Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 752
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0758
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
7$2 - Vlyssis Aldrouandi

is Porphyrctici Jnam mateiiaMarmor js crat purpurej colorisobscitri, maculis val E
rijsiniigniti.
SccuiidaiconoitcndJtfrusium!narmorisKprimodiscrepantis,tantiimniodoscintiI.
Iisquibusrfam,adinstaraigentipiilclierrtmis.
Tertiaiconicprast:ntaiMarnioralbum,&nigrum,dequoinseriusverbasacicniUs,
Quartaicoiiostciidirlapidcmiri,Tra.uaIibuslineiscxornati!m.
FLA VI coloris Marmora rcperiuntur,& potilsimuni spcdc mcllis,aut terebenthina:.
HodieMarmorahuiuscoloris,Scrauitia:citiuntur. Idapud AntiquoscratAlabastri,
tespra'carteriscommcndatus. ■ •
VIHIDIA MamiQraprim6Laccda:moniu comprehcndunt valde pretiofum, hodic
scrpcntinum voca tur , vt notauit Albettns, qui secundam spcciem ophitis vindem cuirt
maculisalbisconstituit. Suntenimin viiiditartMaimoris macula: clariores,parua>,
&frcquentes,adinstarophiiis,&h'scgcntisvaIdciarumei!epeihibetur.Daturinsu-,
peraliud genusviridc variacompositione maculosum, si<;uidem nostra a:raEc Serpen-
taadxmc- tini lapides tum virides, tumalia rationc, & alio colorc d,corari,durissirni ottendun. F
Kiuwmtr- tur,ied poiiea tion spaigimt iIli:m<jdcrcm,<]ucmdesuoopliiteDioscoridespraidi.
it.er. cabat. Demiitnadhocgenusrcduci dcbet etiamThyites,deqiicsupcriuscgimusin-
tei Japidcs ,qui ad cotem ariiicati, succum aiiqucm rcddunt.
1AM supcrcst vt Marmora maculosa examincmm. Primtimconstat cx a!bo,&nigro,
cuiusiragmeiiiumKomarenoiium conspiiatiii:mus,cjuod idemerat cum illo,e:<quo
fabricata:fucrunteoIuninc^utcmploPaiitheonis,quodhodietcrnphmiSantte Maris
i'otundeappclIatur;&quoiiiamMarmorciatvariatumcoIorealbo,&njgro,jdMeIa..
noleucon indigitauimus ,& huius iconemsuperihsmonstrauimus. Hocautcmnonest
verumMarmormaculosum.scd illud,quod ex a!bo,& nigromaculis srcquentibus
constat. Ceneia Ophitis n-uitaluntitadi&aasimilitudinemacularum scrpcnium,&
o^wfayiuxtamcntcm D:oscotidis adtresdirrcrenriasrcducitur. Primum estponderosunu,
scrcwi-e. . &nigrum,sec(jndumciiiereocolore,&puniaisdistin£lum,tcrtiumlincisquibusdam
TejihriLj candidisrcfcrtum. PariterPliniusmcminitMatmoriscinerci,quodTephriamvoca-
qnid. uit,quoniam ^w-i ciueremsignificat:vusg6dicitur Vipera Aegypti ,cum in liuido G
coiporenigra-inacul.TConspiciantur. Aliumophitem Vulgares nuncupantGranitum
SyriajjVbipimitanigraincorporccaiidicanteapparcntjViidecolorcinereusemergit:
foriitanitanuiicupatum,quiam3culis,instargianorum siumcnti icateat. Carraria:
Cnwitum eifoditurMarmornigrum lineiscandidis diltinctum, & multis alijsmaioribus maculis,
tur iiidi- ideoqiinter liccmarmora Augustum ,&Tibcnumrcponidcbcnt,dc quibusnonnulla
(s»m. supcriusmemorauimus, Ai1ignaiurctiarnaCalepiiioM..nrjorouatum,qoia variatum
sit maeulisspcciemouircierentibus.
Hicponiturtabeila,cum tribus Matmorlsiconibus. Priino loco apparetSerpenti-
nusbpisvertis. Secundo lococoi:ipiciturMaimorcinereis,&nigrisniacuiis distin-
<9um. Tertioosknditurophites, vbi varia conspiciuntur.
Ilcprefcmamuscibin aiiacn ubilijm qualuor Marmorum diffcrentljs insignitatn.
Primdviiitur Marmor adformamrotundam rtdai3um.pnlchcrrimis iiiaculis,ncmpe
albis,nigris,viridibus,ruris,castaneis,& slauis rcfcrtum,pra:terquamqu6d nitote
radiabat. H
Sccundo loco apparerMatmorfigurtoualiSjIineis nigerrimis insubstantia subal-
ba decoratum, & hgiulmodi linea-tumiitu, tum varietate pulchcrrimtun Mannor rcd-
dcbanr.
TertioIocoollcnditurManiiorcummaculis nigris,&albicantibus,qua: interdum
^ itacxigua* apparcnt, vt formam pciiicnlorumrcscrant: quapropier Vulgus.hoegenus
Pidhuksa Matmoris indigitauit Pediculoium.
marmor. Quarto loco monstratur marmor varijs, & diueisiscoJoribus tesertum, cum in illo
colorferrugincus, iiigci-^carneiis, c.inilcusjutcus, &alij icsulgcant:idcirc6hocMar-
mor, vcl Iaspitlcm, vcl Brocattlluni imitari videtur.
Htee Marmora inaculosaaliquando ita variant, vt suis maculis, &lineamcntis figu-
ras humanas, intcrdum Brutorum,& plantarum, & c/uandoq;esligics aliarum rcrum
repra?scntcn^Inchoantcsafignrisliumanis,v3Mosnatur3ilususmMaririoribusoiten-
z'*4- dcmus. GaudentiusMciula,in histoiia Meniorabilium , narrat quondam rcpcnuP
suiifc,

r-
loading ...