Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 820
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0826
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
820 , '■' Vlyssis Aldrouandi

duccndumanima!,testamtantummodogeneiariafr]rmartmt. Quid enim vetat ,quo. g
minus interdumliquorsalsiis in saxisreperiatur, vi ex illo animalia marina viua resul-
tenr,silocus,& humoridcxpostulentjsinlccus tesla: tanrummodo,&concha; ihihfc
ecmprodeant. Quocircanulladebemus reneri admiratione,quando huiusmodi te-
stacea in monribusinueniuntur, qua;postmodum cx naturalociin lapides transmutan-
tur. Quinim<5 ,facta diligcnti obscruarionc,nonnulla iuxia vnamjiarrcm lapidea ,&
iuxtaaltcramadhucrerrcavidimus. Hinccognoscendumcst,quod rcrra illa paula,
tim a Naruta formatrice in Conchilia conucrtitur. Rutsus,apertis huiusmodi mon.
tiumConchis,pihil referens viscera animalisconspicatisumus; nam si illic animalsta.
bulasset,aliquaviscermnrudimcntaapparcrent(loc;uendotamcnde!liisconchis,qus
inmontibuslapidescunOnamqueinConchilijseMatieiLtiacris,&lapidcscentibusali.
quapartium.intcrnarumrudimentacospiciunttir.DeindetuibinataConchili» inmonk
tibusgenerari arbitramurex fumosa cxhalationc cauernis inclusa,qua;cxitumqua:-
rens, &noninuenicns,adinstar turbinis agiraiur,&iuxta varium illius agitationis
motum,variaquoqueConchili3turbinata,qiioadfiguram,procrcamur. Hanc no- p
jtramsententiamporTumusstabiliteauthoiJtaeGoropijviricclcbcrriinijquisimiliiLj
testacea cx humore salso etiam extra mare produciobseruaUit.Rcfert enim, apud Bra.
bantaspopuIos,interrcno vadismarinisrespondcnte, conchiliamulta inucniri,cum,
terraillatemperaturamquamdamliquorismariniparticipet.RuisusidemAuthormo-
net, postquam quibusdam inlocis Antiierpiajfodiendo terrenum ,aquam inuenerint,
ibierTequamdamcrustamcirciicrduos pedcscrassam, &alicubi renuiorem,ex con-
gestioneConchiIiorumfastam,qualisin nostris montibus interdum obseruari soJet;
itautinnullo vnquammarislittoretanra Concharumcongenesinucniatur,vE poslimus
asserere,vndisrecedent]bustnarinis,eam ibi reliaamfuisTe. Quocirca addtiGoro.
pius,sifi^c testaceaamariortumduxirTentjprocuIdubidadliucsiinisiscongeriesiQli-
toribusmarisXelandia;,Ho]landia;,&FJandria;obseruaretur. lnsuperGoropius,ad
p^ssWmaioremhuiussententia!Confirmationem, narratPectinesTestaceorumspcciesinlito-
•ubirtri. r'busElandria:itararosesie, vt a Mari Galaico,pro monstrisilluc arfcrantur; & tamen
infossis Antuerpia?,horumcopiam,adinstarmontiscon(pici, itautquisimilialegere_j(;
cupit, huc,&non ad Iittora proficilcitur; additq; ,non magis assetcndum elTe, hic fuis.
seMare, quaminlapidicinis Megarensium, exqu/buslapis constans ex deniata.con-
gerie Concharum effoditur,qua de causaipsum Conchida appellatum iuisse memorat,
Quinimoaliquando inlapidem itasolidescit, vt ex co sepulchrum Carys Phoronei fi-
lij fabricatum fuissePausaniastradiderit. Idcm quoque Auihormagis hancopinio-
nem roborat hisvetbis: Cum tota Gra-cia varijs promontorijs in mare excurrat,&
in multis confinijsmare admitrat, nullibi tanta Conchaium copia, quamMegarisin.
uenitur.
LOCA, IN QVIBVS RES
facilelapidescunt.
H
Lib.%6.tt. ¥~\LINIV S, exsententia Mutiani,a(Teruit, vbi de virtutcSarcophagilapidis ver-
j- 1"** bafacit,spccuJa strigiles,calceamcntavestes,&similia huiclapidi addira,&
Ar illata,innatutamJapideamsolidescere,qudd fiveritati accedit.maxima ad-
mirationedignumesieiudieabimus. Ca;reruminhacRubrica aquassuccum lapideum
vehenteSjordine alphabetico, rccenscbimus, in quibus res locata;, vci lapidescunt, vel
cottice saxeo vestiuntur.
Lvtain- Ita9oeinAlsatia;finibuipropeRefordiam,nonIongeaScaphusia,agriIegiiminosi,
thtonu^ nemPe Fabis,Pisis,& similibus lapideis rcferti visuntur,qua-lcgumii)aab irrigationt_j
sbA acl"ariim,inIapidesduruiiTefcruntur,sed hocadhucinccrtnmcst . ,Boccacius qui-
dem, <3c ssuuijs, hanc veriratsm narrat , qu6d in Aprurio est amnis naujgabilis,
Crocamis, vclCrocalIusnuncuparus,ineuius vndisligna, vdfoJia aiborumpolttaj
lap.ideo cortice induuniur . Idem Author reciiat, pcr Apuljam fiucrc Sarnum_»,
cuuis aqua irondes, paleas,& ligna rccipicns, paucis dicbus crusta laxea vestit.
Item

r-
loading ...