Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 822
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0828
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
822 - Vlyssis A ldrouandi

lignum qucrnum in lapidem transmutat, vbietiam nonnulla Animatitium ossa in lapi-
dem mutata inueniuntur. Hybernia quoq,habetlacum,cuius fundum, sialiquid te.
tigerir,ttanlit inlapidem.

InIaua:pIagaciteriori,referunt Hisloriographi, flumen,siue torrentem esle.cui

jnie&aJigna,Iapideamduritieminduunt.IslandiainsulacstsitainAquiIonariregio.

ne Europa;, Occidcntem spedans, admodum sterilis, & glacialis, fonicm habcns,cu-

ius aqua quodcumque fumigat, ad lapideam naruramreducir. Italia multis abundat

Aqud in ac|uishuiusgeneris:nainq;inilliusfinibus,a ripa lacusLarijad Alpes Rheticas,de-

/u/iaaaa- currunt riui saxificam vimposlidentes. Itcm Ariltotclesin Mirabilibus, scripsit,apud

Itt. CumasinItaJia,quemdam amnem fluere ,in quodemersa primum pullulant, deinde,

lapidescunt. Praiterea inltalia sunt lacus Vclinus,& Albula,iiucTyberjs,quorum

aqua; succo lapideo asfluunt, vt suo loco cxponctur.

ApudLaodiceam,atcestanr.eScrabone,aqua;f1tiuiorumlapidescunt,& inLucensi
L.j j. eo- agr0j jLXta Conuallem dictampagum, piargrandescolumna; txaquis stillantibuspau-
&*? ' latimconcrescunt.

InMarchiaTaruisana,vtnorat Leanderin Historijs,fons mirabilis superviamj
Fornij visitur, cuiusaqua frondes ,ligna ,& herbas in saxa transformar. In Misnia_j,
propeScheleabergam arcem, cst piscina, incuius aquisjigna, cortices,&folia in Ja-
pidcsdurantur. In Morauia ad amnemDoucniam,antrum c(t, inquoaqua stillans,
rraflu temporis,candidissimu Japidemproducir, &nisicertoannorumcurriculo,hu-
iusmodilapiseximeretur, iam totum aiitrumelTetobstru<ftum.Item,incorsiitatu Nco-
grad.specuscst mgens,dccuiusverticcaqua; stillantcs quasdamveluci hominumsta-
tuas lapideas formant. Deindeab Oropo ad Aulidcm vsque quicquid cerrarumanu-
ri aJluitur, in saxummurarur.

Prope Parisiosjsex leucis j fons vberrimam fundiraqua;scacebram, qua; faciie infe.

pidcmconuertitur. In Patauinoagro,ba!neaAponiraiu succum lapideum partici-

pant. Boccaciusagensde lacubus, Vclinum lacum in Piccno collocat, qui lignum_»

' quodeumq.recipiens,breui temporis spatio,crusta saxeaamplecritur. In Pisano agro,

, ,.« & prafsertim in antrisquibusdam Sancti luliani, pra;Ionga; stiria; cxconcrcra aqua re-G

* .'s' ' ' sitltant. lnPolonia-Sepusia,riuumelse,scribitCromerus,exarduismoncibusdescen-

* ' dentem,cuiusguttas jn talcmduritlam vcrti asserir, vcex illisparenturfulcracanales

sustcntantiaj perquos riuus ad moles aquarias ducitur. Demum in Pyrcneis monti-
bus,mu]taiocamcmoratAlbertus,inquibusaqua;pluuia;jnlap;dcssolidescunc.

InSaxoniaFctslcbij&inTuriiigia ,vrna;ficliles ,inquibuscineicscadauerumoIim

fuerunrconditi, nuncl,ipidca;cruuntui:imm6 ibidemnon longia Northusa, cinisvr-

narum,obJocinaturam,ferc]apideuiinuenitur. Sieilia quoq;multa habetlocajirui

quibus varialapidescunt. Inprimis.iumAcmam monrem,riuuscoloris lutci ssuit,

quihacpropiietatcgaudct, vt ccrramalluens,eam vciratin ialemduritiam,qua;ncc

etiafctro ccdat. PariterinliioribusMclTana;, vbi s.il cxaquismarinissiccatisfabrica-

tur, arcna:, &glarca?jimul iuncta',authoicFacello deSicilia, in lapidesaggluttnanturj

DemustygiasaquasinterlapidcscciiiesrecensendascsIe1Plinius,& Agncolaatfirmar,

TybuninusilIelapisRoma;taiiifrequcns,aIumineAlbula;s1uuijconcrescit. Pari-

terTyburciuita$LatijhaberAnicnumssumeii,vulgusTeueroncrn vocat,cuiusaqua-j H

ramos atborum saxeos reddic.

. In Veroncnsi agro pars qua-dammoiitisfinitima agro Vicentino ,& vcrgensad Au-

croxtnjis g!Um^ stcrilis est, & cincrco colore rcferta,quoniam sulphureunij&salsumsaporem-j»

agerqtin ts refer[; VD; plama;,Bs aiia uiuka in lapidem durata obscruantur. Non procu! a Vienna

Allobrogtim, aqua limpidi fontispotum suauem,&salubrcm Viacoribuspra;stat,Ied

proprio lucco hpidcs generar jdurescencibuj ijs, qua; in illius alueum proijciuntur.

In Vngaria fii:n n: alim/ns crmiitatum Baisia?,aparuascaturigiiieerumpit,dcindepau-

latim aquam in substantiam saxcam vcrtit. Ibidem varijs in locis alij fontes conspi-

ciuntur,qiiaiuaqua-cumpaululum ssuxerint,Japidescuadunt,cs quibus IncoIara:des

Dom<a tx construunt ,& postmodum domosexaqua fabricatasschabcrc a;iiigmaticeiaciitant.

aqw Tjbi Demumapud Volatcrras.vtnotat Lcandcr Historkus,exradicibus cuiusdam collis

JUnK ionticuJusdinunat ,cuius atjuaquicquid niadefat>umfuerat,breui temporisspatio,

saxeacrustategitur.

DIF-
loading ...