Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 752
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0758
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
7$2 - Vlyssis Aldrouandi

is Porphyrctici Jnam mateiiaMarmor js crat purpurej colorisobscitri, maculis val E
rijsiniigniti.

SccuiidaiconoitcndJtfrusium!narmorisKprimodiscrepantis,tantiimniodoscintiI.
Iisquibusrfam,adinstaraigentipiilclierrtmis.

Tertiaiconicprast:ntaiMarnioralbum,&nigrum,dequoinseriusverbasacicniUs,
Quartaicoiiostciidirlapidcmiri,Tra.uaIibuslineiscxornati!m.
FLA VI coloris Marmora rcperiuntur,& potilsimuni spcdc mcllis,aut terebenthina:.
HodieMarmorahuiuscoloris,Scrauitia:citiuntur. Idapud AntiquoscratAlabastri,
tespra'carteriscommcndatus. ■ •

VIHIDIA MamiQraprim6Laccda:moniu comprehcndunt valde pretiofum, hodic

scrpcntinum voca tur , vt notauit Albettns, qui secundam spcciem ophitis vindem cuirt

maculisalbisconstituit. Suntenimin viiiditartMaimoris macula: clariores,parua>,

&frcquentes,adinstarophiiis,&h'scgcntisvaIdciarumei!epeihibetur.Daturinsu-,

peraliud genusviridc variacompositione maculosum, si<;uidem nostra a:raEc Serpen-

taadxmc- tini lapides tum virides, tumalia rationc, & alio colorc d,corari,durissirni ottendun. F

Kiuwmtr- tur,ied poiiea tion spaigimt iIli:m<jdcrcm,<]ucmdesuoopliiteDioscoridespraidi.

it.er. cabat. Demiitnadhocgenusrcduci dcbet etiamThyites,deqiicsupcriuscgimusin-

tei Japidcs ,qui ad cotem ariiicati, succum aiiqucm rcddunt.

1AM supcrcst vt Marmora maculosa examincmm. Primtimconstat cx a!bo,&nigro,

cuiusiragmeiiiumKomarenoiium conspiiatiii:mus,cjuod idemerat cum illo,e:<quo

fabricata:fucrunteoIuninc^utcmploPaiitheonis,quodhodietcrnphmiSantte Maris

i'otundeappclIatur;&quoiiiamMarmorciatvariatumcoIorealbo,&njgro,jdMeIa..

noleucon indigitauimus ,& huius iconemsuperihsmonstrauimus. Hocautcmnonest

verumMarmormaculosum.scd illud,quod ex a!bo,& nigromaculis srcquentibus

constat. Ceneia Ophitis n-uitaluntitadi&aasimilitudinemacularum scrpcnium,&

o^wfayiuxtamcntcm D:oscotidis adtresdirrcrenriasrcducitur. Primum estponderosunu,

scrcwi-e. . &nigrum,sec(jndumciiiereocolore,&puniaisdistin£lum,tcrtiumlincisquibusdam

TejihriLj candidisrcfcrtum. PariterPliniusmcminitMatmoriscinerci,quodTephriamvoca-

qnid. uit,quoniam ^w-i ciueremsignificat:vusg6dicitur Vipera Aegypti ,cum in liuido G

coiporenigra-inacul.TConspiciantur. Aliumophitem Vulgares nuncupantGranitum

SyriajjVbipimitanigraincorporccaiidicanteapparcntjViidecolorcinereusemergit:

foriitanitanuiicupatum,quiam3culis,instargianorum siumcnti icateat. Carraria:

Cnwitum eifoditurMarmornigrum lineiscandidis diltinctum, & multis alijsmaioribus maculis,

tur iiidi- ideoqiinter liccmarmora Augustum ,&Tibcnumrcponidcbcnt,dc quibusnonnulla

(s»m. supcriusmemorauimus, Ai1ignaiurctiarnaCalepiiioM..nrjorouatum,qoia variatum

sit maeulisspcciemouircierentibus.

Hicponiturtabeila,cum tribus Matmorlsiconibus. Priino loco apparetSerpenti-
nusbpisvertis. Secundo lococoi:ipiciturMaimorcinereis,&nigrisniacuiis distin-
<9um. Tertioosknditurophites, vbi varia conspiciuntur.

Ilcprefcmamuscibin aiiacn ubilijm qualuor Marmorum diffcrentljs insignitatn.
Primdviiitur Marmor adformamrotundam rtdai3um.pnlchcrrimis iiiaculis,ncmpe
albis,nigris,viridibus,ruris,castaneis,& slauis rcfcrtum,pra:terquamqu6d nitote
radiabat. H

Sccundo loco apparerMatmorfigurtoualiSjIineis nigerrimis insubstantia subal-
ba decoratum, & hgiulmodi linea-tumiitu, tum varietate pulchcrrimtun Mannor rcd-
dcbanr.

TertioIocoollcnditurManiiorcummaculis nigris,&albicantibus,qua: interdum
^ itacxigua* apparcnt, vt formam pciiicnlorumrcscrant: quapropier Vulgus.hoegenus
Pidhuksa Matmoris indigitauit Pediculoium.

marmor. Quarto loco monstratur marmor varijs, & diueisiscoJoribus tesertum, cum in illo
colorferrugincus, iiigci-^carneiis, c.inilcusjutcus, &alij icsulgcant:idcirc6hocMar-
mor, vcl Iaspitlcm, vcl Brocattlluni imitari videtur.

Htee Marmora inaculosaaliquando ita variant, vt suis maculis, &lineamcntis figu-

ras humanas, intcrdum Brutorum,& plantarum, & c/uandoq;esligics aliarum rcrum

repra?scntcn^Inchoantcsafignrisliumanis,v3Mosnatur3ilususmMaririoribusoiten-

z'*4- dcmus. GaudentiusMciula,in histoiia Meniorabilium , narrat quondam rcpcnuP

suiifc,

r-
loading ...