Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 808
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0814
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
"Vsyssis Aldrouandi

Ziki.hi#. Aco(tadiuuIgatTmpostoresIndoscreta,ca!ceexcinerc ostrcorum,&sanguincliir.. si
Ind. corum siiDulaie Jjpidcslegkimo Bczaari valdcsimiles. Intdki;imusetiam,qu6(l,
inBrasilia,lapidem Bezaarem magtmudincoui anscriiii mentiuntur,cumresiii:LJ*
fiucru Ounacina?, & radice Diactna:, quam Lusitani Comraycruam indigitant^
Huiusmodjlapis iuxta siipeiskicm ssaucscit, iutus vetocinerei coloris esTe pcrhibe.
tur, NonnuIIi tamenaifirmant Bezaaremoccidentalcm vatiocoloreintusi&extraes..
serefertum bacdccausaminusadulrcraripossc. t^iinimovititimraciledcpichcndi.
tur: quandoquidem calcfafiusmoilescit, & ptasseiiim fcrro cadcnti perfbratur,quod
in legitimo Bezaare prajstari non potcst. Prstevea hilapides vitiati, sifrangantur,iiv
medituJJio,neq;paleas,neq;cauitatcm, neq;aliquidaliudhabcnt.
tlessie IneligendohoclapideIegitimo,&genuinoMedici,& l>harmacopa;iadinoduGi_.*
Sezaaris. cautiessedcbent. Etenimoccidentalessubcinereocolorcsuntreferti ,neq; vtotien.
taics ita nitent,crustis ctiam crassioi ibus integrantur. Deinde illi maximc probantur,
qui crauo ,seu nigro coloreapparent virides ,& quorum puluis subuiridis conspici-
tur. MatthioJustamenssauesccntesmagnificauit. ircmcj(toliuimir,qui,primaciusta P
ablata,inferiorem nitentemo(t.cndunt,& inmeditulliosunt concaui, vbi arenalapi-
dca; substamia.-similisinuenitur,& pariter li locati in aqua,vel lingua: applicati,nihil
arenoiirelinquant. Etenim his notis insigniti tanquam synceri, & oiientales esse tra-
duntur. Scdaduertendumeitsplendoremcrustarum non essc indubitatum gcnuini
Bezaaris (ignum,sed obseruare debemus,num semen,vel granumal;quod iit in medi-
tulljo lapidis,super quod IndiBezaarem formare solent,es quanota lapidesadulrc-
rinosconijceredebcmus. Alij verdadcognitionem,& cleclionem vciilapidis,calce
inaqua dissoluta, lapidem imbuunt, qua: sipaulrjpostssauescat, inde [cgitimum Be-
Inderttm zaaremeltcarguunt. Inditamen huiusmodilapides siatu probaredicuntur. Nam_»
tncdm. Bezaarem manu comprciTa contincmvjser quem (i ssare poslint ,eum adultcrinum csic
pronunciant. Alijcretalinuntcartham",deindcsuprafiicantJapidcm,&siiineasri-
•c^ionisappareatviridis,tunclapidemcsselegitjmumarbitrantur. Nullum tamencer-
tiiisprobationis indicium cst,quamsi vcnenum Animanti cxhibeatur,& possea,obla-
toBezaarispuluere,euadat. Solebantquoq;alioexperimcntogctiuinum Bezaarem G
dcprehendere,sinequoEmptoreslapidcmrecusabant. Fiiumtoxico illinibant (er.it
autem apud illos succus radicum Htllcbori albi) deindc huiuimodi filum acu pcr pe-
dem, vclaliampartem Canis traijciebar, rclicto in vulnert fi!o,donec grauia iympto-
mataaccederent,quiatuncpuIueremhuiuslapidiscumaquapropinabant. Namq;
silapiseratgenuinusjanimaltaliprarsidioeuadebatjsinstcus, hunclapidemtanquam
adulterinum rcijciebant. Sed Garzias ab Horto fatetur, qu6d hodic hoc cjtperimen-
tum a mcrcatoribus recusatur.
VSVS iN MEDICINA.
FACVLTAS manifestaini)6cIapidenu]IaaIia,Tiisiexsiccandi,&stidorernZl.
prouocandi esse pcrhibctut; At vires occulta; Bezaaris plurima;esse fcrumur. .
Puluiscnimhuiusl.ii'idisiiitri[iiecii.s, &estrinsctiisadhib«ur, &adt.ersusve- H
j nena, nuIJum praistantius remediQ, iu.iieniripossc autumant.Lusitsni ad poridus trium
gtanorum hordei,pro expugnandoomni venenorum gcnerc ,cum aqua ssoium citri,

veIaquaLamfa;,qua;exssoribusAurantiorum hubetm^fxlicicumsucccssu ptopinat.
Aqua Lt- Pariterhiclapisaiiiiuloinclususjfifrequentero;

..... ___lapisauiiuloinclusus,sifrequenreroresugatur,vcneiiumperludoreme:.
fyqux. pellere traditur. Quando autcmyenena vehcmcntiora fucrinr,oct6,vcldecemgra-
na cum vino erunt praTcribenda,'& h.auitus bis, & ter erit repetendus. Ad ixreimi-
nandumNapelli,&Atsenicivirus,quod truculcnterin corpushumanum saruire so-
Adventnt '«ihuncJapidcrritanquam auxilium prastamissimum Manhiolus extoliit. Rhasis
quoquetestaturbis cfrkactam huius Japidis in vcneno Napelli superaiido ,vidisse,
quam operationem nequc in thetiaca, neq;in alia antidotoobleruauit. Deinde iiu*
L;t.A.Me. iciibusanimantium venenatorum ptiluis Bczaat vtiliter inspergitur. Notat Gauden-
m»r. tius Merula hunclapidcm csse louiuni, cui siScorpio fuerit iniculptus, Luna signum
Scorpiouis peragrante , iflibus Scorpionum rtsisteie . Quinimd hic Japis cltgans
loading ...