Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Hrsg.]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 15.1890

Seite: 157
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1890/0167
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ZUR EPIGRAPHIK VON KLEINASIEN

157

A. D. Mordtmann:

IAAHMOI AE0N

.AIOIKA. .ANAPAKE.KPE. .ENOTTENO IENTHITTP
PfiMAlO Y. . .AAlKAITftNAAAHNOIEN
MENOIME ENTftNIfiTHPIfiN. .KAI
M O Y K I E I D N ETIMHIAN

HPOSTPATONAOPKAAIONOIANAPAAT AOO N
NOMENONKAIAIENKANTATTIITE.A
K A I A . . . A . . 2
2 I N

NONSOYAHNKAITTOAAAKAIMErAAATTEPITTO

H2A. . TATOI2KOI NOIZ

2INTftNnP02

Oi sv t]yr 'Asiat. Svigot, [xai t]<x s'0v[y) xai cd i-olziq x]ai oi xa[P]
avSpa XExptgEVOi sv ttr Tipo? [tou?] 'Pü)gaiou<; cptAiai xai t£>v aYXcov
01 Sv[<77U0V($0t ysJvOgEVOl g£Ts[tf]yOV TCÜV StoT7)pia)V x]al [t(Öv] MouXlEltoV
STijxYicrav ‘HposrpaTOV AopaaMovo? avöpa ayaGov ysvogsvov xai chs-
vsvxavva tcictsi xai äpSTTji xai oixaioc[u]v7R xai eüss^siai xai T£p[i]

tou xo[ivou] <7uv<pspovT[o](;.gsvov C7rouo7]v xai czoXka. xai gs-

yaXa weprrcoiTisavTa toi? xoivoi? tou suvE&piou Tcpdygastv tgov Tpo?

So£av x[ai.] <xv7)x6vtcov ä[p£T7)? evsxsv xai süvoiac] tt,? ei?

eauTo[u?.

Eine ganz ähnliche Inschrift LeBas Msn? min. 1761 ^ aus
Pergamon = Mouc7£iov xai ßißXioGyjxv) tt)? ev Algvpvy EüayyeX. 'Eyo'X.
1876 S. 9 N. t7<r' lautet:

OE sv tti ’Asta övigot, xai Ta e0vt] xai ai toIei? xai oi xap ocvSpa
xsxpigivoi ev Tg 7u[po<; tou? 'Pwgaiou? <piXia] spgyisav ’Ayyjvopa tov

A'ogriTpEou.IlepyagrjVou uiov tou <xycovo©ST7)savTO? Ta

TTEgTTa Eüepyesia Ta äy0£VTa cb/)go[si]a ev [Cspyalgcp.

Der Ausdruck oi xap dvclpa xexpigevoi ev Tg Trpo? tou? "Pojgaiou?
cpvXia bezeichnet die in amicorum formulam relciti, vgl. das
bekannte S. C. betreffend den Asklepiades aus Klazomenae,
Polystratos aus Karystos und Meniskos aus Milet C. I. L. 1
loading ...