Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 748
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0754
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


748 _ V lysiis Aldrouandi
DIFFERENTIjE
IKTER muItas,&ferHnfinitasMatmorumdisfercntias,nos in pra-sentiamagis
cclebrara gencra receiisebimus. Licct Plinius miilc Marmorum discrimina esk^,
referat,& IsldorusMarmorumcolorcs,&gencrainnurrjcrabilia esse pra-dkct.Mul-
riNeotcric6rumpra!cipuasMarmorumspeciesdeccm,& scptcm proponunt. Primo
JocoMarmorLacedarmonium collocant,quod est pra;itantillima;viriditatis primu.ni
apudLaccdaroonesinuentumjVtnotauitPIinius. Secimdo loco memorantophiiem
cum maculis Serpcntum, euius duo genera, nempe candidum, necnon nigrum durum
assignantTertioIocomemineruntMarmorisAugusti,&Tibcrij,cumha;cmAegypto,
principatu Augusti,& Tiberij,rcperta fuermt,qua; ab ophite discrepant,ciim hoc
MarmormaculasscrpcntinissimiIeshabeat,&Marmor Augustum quodammodo iU-a
vcrticevndatimcrispum.apparear,Tibei'iumver6sparsaquodammodocaiiirie. Quar- F
tumapud ipsos est Porphirites, qui candidis interuenientibus venis, rubet ,ab Isido-
fwpMttts roPurpuritcs,obcolorcmpurpura:nuncupAtur. QumrumestMarmorobstdianum_*,
Ifidtri. de quo intcr lapidesa lociscognominatos egimus. Scxtum vocatur Basalics a vocc__»
jBthiopum,apudquoscnoditur.Seprimum;est Alaba(tritcs,quicircaThcbas/Egypti,
&DamascumSyria:probatur. HocetiamMarmor inCarmania cst vtilissimum,ir__
India vilissimum,& in Cappadocia absque nitorc inucnitur. Oclauum locum occupat
Marmor Parium eximijcandoris. N'onoloco recensetur Coraliticum in Asiarepcrtum.
candoreebori proximo. [11 decima fcde rcponirui MarmorThcbaicum guttis aureisdi-
stiniaum. Vndecimum_icitiircsscSycnites,quodcircaSycnemTlK'baidjsoritur,ex
0^/^wquoRegesobeliscosSolisacratosfiericuraruiit. Duodccimumest Marmor Lesbium,
ButM*rme lucidum,cum maculis dhiersicoloris.Dccimumtertium ell Corinthium,cum varietatc
K> _ colorum, quod primum Corynthifuit inuentum. Quartumdecimum cst Marmor Ca-
rysteum,quodestviride,commendatutn pro illis,qui gemmas kalpum,vt Isidorus
voluit. Decimumquintum est Marmor Lticulleitm, nominc a Lucullo Consnle acccpto, G
maculis, &coloribus variumjcum ille primus ex Insula Niii hoc geims Marmoris lto-
mamvchicurauerit Dccimumfcxtum estMarmor Numidieum, qu6d Numidtapro-
ducit.DccimumseptimumestcincrcicoIorisMarmor,abisidoroLuneniecogiioinina-
tum, Nuperi Carariense indigitant.
Difterentitfhaclcnusasiignaia-quodammodo confusa: estevidentur,cum partim i ■.
loconatali,&partimacoloredesumpta:vidcantur. Sat'us critvna cuoi Cssalpino,
exnumero colorum, Marmora discriminarc, & illa iu candida , nigra,rubra, ssau;-.-,
viiidi3,&macuIosadistinguere. Itaqueinchoantcs abalbis.ParJumMarmor c-itdt-
dumpronunciamus.hoctamcn caiididiiisestMarmoi Ltgitsticum ,qu6d Lunensc_j,
vcICaratienscaquodamHctruriajoppidocognommatur, scd postea, quoadiiitorcm
aParioMarmoresitpcratur,qu6daParoInsuJanomtuatui', vcl,vtalij vohmt,alcul-
^«««rptoicAgoracritoPariojqui primus cxhuiuimodiMarpioie Vcnercm lculpsit. Hoc
qunMartm jdein vocaturetiam Lyehnites, cum olim in f«dints,tcste Varrone,ad luccrnarum_a
rtjiulptn. splcndorem cederctur. CardanusomnccandidumMarmorisgenus vocat Parium-_>, H
Lytbnitcs cumramcn illud rantummodo candidum nominandum sit Parium, quod in Paro msu-
Marmor, lacruitur. Vulgusmaimorcmnecandidumperpcram Aiabastrum nuncupat;cumta-
^UbsllrTt men hoc nomenproprio tantumgencri.nempe Alabastriticonueniat. Pratcrquam-
wxtquiitB qu6dA]abastrumestvoxa-quiuoca,qua-,apud Authorc-Sjtitmvasvnguentariumcxala-
«. bastriteconfeaum,tumquoddam/Egyptioppidudcn(,tut. Parij igiturMarmorisduo
genera asstgnanttir,quorumaltcrum est diaphanum, altcrum vcro opacum. Ptimum
PhengitemPlinijcstc volunt avoce jij>o'<,qua:splendorem indkat,exquo tcmplum
Poriuna: constrtie^um fuisfc Plinius memorauit,in quo ctiam claulo clari tas diitrna con-
spiciebatur,
CandidisMarmoribusannumerandsm cst Lygdinum, quod in Arabia cruitnr, itcm
Coralitiumeboricandorcproxiinum,nccnon Alabastritcsab Alabastro/Egypiioppi-
donuncupatus.obcitiuscaiidorem ,muha cfcgantcralbfcantia ,apud Vulguin.instar
Alabaslrj,albEsccretraduntur. Vcrum Alabastritcsaliqnsmpaiit ambigiiitateii__-,
loading ...