Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 974
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0980
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
97% V lyssis Aldrouandi
Nero gladiatoriam pugnamper Smaragdum intucri consucuerir.Id etiamMarbodcus p
hisvcisibustestificatur.
HiS ■OiffmjsMulis tsUalurf.ima Kertmem,
CumGlatiUWszmf-nvii.-.iljidtiirtliheret,
Alijputanr Neroncm fuisfc quemdam antiquum Artificem ,& gemmarnm sculpto-
Ccmi JVs- rem,quiprimusomnium,ad vsumoinamentijSmaiagduLntraxcritJiincqiNeronia-
namgemmam tognominatamfuiiTc. ItaIisdicirurSmeraldo,G,illis Vue Esmcraude
Gcrmanis Ein Smaragd, Hispanis la Esmeralda pkdra, Iiidis,&Pcisis Pachea, Arabi-
bus Zamarrut,Scrapioni,& Pandcclario Tabarzct perpeiam vocatur.

rotsiaiia.

ORTVS, ET NATVRA.

I

rNTER omnesgemmasviremesnu]]apra;stantior,clegantior,&iucundiorSma-
igdoinucniturigratoenimsuo viroreoculorumaciemitademulccr.animumqj F
:arecreat,vthcrbarumquarumuisamcenitatcmIonge superet. QuocireaGcm.
rnarijhancscn.pcrscalpere, &polircdcsidcranr.Vndc hucrcspiciensMarbodcusnGn
immeritdcecinit.
Omnt lirenssupcraiforma virid&ttt Smarsgdns,
Gemma est pellucida.diaphana, vcncrea.S mercuriaiis, qua> vbicnmq; positasem-
pcr suum iulgcnrcm virotem iwidir, fuitqjsemper in summa digniratc .prctio, & cxi-
stimationc:ptopterea ab Anticjuis iili aliquid insculpi vctitum cst. Quinimd Antiqui-
tasfabuIatacst,adaugcndamhuiusgemma;authoritatem,SmaragdosScyrhicosom-
niumpretiosissimosinaurifodinisnaki,&indenon line magno vita: discrimine erui
f&balzj po.sse, cum Gryphes fcrocislima^Alites illic nidulcnrur: quamobrem Aiimaspi mono-
Cryphium. culi populismaiagdorumcupidijnonnisiatmismunitijadhuiusmodifodinasaccedut
.IdnonintactumreliquitMarbodcuscanens.
Prsdpntis! cythius btmor esi, &grmm maier,
Gryphibits eripiunt seruamibus hes Arimaspi, C
CommenrJaturtamcnSmaragdusScythicusduritieiniigniSjquio^edetentusfrigi-
dusappareat,&,adradiosSoiis, viridiiatemnon amittat. Tandemaugeturdigniras
huius lapidis, durn sarpiiisin sacro Codice roemoratur; nam quarto ioco ponitur iti-j
Apocaiypsi,&tcrtiolocointergemmasRationalis.
DIFFERENTIZE, ET LOCVS.
PLINI V S Smaragdi genera vltra duodecim reccnsuit,& iuxraordinem infra-
stripium ab iplo commendanrur,*nimirum Scythici,B,ictri,mi,Aegyptij,Cyprij,
Acthiopici, Peisici, Attici, Medici, Chalccdonki, Laconici, Cakosmaragdi,
quia>rcisvcnissuntmaculati,necnonPseudosmaragdidimidia parteSmaragdum,&
dimidia Iasp'dcm referenrcs.' Marbodeus quoq,pra;dic3um numerum in disfcrentijs
Smaragdi approbar hoc versu.
Huiits his tjitins speties, hin£s,feruntm. . F
Serapio tria gcnmmemorar, Smaragdii, Smaragdeum,&Pseudosmaragdu;quem-
admoduminterpreresvcrtunt.PerSmaragdum,diaphanum]apilIum,&intcnscviren-
temintelligunt.pci Smaragdcum ,obscuriorem,per Pseudoumragdum,ncaipenon
translticemem, ibisitan Prasium jhtcllcierunt.
NotlristemporibuSjSmaragdiinduplicidiscriminetantumcostituuntur. Aiijenim
Ori%ulis sutirOricnrales,alijOccidcntales. Orkntalcs suntdurisTimi,&virenri iucunditatc^j
ss ottide amcenislimi. Occidcntales in duas species subdiuidutitur, ncmp£in £uropcos,& Peru-
talis disst.- uiarios • Pcruiiianictiamsiviiidirareiucundascarcantinihikminus, vtcaTerinonra-
rtntU. diant,&plerumq;maculishincindcsunt inquinati,dc;ndc duririacarcnt, quaOrien-
talespossident. Arexvicinisregionibus pau'ddurioresatTeruntur,sed exiguamapud
Gemmarios authoritatem habent,quia adnigrcdincro inclinam,& cum Got plane viri-
des,Prasiovaldcaiu"miIantur. Europei,qiiiin Cypro, Jirirannia,aIijsqiiocishuiusge-
ncris rcpcriuntur, ignobiliorcs sunt, nisi duritiam, & tkganriam habueunt.
Sin
loading ...