arabes Hagcf Armcninun-
cupant. Auiccnnastamcn, &SerapiolnpidemLa;'.tili, &Mesueslapidem Armenium
indigitant. Latini tapidcm Armenium , vcl Armenuin, vcl Armcniacum vocitant.
Sunt quidarn,qui huncappeltant Armcniumcolorem ,qui Opandica, Japidcm viri- scmW*-
dem,&quidamMoloehitem,sedhiomnesvaIdccrfnm. Itaiisdickur Pietra Ar- mquia,
B menia j & quando prarparata est ad coiorcm, Vcrdazzuro nominatur.
DESCRTPTIO, ET LOCVS.
AVTHORES dccoIorchuiusTapidis, sentcntijsvariarunt.&adhucsublu-
dicc iisest. Quamobrem fortaslisArabes,vno cxceptoMesue, hunccum—j
C#ruleo confundunt. Dioscorides Cyaneutn, nempt'ca:riilei colorisestl_>
scripsit. Plinius vcro, & AiexanderTrallianus maxime viridem, commutiicato car-
ruko ,esse tradunt. Pra;terea Dioscoridcs ,in textu, hunc e/Tc iapidcm non meroo-
rauit. PliniusvcroessclapidcmasJeuerantiitsdixit. Ha-cdifficultasfacilesoluipo.
terit, R verba ciarilTimorum Authorum diljgcnter ponderemus. Naniq; Dioscorides,
dum cyaneuracommendat,non dc Armcno in fodiniscolle&o loquitur,scd Arme-
num prarparatum inteiligit: sic enim ca;rukum colorem acquirit. Hanc nostram sen-
C tentiampoiTumusstabilireauthoritatcPauIi,& Aetij,quihocmedicamentumnon-^
simplicitcrArmeniumniincupnnt,scd Atmenium,quoPictoresvtuntur,c;uodca>ru~
ieiestcoloris,&nostrisetiamPi&oribuscekbratum,&vuJg6nostro idiomateWvfc
axjtro cognominatum. Idcirco inscriptio illa in textu Dioscoridis, semper nobis fuit .
suspe<fta:cjuandoquidcmlieet wssi 7«?lfe aputvia, inscribaiur ,nullatamenin tcxtu
huius vocis^issamcnriofit ,sed Armcniumsimpiiciterscmpernominatiir.
Lapisigitur,qucmPlinius,&AiexanderTrallianusdescribunt,cokiisestviren-
tisincaruleum tamcn inclinantis. Hinc uianifestnmcnadit Diascoridem de Arme-
nioprEparatovctbafccisk,Plini(imvcr6 iiiicllcxisk non pr.i'paratiiin,sedilluiru*,
quiinfodioiscolligcbatur, deindcm3ccratioiic,&pfaparationcca:riilciimcolorein
penjtiisacqtiircbat. Quocircavniim,&idcm eritmedicamcr]ium,scdpra;paratio- z>i/VCult4-
nerantumdiscrepabii. PratereapoiEcnuisciiLtiii ajiomod" iiilTtcultatioccurrere_j), tis [ohtio.
diccntes,cumlapishicvitidiadmodumsaturftosiiirifestuscolorc,vtquasica:rulcus
esie videatur ,nbn cifc mirandum, si Dioscorides ca=rufcum appellauerit: (iquidcm_j
D PJinius,&ipse scribit distarcacaruleo,modico candore,quihunc colorem tenuio-
remreddit, Hanc nostramopinioncm Auicennasconfirmat,dum in Armcnio iapi-
de aiiquantulum caTtileicoloris reperiri scribit,Mesucs quoq; mcdio intetviridem,
&obscurumcolorccsse tcstatur. Horum atq;nostraictiamseiitcniia-GeorgiusAgri-
coia diligentiiTimus roiTilium indagator fauct,dum colorcm cx viridi,& ceruko mix-
tumeiattribuit. QuapropteraiTeuerare posiumus Armcniumniliiialiud elle, quam
materiam Geruki, iiondum a calorc, in rcrra> visceribus, perfectc co&am: quemad-
modum Chrysiiis,Misy,& Sory sunt materiaCalchanti,& Auripigmcntum Ssn-
daracha".
Colligitur hxc materia in sodinis a>ris, argenti, iVplumbi, scd copiosior in fodinis
a>ris, ha-cq;moUitiir, & maceratur, & in Verdasurium Italis nuncupatum conttertitur,
dequoegitDioscotides, cuiusnota?eriuii,dumestcompacTnm,friabile,coloreint--
scca-ruko,ia:uigatum,&absq;ca]ctilis.Nota;vcr6bonitatislapidisuitiitaks,vtsit
robustus,non friabihs, habtatqicolorem viridem ad ca;ru!cum tcndcntem: pra;fcrtur
Ooo % etiam
loading ...