Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 714
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0720
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
>?I4 , ^-.VsjssisAMrouaodi

^^'^-etjamaurcismaculisradjansisiquidemqutapud Phacmacopolasseruatur.&quoPI.
#to fapdis. ftorcsln Gctmania colotcs pa.ra.nt ,tam faeultatc imbeciiliorj tum ctiamignobilior
habctur:vndeaiiimaducrrcndumcstlapidembuncquandoq,adulterari,scd vitiuni_j.
ignedeprehendknr;naminigncpofirus,&demdeexeraclus,sinjgrumconcraxeritcon.
]orem,lapidemesiedicemus.imcolorca?iuleusn]agisintcndatur,at<iipukhi;rorted4
daturjindicabit illud pigmentum,de tjuo Dioseorides cgit,nimirum Atmenij lapidis;
cmolliti^atqipra-parati. rVarterea, multa cum Cyatio, icu Casruleo similia habct: nihi-.
Jominusab illo discrepat,ratione loci natalis: etenim hicin Armenia gignitur, vtnor-
inenindicatjCarruJeumverdniultisiniocisimieiiitur. Demiimdiscrepantsapore,nam'
cyanusmultoestaci-ior, magisc[ja{tFinges,itautcruslasetiam, adinstarignisjinducat.-
Rationcloci,nonsolumin Armeniainuenitur,fed etiamin multis Germania? Iot
cis,sicutiAuthorcsquidam Germaui, quinimo,& AiidreasMatthioIustradidcnmt,,
cjuam sentcntiam Gcorgius Agrieeia iiqii probat ,&addk ppsse tantiim.per fraudem
pro Atmenio substicui-

VENENVM, ET MEDELA.

c *CM INE-NTISSIM VS Fcrdinandtis PonzettusCardinalisMeltifensis,ihli-

"" °' B~* brosectmdodeVenenis,inter vcncna- mctallica recenset Armenium hpidcm

M^~i sortassis minimeprKparatum ssu^Eparatus enim medicaminibus addi potcst);

eumqueadedperniciosum prardicat, vttcrtiaparsdrachmajinterficercpossit.Pme-

rca addit symptomata huiusmodi venenum consequcntia: qiiandoquidemPatieus.

primumdcftigiditateextrcmicatumeoncruiritur,dumspicicus,&calocadpr*cordia

recrabuntur,& nisi ciro huiusmodi vcnenumeducatur, syncope ,&interitussequitur.

Medicamenta hoc venenum expugnantiadebent essc ilIa,eo.dem authore teste,qua:

VcnenumNapelIiprofligarcpolsunt,deiiideptppoiiicDiamoschum,&iadiccsCap-

■ paris. Insupei rradit,itixta aliquorum mentenij i-n hoc casu oleum Nucum danduni-j

eiic cum decociionebutyri,& seminis Napi,nimirum illiusIpccici raparum.,qua; ad. G

coioremcitrinum inclinant.

VS VS I N M EDICIN A.

Zil,9'dc-j C? CRIPTVM reliquitGaIcnuspossideresdciittatemcxtcrgentcm,cum modica

ssnip, med. ^N acrimpnia^&paucinimaadstriclioiiejideoquemcdicamentisophthalmicisper-

sttc. '^-1 miscet.Aetiuscadem vecbaexGaIenohabet,sed postca addit, ex Nicheplo

antiquo mcdico, Armenium, qtio PiCiotes vtnntur, ad duodccimam drachma:par-

tcm,meianeiio!ici.i,&craiji!iii iaiigumemhahcntibusopkulaci .Pra:beteriampucris

anthraceinicstatis:isicetiimvomunt,namqtieintervpmitoriamcdicamcntacolloca-

£piltpj!s,& tur. Praiterca hoc medicamcn laudatin Epilcplia,& in Mania-hacratiouc adbibkum:

Mawa re- tresmanipuloscentaurij in quinq; liou mj,- ap.ua; marinascocjuif.doncc vnasuperiit,

med. deindecumdecoetocoIatoAimuiheilapiiiis, q&cm Grarci Armcnium vocanc,ter- HJ

tiamdrachma: i>amintciir,& ftlidtci-cxhibet.Nampersecessummateriameducit.

MesucautemviieshuiusmcdicamL[it:,iiuccnidi,)iucpra'paraticalcfacienies;&

siccances in secundo gradu tradit, immo cum etodac,& cxcrescentes carncs cohibcac,.

cjuicssci3uscaIiditatenisatisiniigncmdcmonIlrant,mcdiumtetiijgraduscaliditatis

cxcedcreputat.Insupcraddit bafceresactilta^-m .nHiqnisiredicisincognkam.quo- ■

niamventrcmsoluk:nam queinadmodum Antiquiad Veramim nigrum tamquam

ad vkimumprajsidium deucniebant, ita nos, vttestatur Alexander Trallianus, ad Ar-

meniumpoisumiisaccedere,&rres,aut quatuor scrupulos pra-scriberc. Mesuc.ad:-'

drathmas duascumaliquo alio medicamento mixtum pra;bet. Dioscorideshuic me-

dieanjent0;iu:;ii;i::;::„s>,-ii {.■.-:. (H!ai;:i'.Lc;i (.!::■■ \.:.'>':'.x ;: :;:,MUK;.;■;,:- !"t(i ,ai:'.C!i )ik?.:~

caciores. Carerumquisdubitare polsec,num Chrysocollavomkumcieiidi,&aluum.
Cii5frKArfjinouendifaculcatempoiIidcac, querssaduioduui dc Armenodiistum elt. HuicdubiO:
hluitnr. respondcrcpossumusDioscoride'mha:cduo,medicairicntaintetsccomparassejquoaci

vires.
loading ...