Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 873
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0879
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusxiMetallici Lib.lv". 873
A no&eintempcsta, hstar ignisradiareperhibeiur,
DemiJm Srellaria vocarureiiam Aiiquibus ha-cpetra,sedapud Botanicos, Srellaria,
iiueAstcriasnomcn estmultis plantis communc.-quandoquidcm Bubomuiii, Coro-
nopuSj&alisplureshocnominedoiiantiincumnoieSjvel f.oliaadmodum stclla» de. ,
cuiTata.producanr.NicanderetiaminThcriacis,AsteriamnempcsteJlaiemquamdaiii
PJialangij speciemuuncupauit j quoniam, instar stella;, variiita csse feratur.
SYNON.IMA, ET liTYMVM.
HVNC IapidsmquidamsteNatum,&Asteriam, quidamPetram stellarenu,
nonnulliKecentiorum Astroitemcognominanr.quod postrcuiomnomenGes-
neruslibentius ampleciitur,quia hic Lipis,insl.irsyderis cailcstis , inseplu-
rcssteIlascontincat,vt distinguatur ab Astcria lapidesolido,nimirum abilla gemma, ■
B qua',spiendorcsuo, steilanvivmulatur. Immo additGesnerus,cju6d Altritcs,Astrias,
vcl Astcri3Scstlapispretio(us,qui,apud PIiniu).Solisgemmanominatur,&apud Agri-
colamAstrobolos,quia,suofulgore,dummouetur,stelIam quodammodo eiaculari
videatur.
HunenostrumlapidemstellarcmPliniusPonricamgemmaiTi indigitarevidetur.Ac<'','HW''*'»
GeorgiusAgricola JPonticasPlinijvocari etiamThracicas,& Achiti congcnercs es- ""}«'■
sevoluit- Postmodum idcmAgricolaprodidit hunc noitrum lapidem,A{teriam,&
Astroiremappellari,quia Astrisquodammodoiit insignitus: continet eniinformas stel-
larum tamelegantcs,vtnulluspic^orclegantioresformareposret. Vulgus vocatpe-
tramstcllariam.Gerinani.exGesncro, dicuntScernstein,velSigstein,idcircd non est
mtrum,siGcorguisAgricolascripscrit,inGermaniavoc;iti VJetoriaiB.quooiatriaGe..
flantibyshunclapidem,causamobtineri, &hosttsIuperaricxistimant. Marsilius Fici-
oushunclapidemindigitauit Dracontiam,quo[iiam cxIndicoDraconeeximiarbitra- DracontU
tusest;sedinhoc a vcritate recedit,cumtalisTapis iuam mineramhabeat. Usls,
°D £ S C R 1 P T I O, LOCVS.
ScNatura.
LAPIS stcllaris,qui hodiecircumfertur, plerumq;figura oculiextuberat,&ob-
Iongusobscruaiui.Anonnul!isgemmaopacadiciturcoJorecandido,subcine- LL6.si0.
reo,&susco. Ad meiiteiiiAgricoI*,petra estalba,vel subchierea, iiguris ni-
grisstelksiiiiitantibuspIena,aquibusnomeninuenit.5edanimaducrtendumest,qiidd
nonsolum,iusta supeificieni jied ctiam iuxtaprofunditatem corpnrislapidei, imagi-
nesstcllarumconspiciuntur. Lapishic^quandoqiadmagnitudincmhumanicapitiscJt-
crescere dicitui. Patns IkUoniiisoliiii n.irrauit Geinero, inquo&iin tra&uGallij, ma-
gnafrustahuiuslapidiseiui,qiia;inadificijs,&strucndisparietibusadhibentur;secl
D postea,anii: ilIisfigura'stdlarumappareanc,BelloniusnonrecuIit. Ca;cerhm no«--> ie(m,
soluminGaIlia,vcruniquc,qjinGetmania,in AprutiOj&prasertiminalueoTorren-
tium tales lapides inucniun tur.
Prajterea hiclapis hancproprietatcm anatura sibi comparauit,vt, in aceto, sueeo
limonum,&etiam invino,admcntemCardani,delocoadlocum moueatur. Qtiin-
imo.exsentcntiaGeoigij AgricoIa?,Trochitcsquoqtic in ijsdemsuccislocitussponte
ab illiscgreditur. Cum igiturTrochites,& Astroites in pra>diftissuccis,motu locali,"
ferantui: potcrimus cx huiusmodi lapidibus testudinem, vel aliud animal huius gene-
rissormare, & automaton admitationcdignumconspiciemus. Kcferunt nonnulli la-
pidemingentem,&tricolorcm,nimirum albo,nigro, &subrusoinsignitum inmaiori
FanoOenipontiscsse,qui,spatiodcceniaiinorum,duos digitos,per transuersum_j
motietur. Hoc autcm si verumcst, quod uoncredimns. pendeta materia lapidis, quia
iitstell.iris,scd fonaisoabaniipathi.i,quamhabet cumterra,in qua est locatus.
HieionymusCaidanuscauiammotiishuius^qiidi5i:i,iccti),aisisiuthumidotenui, Lik^JiL^
cx fukil.
loading ...