Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 717
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0723
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaeiMetallici Lib.IV, 7i7
A PIurij,quiertPaguscstHba;torLmi cgregitis,\'ltraalpes ,propeClauennam oppi-
dumLacuiLai-ioCqiianlK tlic Coiiienstm vocnnr; iuo^iiiitini, in montcuicino talis Lotusm-
lapiseftoditur.InSjphrioparitci ■lapiscscduidun gnivris, uiijhociiii siiigtiiurcPlinius Uhs buiiis
attribuat,quodexcaIi"a;.'h so^-o tij.jcii.at,.'*: di!Kk;it,aJioqiiin i;aturasuamoliisiimus. 'ifidis.
HorumetiaiiiGcor^iiiS.-gricolameminitjdum inquitrasabris a;rarijscx hoc patari
forniasada>ssundendumidoncas,quiaigiiiim sustineanr. Hujusmodi iaxaelieapud
Chattos refert in fusco cinerea , in cjuoi um formas quoduis mctallum liquidum sundi-
tur. HocgtnuslapidJsin Siphno, &inIraliacircaComumcxcu)atur, &tornaturinj
vasacoqucndiscibisidonea,atqivciIiii,qiiiL'fc!ii.'iiciii;uiismiiniiintur. Vashuiusge-
nctis hoc in Joco cxhibetur delineatum.
.. Huiusmodisa\acxIapidiciiiiscrutaflatimfcrio.suntcxcauanda,namaeridiutJus
expositaindiesmagisdLircscunt. Ex his etiaii moitaiia PharmacopoJarum ,&etiam
cotesfiunt. Gesnerus Hcpatitcmlapidem Comensiconsimilemfacit ,&interargillam, Uphbc
& lapidemferc medium eonstituit.ls quoq,tornari potest,& ctiam facilius,quia mol- ftim.
g liorsit,&fottailis, cum nimiunimoJlisiit, iu vsumvalotumnondumvcnit.
D£ L&PlD£ PHOLADiS.
L.

Cap.

HACTENVS dclapidibusnomenaloco inttenicntibn.sdii2umsit. lamad
lapidesgrandiorcs,&adsaxaacccdendumest. Itaqibuiclaxodequoinpraf-,
sentiaagitur,anaturaPholadis animalculi impoiuimusnomen,quoniamm
eolatibuletur.EteniinQu)ui$susitie teAdSa suntanimalculadegcnert biualuium ltaj
nuncupata,quiascmperdelitescant. NamnWuuiiiGratfissproquo etiam ^,m,&
p^fM diciturj latere, vei in latebtis degcre significat, & o«a«., tcste Eustathto, dicu-
turaues,reptilia, vtsEj&aiia-aniuiantcSjquando subtt'rra,velinsaxisexcauatis,vel
C alijs latibulispcr aliquot temporis spatium, frjgoris, aut asstus vitandigratia, occui-
tantur.Quocirca Vrla;etiam 0oA«'A( ab Authoribuscognominantut. Vndc hunclapi-
dcm^aAiiTn^iatnon absurdc quispiam appellare poslctiquandoquidem saXShpia apud
Hesychium,publica vocabanturadificia ,inqua:olimiiomines(non aliter atqucha;c ■
aniraaleuIaproptcrainbieiuisiiiiiitiasjLKCrcitljiiiicLiiu^ratia, conuenkbant. Sunt
quiexistimant harcanini::!ia in iuxis, vi „qt:a-sall*,cxcauatisprouenire, alij exluto in
eauernulissaxorum cumulato generariarbitrantur. Nosautemiredimus vnacumdo-
ftissimo Roudeletio,in saxorumcauernuijs, vel vi ,vcl natura facfe, acjuxmarinx ap-
pulsuprocreari, atquein conchasconucrti, qnascaujtatis, vdforaoiinisfiguramser-
uant. HicvirccIeberrimus,inportu VeiieriSjhuiiisnodiiaxumobseruarTescribitjin
quonulla;rima;,ncqicauerna-sed foramina tantumexiguacrant,vt vixaeremadmit-
terenr, sed in saxo iciibusmallei confracto,multa; viicbantur cauitates variositu,& di- NatttrdSa-
uerla;niagnimdinis. Foramina habct hoc saxum plurima rotunda modoexigua modd xi.
satisampla.in quibus Phoi^desconspkiLintur, iiiagiutudineeiiammaiorisdigitihu-
Dmani.Eilaspetuincoloielcuco|)ha;o,graue,fotau]]iiibusdiucrsisrefeitum,npn tamen
petuium_j.
Hocsaxumdiscrep.itabillo, in quoBalanilatibulautur, piopria subltantia,& figu-
raforaminum,nam fignram Iiabcr sialani i exterius tanien nc vcstigium quidcmfora-
minisapp,m:t;iim:s t.uui;;i aniraaii.i Jiiisgnitudine , arciir^ crailitii; ;■■(■]] icis luimanioc SexumR*-
cultantur. Pra;tcreacolorsaxiintcnSL-i:lt;.i!ii;i(.-;i^iK-qiasper,vtsuperior,scdlcuiga- Ur,i qade.
tus,areiiariolapidiquodammodo(imilis. Huiusmodisaxa, in portu Ancona:, sa:pe vi-
suntur ,nama!iundc iiliicdtfcruntur. Scddubitabitaliquisquarationeinmediola-
pidisilIaanimaicuia,nulloappasenteforamine,viucrc pollint. Rcspondcndumest
huiusmoi lapideminmariesseuWlcmitautperporos,&exigua admodum foramina
aqtia marnaabaninv.libusattrahatur^extra&um vcriidurdcere. Rursusaliaemer-
gitdubitatioquomodoaiiimalia ibi viuant adhuclapide adaliamrcgionemdclato:
diccndum cst non ita Jnduruisse, vt aer otnnino ptohibeatur, cuius modica attraclione
iuercpossunt.Ha;ccnimanimaliapaucoscatenicaiore,&propriapituitanutriutur.
DE
loading ...