Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen   [Hrsg.]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 15.1890

Seite: 134
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1890/0144
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
134

MISGELLEN

’EiuypacpY) TYj? VYjaou Nurupou.

Ercl [xapixccpou GTpoyyuXou eupeGivTO? Iv ty) vt)C(i) Niaupcp iy/syd-
pa/Tou to £7ü6[xsvov (jrocpiajxa, (IIp€X. ty]v scpvijxsplSoc ’AfxaXGaa. 1887
a.p. 3950, /cd KwvcrTavTtvou7üo7i<; 1887 dp. 19) 1.

TNOMArOPANA9PO0EOY
NE I2YPION

2TPATE YSAME NONENTPIHMIOAIAAO

NOMAEYANAPIA2EBA2TAKAIITE(])ANfi

©ENTAYTTOTANBO YAANTTAEON AKIZXPY

2EOI22TE0ANOIZKAIIEPATEY2ANTAENNI2Y

PfiT9NIEBA2T9NTAMIOYHrHIANTAKAI

TYMNA2IAPXH2ANTAENNIIYP9KAI0EN

TATOEAAIONTTA2IEAEY©EPOI2KAITOISKATOI

KOYSIENNEUEYPftKAITOUETTAPETTIAAMEY

SINETTIMHNEZIKAirENOMENONEYAPE

ZTONTTASITOISKOINEIOlZTOIZENNIZYPft

KAIITE(])ANO©ENTAYTTOEPMAIZONTnNX

PY2EOI2ITE(])ANOI2KAIYnOA0PO

AY2IAZTAN2YPÜNKAIYTT0AI02MIAIX1AZTAN

. . .TIMAeENTAYnOAYTONKAIZTE^ANßeEN

.ZIAITANKY. . . Alfi N T ÜNI YN

Fvco^ayopav AcupoGiou Nstcrupiov, OTpaTSuodjxsvov iv Tpr/iy.iolix
x ovojxa. (c Euavopix SeSacTÖc» zod crT^avtoGivTO. GtüÖ tocv ßouXdv
TrXsovdxi? ypuaio1.? OTecpdvoi? zad le-potTeuaavTa iv Nuruptp tuv As-
^acrrwv, Tapdou TjycGaa.vTOC [oder etwa Saf/.ioupy^cavTa?] xai yujxva.-
criapyriGavTa iv Niaupcp zai öevTa, to eXaiov Tdot iXsuGspoi? /cd
toi? zotoi/ougi iv Neiaupcp xa.1 toi? TapSTiSajxeÖG’iv ird [XYjv(a.)? l'
/cd ysvöjxsvov £udos<7TOv cracri toi? xotvsioi? toi? iv Nioupw xod <7te-
(pavoGivTa. uto 'Epjxa'AovTMV ypuaiot? OTSCpavot? xai utto ’A<ppoS(t)—
dtaoTav Aupwv zai utto Atoovxddyuxtnrav [zai] TtpuxGivTO. otüo ccutUv
xal crTSfflav(i>Giv[Ta. u-to ’A<ppo(E]<Jta.c>Tdv Ku[pr/v]aia)v twv ctuv...

AAESANAPOS EMM. KONTOAEQN.

t [Auch im nXa-rwv X 1888 S. 361 ist eine Umschrift mitgeteilt.]
loading ...