Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 809
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0815
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib. IV. 8cp
4 medicamentum pra:municnscuadet,si,3d arcenda venena,auihore Anselmo Boeiio,
huiusduo granacum vncia vin;,velaqua CardiacjBtnanehauriantur.Itemsi lapishra-
chio sinistri laterisalligctur,u cminiconr3ngat,vcncnaarcereperhibetur,&cor tue-
ii,nciibaiiquavcneniipccie,vcl abaerepeiCiIenriPariensla;datur.
Ampliusjin fcbribus malignis.Anselmus Boetius octo granahuiusmedicaminis.cum
aqua acccosar,Pacicnribusquoiidie propinat ,donec vel sudore, vel vrina; prossuuio
a>grotantesmcliussehabeant. lmmc\Paticntem,hora;spatio,abomnraliapotionear- Febrwmt-
cct, nc virrus lapidis hebetccur,& illitisaccro impediatur. His additur,quod, apcttis tigntr» rc.
febriumpestiJcntmmcarbuuculis,hicpuIuis vtilitcr inspcrgitur.quoniameonmvi- mtdmm.
rus cxsugere creditut. Similiccr, in prossiganda febrc quarcana, adhibetunquandpqui-
dcm liilla ptorsusnon cxpugnecur,iliius tamcn symptomata mirandum inmodum ml.
tigantur. Hinc quidam delapidc Bi.-z.iarelcgantcr sic cecinit.
Tri8ibuh*<idttu/tii>a cstUpis iJse medtlla vtnt/us,
Vcrum, &pesisirta depcllit torportfibres.
B Cum vuminatioab insigni putredine dimanct,hinc rTt,quod inhocaifcctu Bezaar vermiumj
cum aquagraminis,vei carduibenediclicommendetur. Nicolaus Monardus,in simiii rcmedtum.
affectu,lapidem hunc magniiicat, quia innumeros Patientcs sc liberasse ailcrit Rccipit
igirurdrathniasduasherbi Lumbricorum,quam Ansclmus Boetius Tanacetum inter- Herba Li.
pietatur,drachmamseminisSantonici,drachmamscmissemcornuCeruivsti,necnon brtmuiL»
Portrilaca:J& Carolina:, item dimidiatam drachmam iapidis Bczaans Pctuani, & ex tjiitt.
his omnibus puluerem praiparat, cuius dosim ,pro «tate Patientis, augendam ,&mi.
nuendam esse affirmat.
Insupcr,in mulcisalijsafseAibus, hic lapis ab Authoribus comtnendatur. Primum,
Cumaliquoconucnicnti iiquoie,igranisquatuor,adgranadccem,omnibus a:gritu.
dinibuscordisopitulatur,&potiiTinumin cordispalpirdtionc,cuinaquameii a:quo-
tidic.prarscribitur. Inepilepsia eliminanda,infantibus, cum latte ad pondus gtanorum
duorum.&adoltiscumaqua Lilij conuallium,vcl Pconia^vdTiliar.adgranaoclo, XpMep/U
veldccemexhibetur. DemiimAiabumk"pram,siueGra;eorumeiephanciasi.in,oinne rtmcdutm.
C scabiei genus, pruriginem, impecigincm,&reliquacum viciasanat.
Postrcmdihdijadiuucntutemconleruandaui^&adomnUniembraroboranda.bil
in spatioannuo,pramissa genctali totius corpotisputgatione,decem grana huiusla-
pidis, magna cum vtilitatc,spatioquinquedierum,manehauriunt. Deindcphirmi-Co/lrsatie
cisvehementerpurgantibusaliquagrana Be7aarisaddunc,ncmalignaeommquaiitas luucomUs.
corporibusomcerep(;ssi:,hacenimracioncabiqinoxa,&dolore,medic»memumopc-
rari asscueranc. Ca:tcrtim si aliquis obijciatBczaarem non pra-siarein medicina.quod
multi Authorespollicentucrespondcnduinest hunclapidcmnonsempergenuinain_#
habcri. Pr^terquamqudd doiis Bezaaris orientalis debct ad quinquc grana ascende-
rc, dosis vetooccidencalis ad duodecim,& grana plura,arigcnda cst. Hisaddamus
summumhuius lapidis precium,quod cit incausa,cur medicamentumsuas vircs exer- $asit ge.
cercnequeat. Id exhisloria quadam Zacuti Lusiiani colligitur,qui reculit farninam «^w. "
quamdam febremaligna fuissecorreptam,sa:uissimisassociatasymptomacibus, inter
qua: hoc fuit admirandum, dum spatio tridui sexaginta duos vcrmes per os exci,euit,&
D excontagioomncsfairu iarejeodcmafftiiutuissccorrcptos,&oinnescosperijsse,qui-
buspaucaBezaarisquan'itasfuiteshibica,Dominamverd,cummagnamilliusdosim,
nimirumsingiilavicedrachinaiihauiiiset,!icetpericuIosiusca;rerisatgrotarct,CHaJJlei
atqieademctiamqHancicatcsumpta,multosaliosPatientessuitTecuiat6.St

Yy» 5
loading ...