Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 874
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0880
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
874 Vlyssis Aldrouandi

cxquolapisconstat,qudd humiduniavirtutcaceti,&vini invaporcmvertitur : vn- 1
deqiiiercnscxirum,& non inuenicns, huc, atque iiluclapidem alioquin Jeuem sacile
impcllit:immdindicium tenuitatisvaporisesTeaffirmar,quiabuIIasnonatto]lit.Gcor-
gius Agticolascriptumreliquitlapidcmhuncinaeetohuc,atq,illuc agitari.&inor..
bcm nonnihil moueri, quoniam huiuslapidis stcila: suntrara?,intermedium vcro den,
suisi estiquando igitur earummeatusliquoremcombiberint, aerem expcllunt,qui po-
stealapidcm commouet. Harc autemratiovcrisimilioressevidetur. Namdisikile est
inteJligerc, ad mentem Cardani, quomodoexaceto,& vinoaflusrigidis vaporesab
humidotenuiexcitariposiint. SariusigitiircritasTcrereaeremegredi sponte,&cot-
poii grauiori ingredknticcderc,vt mutuacorporumpenerratio vitetur.

D I F F E R E.N T I M.

SCRIPTVM reliquitAnselmusBoetiusquatuorgenerahuiusIapidis inueniri.
Primum gcnus clegantibus stellisest decoratum,secundum figuris rosarum estre-
fertum, rertiumeffigiesvndarum,&vermiumhabet,quartumm3CuIaspotius1&
confu(aspriEdiaarumreruinimaginesrepra:sentat.PrxtcrealapicIeshuiusgenerisaIi.
quandoobseruantur,quirudimcntatant,ummodd stellarum habent;hosq; ad genera.
Garantronij referenda elsenonnulli aifirmant; Interdum in vno,& eodem lapideom-
-nespra;diiaarumrerum speciesconspiciuntur, Similem lapidem ad speciesAchatis
£.37^10 cumPlinioreducerelicet:etenimisverbafaciens deAchace,Ponticarum plura ge-
nera essc statuit,& pra>sertim memorat stellarempetram nunc sanguineis, modo atris
gutris insignitam, qmim intcrsacras haberipcrhibuit. Ha;c autem verbaPlinijmagnz
obscuritate premuntur .-qtiare exillis non postumus nisicolligere triplex csie huius la-
pidisgenus,primumsteilatum,sciIicetm6ddsanguineis,moddnigrisguttis decora-
tum. Secnndumlineaspro steliishaberc videtur. Tertiogcneri imagincs montium,
■ &conualiiumassignat,cju6dGesnerusnunquamvidilTetestificatur:quandoquidenu
'Achdtes h°ctertiumgenuscumAchatcconfunditur.Propriumenimest Achatisjssuuioruriu*,G
tiudii U montium>& conualliumreddereimagines. ItaqiharumPonticarumPlinijnonnullas
pjjt ' iconesexhibemns. Vnaicon rtfeitcorpushemispha?ricum,exteriusmaximeradians,
* &substantiamalabastrjnamimitans,cumaliquainarqualitateinamqiiu illa materia,

cjua-dammacuJa^aJbidioresconspiciebantur. Aliaparsnonnullislineis,quasi ramu-
lisj&foliolisadmodumminutisinsigniebatur. Pratereadanturfigura;aiiorum lapi-
dum, qui, ad mentem Plinij, pro steilis ]ineashabebant,&alios, qui aguris montium,
&conuaIliu!nrefertierant,veJpotiusfrequentibuslirieolis prataviridiarepra?senta*
bant Ihidem pingitur lapts oblong* figuia;, coloreaibo,& valdesimilis Astroiti, cum
figurisrjimulorumquorumdamejtiguorummiiscimterieclis. Quintoloco intabella_j
conspicituricon Pontica*, tigura resserat, Poitcaaddimu5,aliam tabellam cum alijs
duabus differenrijs.

Nos hoc in loco icss&ieiAitroitum genuinorumrepra;sentamus. Etcnimln primu
saciehuiustabclla;pingiturAstrojtespulchcrrimisstellisdecoratus.SccundoIocoha-
bttur Astroiiesmagnus radiosSoIis repra?sentans. Tertio locovisiturAstroitesSili-H
ceusiuxta vtramq;partem dclineatus. Quarto locofiguraturJapisstellammarinam-*
icferens.

Insuper damus tabellam duplicem genuinum Astroitem coutinens ■ Primo loco de-
signaturAstroitcs stcTlatus,& alijs longis notis insignitus. Secundo Joco effigiatur
Astroitcsmaiorcandidus,iuxtavtramq;partemexpresTus.

Rursusmultilapidesinrerumnatura inueniuntur,tiui aliqua stcllarumrudimenta
habentihorumq,omniumfigurasexprimimus,qtios(Jimpra;manibushabuinius:id-
circoaliam exhibcmus tabellam ,cum trihns Astroitumdiftcrentijs.

i.Ostenditlapidcmfiguramespili insignitumimaginibussUUam iruitantibus: sed
hicintergenuinosAstroitesnonrecensetur.

2.Demonstrat Astroitem, qui Iuncum petrificatum ajmulatur.
3.Iadicatlapides,cjuiAstroitesparuiquibusdamnuncup3ntur.

uis
loading ...