Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 748
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0754
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


748 _ V lysiis Aldrouandi

DIFFERENTIjE

IKTER muItas,&ferHnfinitasMatmorumdisfercntias,nos in pra-sentiamagis
cclebrara gencra receiisebimus. Licct Plinius miilc Marmorum discrimina esk^,
referat,& IsldorusMarmorumcolorcs,&gencrainnurrjcrabilia esse pra-dkct.Mul-
riNeotcric6rumpra!cipuasMarmorumspeciesdeccm,& scptcm proponunt. Primo
JocoMarmorLacedarmonium collocant,quod est pra;itantillima;viriditatis primu.ni
apudLaccdaroonesinuentumjVtnotauitPIinius. Secimdo loco memorantophiiem
cum maculis Serpcntum, euius duo genera, nempe candidum, necnon nigrum durum
assignantTertioIocomemineruntMarmorisAugusti,&Tibcrij,cumha;cmAegypto,
principatu Augusti,& Tiberij,rcperta fuermt,qua; ab ophite discrepant,ciim hoc
MarmormaculasscrpcntinissimiIeshabeat,&Marmor Augustum quodammodo iU-a
vcrticevndatimcrispum.apparear,Tibei'iumver6sparsaquodammodocaiiirie. Quar- F
tumapud ipsos est Porphirites, qui candidis interuenientibus venis, rubet ,ab Isido-
fwpMttts roPurpuritcs,obcolorcmpurpura:nuncupAtur. QumrumestMarmorobstdianum_*,
Ifidtri. de quo intcr lapidesa lociscognominatos egimus. Scxtum vocatur Basalics a vocc__»
jBthiopum,apudquoscnoditur.Seprimum;est Alaba(tritcs,quicircaThcbas/Egypti,
&DamascumSyria:probatur. HocetiamMarmor inCarmania cst vtilissimum,ir__
India vilissimum,& in Cappadocia absque nitorc inucnitur. Oclauum locum occupat
Marmor Parium eximijcandoris. N'onoloco recensetur Coraliticum in Asiarepcrtum.
candoreebori proximo. [11 decima fcde rcponirui MarmorThcbaicum guttis aureisdi-
stiniaum. Vndecimum_icitiircsscSycnites,quodcircaSycnemTlK'baidjsoritur,ex
0^/^wquoRegesobeliscosSolisacratosfiericuraruiit. Duodccimumest Marmor Lesbium,
ButM*rme lucidum,cum maculis dhiersicoloris.Dccimumtertium ell Corinthium,cum varietatc
K> _ colorum, quod primum Corynthifuit inuentum. Quartumdecimum cst Marmor Ca-

rysteum,quodestviride,commendatutn pro illis,qui gemmas kalpum,vt Isidorus
voluit. Decimumquintum est Marmor Lticulleitm, nominc a Lucullo Consnle acccpto, G
maculis, &coloribus variumjcum ille primus ex Insula Niii hoc geims Marmoris lto-
mamvchicurauerit Dccimumfcxtum estMarmor Numidieum, qu6d Numidtapro-
ducit.DccimumseptimumestcincrcicoIorisMarmor,abisidoroLuneniecogiioinina-
tum, Nuperi Carariense indigitant.

Difterentitfhaclcnusasiignaia-quodammodo confusa: estevidentur,cum partim i ■.

loconatali,&partimacoloredesumpta:vidcantur. Sat'us critvna cuoi Cssalpino,

exnumero colorum, Marmora discriminarc, & illa iu candida , nigra,rubra, ssau;-.-,

viiidi3,&macuIosadistinguere. Itaqueinchoantcs abalbis.ParJumMarmor c-itdt-

dumpronunciamus.hoctamcn caiididiiisestMarmoi Ltgitsticum ,qu6d Lunensc_j,

vcICaratienscaquodamHctruriajoppidocognommatur, scd postea, quoadiiitorcm

aParioMarmoresitpcratur,qu6daParoInsuJanomtuatui', vcl,vtalij vohmt,alcul-

^«««rptoicAgoracritoPariojqui primus cxhuiuimodiMarpioie Vcnercm lculpsit. Hoc

qunMartm jdein vocaturetiam Lyehnites, cum olim in f«dints,tcste Varrone,ad luccrnarum_a

rtjiulptn. splcndorem cederctur. CardanusomnccandidumMarmorisgenus vocat Parium-_>, H

Lytbnitcs cumramcn illud rantummodo candidum nominandum sit Parium, quod in Paro msu-

Marmor, lacruitur. Vulgusmaimorcmnecandidumperpcram Aiabastrum nuncupat;cumta-

^UbsllrTt men hoc nomenproprio tantumgencri.nempe Alabastriticonueniat. Pratcrquam-

wxtquiitB qu6dA]abastrumestvoxa-quiuoca,qua-,apud Authorc-Sjtitmvasvnguentariumcxala-

«. bastriteconfeaum,tumquoddam/Egyptioppidudcn(,tut. Parij igiturMarmorisduo

genera asstgnanttir,quorumaltcrum est diaphanum, altcrum vcro opacum. Ptimum

PhengitemPlinijcstc volunt avoce jij>o'<,qua:splendorem indkat,exquo tcmplum

Poriuna: constrtie^um fuisfc Plinius memorauit,in quo ctiam claulo clari tas diitrna con-

spiciebatur,

CandidisMarmoribusannumerandsm cst Lygdinum, quod in Arabia cruitnr, itcm
Coralitiumeboricandorcproxiinum,nccnon Alabastritcsab Alabastro/Egypiioppi-
donuncupatus.obcitiuscaiidorem ,muha cfcgantcralbfcantia ,apud Vulguin.instar
Alabaslrj,albEsccretraduntur. Vcrum Alabastritcsaliqnsmpaiit ambigiiitateii__-,
loading ...