Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 772
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0778
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
0:772 '- VlyssisAIdrouandi

epiiheta:

INTER alios japides,Marmorvarijsdec3usis,apudAuthore5,&pra:sertirn_,
Poctasjmultaepithctaiortiiumcst.EteiiimjrationepropriarsubstantiKjvcspo.
tiussecundarumqualitatum,pururo,iurdum,&dur«mappeJlarumfuit.Ratio.
necoloris, candens,ca>ru!eum,porphyreticum,& piQum fuit nuncupatum. Quoad
primas quaIitates,iIJud frigcns ,gelidum, &a!gcnsvocitarunt, &a!iquando mulco-
sum ,quoniam ilii in locis vliginosisexistcnti muscus adha-reat, vcluti muitis alijsla.
pidibus accidere solet, qui interdum siguras musct in superficiereferunt.

Rationclocinatalis, MarmorCarysteum, Dalmaticum, Hymettium,Ida;um,Ligu.
sticum, Oebalium, siue Laconicum, Mygdonium jNumidicum ,Parium, Phrygium,
& Sparranum indigitarunt. Demum quatenus ad opcra, & a.'dificiareducitur, Opero-
ium, La;uiga:um, Coruseum, Nobilc, & Superbum cognominarunt. ■

DENOMINATA.

i V ODC VMQ^VE Marmorum formam, vel duritiam habens Authores,

* marmorosum vocant: deinde Marmoratumdicunt,quod ex Marmorcfa.

clum, vel crustismarmoreisobduftumest :siccnim quardam pauimenta mar-

moratanuncupantur. Varrotaroen,agcnsdercrustica,boc nomen substan-

tiue vsurpauit. Post modum marmoreum vocatur, quod cx solido Marmore constat.

Hinc oriturmarmoratio, qua; cx Marmore cslconstruftio: vndc dimanar verbu mar-

morare j nempe aliquod a-dificium ex Marmorc erigcre. At Marmorarius vocatur ille

Marmora- artifex,qui Marmora secat,atquepo!it. Graciquoquc AariVic* ««puapw vocant

rtusams- officinam, velIapidicinam,inquaMarmoraexciduntur. AmpliusLatini vetercs.au-

thorePlinio,sordesaurium Marmorata,quas lunioresccruminanuncupant :fortassis, q
Marmttra- quia, diuturnitate temporis,huiusmodisordes, instarMarmorisdurescerecrcdercnt.
taqua, Demum Achantus herba, quam Officma; Brancam vrsinam cognominant, quiaeius fi.
guram pedum anteriorum vriireferant,olim a Rornanis vocatafuit Marmorarra,quo.
Matmor/i- niam coIumnarum,& prasertim Corynthiartim cpiitylia,esiigie foliorum huius hcrbar,
rtnherbt, exoinarentur.

M O R A L I A.

T rerumvanetaslegentiumanimosrccreet,atqneref7ciat,nonnullaetiamad
rnoralemdsjclriuam Ipcirantiaa MarmoretamcndcsumptajCxplicare sta-
tuimus. CumrgirurMarmorsit lanis fortis-,solidus, frigidus,lucidus, &
pu!cher,cxquoplerumqiiiobiliilim*col:imna;adsustei]tandaa'd]riciaparantur:pro-
culdubi6MarmorivirosperfcL>osa(i!milaiepoterimuSjquimuniticonstintia,solidi, r
&fortesdicuntnr:deindccastitatefiigit:i,charitatclucidi,&honcstatepulchriappa-
rent: vndc cx h is fiunt columna;, qua- adificium Ecclesia; suiicntan t. luxta illud sacri

CodiciS- Columm aiiren /,-fcr U!<-s .:r^^icss,f/t>t::.:>i:tr,;,t,ctei!.:.si/l:ir fntram lohdarn. Nisi

r , , veIimusasserereiIIoshomincsadMarmordurum,&frigidumessc comparandos,qui
**1 ' impictategelidi,&obstinationcdurinuncupantur, dumicalpellocorrestionis non_*

CaPjS cedunt,iuxtai!ludlsaia*. Sciiti imm,quiadtirtiststv. Rursusquoad varietatcm colo-
™*"' rum,Marmorsommoperecommendarur,cumaliud nigrum,aliud album,aJiudviri-
de,a!iudpuipuieum,&aliud ctiamaurci colorisinueniatur. Ha;c etiam varictas in
virisprobisobseruatur;duma!ijobanimidemi(sioncmsuntnigri,alijcastitare albi,aHj
decorcvirides,alijChantatcpurpurei,&alijdcmumc!aritate sapicntia: aurei repe-
liuntur. TandemMarmorPariumcandidiul.numestiidcdqiiii rcgalibusa-dificijsli-
benteradhibctur.HuicMarmorivirtnscastitatiscompararipotcsticuinpuritatiscan-
dorerefulgeat:idcircd ina>disicio Chtisti regio,3ttjica-Jestipraxipuum locum occu-
pare perhibctur. VSVS

\7"1,

Eccle/iaff.
loading ...