Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 725
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0731
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.1V. 725
SlfrmhnHlkiisiinliUamcxcBdilAchatet, Lib.x.At-
S«sitsiufrig»t>»s»ty. ,...,-; . neuU
EtenimSiJcxpcrctiiTusnaturaJjtcrignemspargjsjqrjoniarncopiasiilphurJsredun-
dat,quodcx illiusodorccolligendumest. Quoniamauremomnia luJphurcalacilein-
ssammanrur,&accendunrur;iddic6rcsjlla:fau[iusaccendunrur,qua;plussulpliuris
parricipant.&quamuisaliquasint, qusspaucasulphurisporrioneredundcntinihilo-
miDiMita disposita sunt, vr ignis pcr eojum partcs facilJimesescinsiiiuarc posht. Pra?,
terquamqu6d corpora sicca, &rara1quamuis quanritarem Sulphuris non poisideanti
attamcn,obsiccitatcm,aquca-parrcsablunt, qtia:incendiumprt>hibere qucunnqua-
reignis illi p:iuco Sulphuri racilccopulatur: vnde poika inssammatiocmergit.Quam-
obremnescimuscognoscere ,quam bcncScaligcr, in ej:ercirationibi]s,vcrir.atcmsit
assecutus,qujndoexacrcattciiustoigncmprodireasseruit:cumobserucmuscorpora.
collisa,etiamsidurisIima fucrint, nullas scintillas spargere, nisicopioiissimumSuIphur
obtincant. Itaqueaeremncquemotu,neqj vllo aliomodo acccndi poisccxistimamus;
g quandoquidemha:caffcctio,&proprietascorporibustaiitummod6mi\tis,&sulphu. ,
reiscontingit. AristoteIcsautem.duobusin'ocis,moEuaeriv,aliquidin(Iainmarirctu- *■'*•*■'*'
lit,dumplumbea:cuipidcstelorumarcuejacuJatortim,tiiotiorieaerisade6ignescunr, c™°l"P-7-
vtliquefieridicantur. Ca:seriunexpcrientia:hocreIpondercnoncrcdirnus: namqssi "F-^Mc
CuspidespIumbca:liqucrccrepoiTent,muJtdmagispIumbea:sclopiglandcsmoruinca- ""'•*■'/'•$•
lescercdcberent, qua-tamen statiuipostscloporiini displosionem, manibuspertracH-
tut. Pmcrea simotusaciis idpr#starcr,saltem id cera: accidercdcbercr,& tameru
glanscerea tormcnromanualiejacuiatatantumabcst, vtliqucsdt, vt potiusintegra
asiercmvaldecrallumpenetret. Ha:cdenatura,&affcclionrbus Siliiumbreuitcrdiela,
Initici.tnr.
D I F F E R E N I 1 I.
C 1TJR l- MIT V S, sicolor silicumobseruetur.bic erit varius:namq.hi,coloriscor-
w^ nei, candidijCinerei, fusci, carrulei ,&tolorishcpariciinueniuntur. Quamobrc
J» illi silices,qiiibusvu'stcrnuntur,postdiuturnosimbres,abluti, ssaui,nigri,vi-
ridcs,rubri, &alijscoloribuspulchcrrimcdistincti conspiciunrur. In Bizentio Herru- ■
ria;ssuuio,silicesinueniui)rur,quipostpolituram,marmorosicntalerepra,scntant,&
6bcolorcinvariant,nammuIiasaIbicantcsmaculasostcndunt,Deaiumquandoq;si!ex
jnuenitui-nigerrimusiquihpidiLydiocongeiicresie videtur. Alioquinplerumque Cthrtisili.
siIicessuntopaci,nonnul!itaiiien prorsusdiaphaiiiinterdum inticniuiiir, quosadfor- ("■
niamgemmarumrcdacTos,pro AdanuntibusBohemicisGemmarij vendunt, Sisub-
stantiasilicumcoiisidercr.ur,a(Tcrcnduiiicrir ,a!iosc(Teliquabiles, quiplcrumqjexre-
riorcmquamdainalbedinem,&luciditatemdcmoriitrant,hosqi Aristoteles pyrima-
chos nuncupauit Alijver6 ignibw rchiihinrur,& adncrsus vetustatem incorrupti per-
manenMiuamquamsupcriusannotatumfucritsilicemcHcquoddamsjxigcnusdurjiii-
mum;uihiiominusquandoq;silicesinucniuntur mariiioi'Cinolliores,qiiicoreira la:ui~
Dganrur,vtprocuiintuentibusophita: videri possinr.
Quoad riguram,admiranda varietasin siltcibusobseruatur,cum alijlati, alijlongi,
alijmagni;alijparui,&alijsiiirrainuloliadinstarcoralioium. Alij variasrcrumani- Figurxfi-
matarum, &inanimatatum formasteferunr. Alijdemum diuersis lineis exbrnati figu- Uih iimt.
rasanimantium,&partiiimcorumexprimunt, vt ,inprogrciTu huiusRubrie*,multis
iconibus ostendetnus. CTterumiilices,quiiiiftuciitiiiiiucniiiiitni ,aiumilsisangulis,
obaqua-volutationem, poiiusro;unditatem,qu.im aiiamsigurammduunt. Vidimus
silicemoculi fis;urani rcpf.iltritantcni, &op!itha!uiicein cioniiiiaui;ntis, alitiriircfcren-
temfotmamdiioiumtestiuiiij&Diorchitem indigitauimus. Alimn habuimus,inqua
figuta capiris muliebris calanrica induticojispiciebarur,& Anrhropomorphuem ap-
pcllauimus. Inaliocssigies Auriga:cumcurruab vno canrumcquo traifto visebatur.
Aliumfungifotmemcognominauimus,cumf6rmamfungioIrenderct5&aIiumTritici- Trinciies
tem,quoniam in supcrlicieemincntias granorum tritici haberet. Ublatus etiamiah/'iex'
siitxJ:oniiaSo!ca;aquina;,miIIiinitamenvestigiumsoraminisciauoruiiiIiabebat.
Ppp 3 D=-
loading ...