Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Hrsg.]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 15.1890

Seite: 331
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1890/0341
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
£mrpA<fciKA

331

XO20AMNßENIKEI^ENOZc2(t)0H
E5E(J)ANlAEETIKOYPOIElTEITTTOA
20 AIOPAT I 0 E N TE I - KH0Y20YK«Ki2
SATEYTMHTOYAlONYlß - AAAA
KAIoS^AHMEMErAIOENEIIAPYE
NHOYI-0YPIOXAPOYHEPHATI0E I
AEEYAPTIONAFNON-EAOETEAE
25 E20HBHIIEPONTEAONO(t>PAAABH"E
MAINAAAIAirENEHIEINOYEATTOKA
A KH E I H I - AIAYMEI NAqIOYII^AI

OPTIAKAINOMIM.A ~ K A I O I A

IOY2BAI<XOIOKA0EIAPYIOY2 I N
30 ENASTEI-KATATONXPHZMONAIA
T.QN0EOTfPOTl«NEAO0H2AKEKOHB.0N
MAINAAE2TPEI2 - K O Z K <A> - BAYB.Q
0ETTAAH - KAIH YE NKOIR^IY N~r ATEN
01 A20NT ONTTAAT A N1 I 2 T H N ß N
35 HAEBAYBfiSTONTTPOTTOAEßZHAE
OETTAAHTONT^NKATABAT Q N
0ANOY2AIAEAYTAIET A <j) H 2 A N
YTTOMAPNHTqN^AIH M E N K02k£2
KEITAIENKOZK^BOYN^HAEBAY
35 B.0ENTABAPNEIHAEOETTAAH
TTP02T .Q 0 E A T P .Q

’AyaÖY) ’Etc' TüpuTxvsto; ’A;tpoc)7)aou tou Aiotei'aou. '0

5 §7][xo<; 6 Mayv7)T(i)v e~spaiTic tov Osov Trspc tou ct)[/eiou tou | ys-
yovoxoioti TüXaravou xoctoc ttjv ttoXiv yAaaöstgy]C, u—o aveaou
SUOS 6 w iv auTy acpsiopu|j.a Aiovucrou , ti gojtö cr/yxaivEt 7) ti av
10 Tüoir/frac <xos<ix; SiäteXoi y$iov. ©£07rp07v0t | ETfEycpO^G'av i<; AeXooA
eEp[/,üva(E) ’E-txpy.TOut; ’ApATapyo? Aio^Apou. @eo<; E^pr^EV

MaixvSooio Xa^ovTEi; so’ uSxctv Ispov 6cgt]j.

15 MayVTiTEi; XTS&VOl? | E'ÄOCU.UVTOpE? Yl'JLSTEpOUjlV,

7] XOsTE TiSUOOtAEVOl CTTO|A3CTCi)V 0C7C’ IULE 10 Ti; UJJLEIV

;A0o: i—el Ba/yoc 0xuycp ivt zeuxevoj cd ©07),

20 I^EOaVT) §S ETI X.0Öp0?- STTeI 77TOX[t]|ou9pa T10EVTEC

23

ATHEN, MITTH EI LUNGEN XV.
loading ...