Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen   [Hrsg.]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 15.1890

Seite: 333
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1890/0343
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
EnirpAWKA

333

2. ’Ejufpay?) <PiladeJly)£Laq.

OKTQKAIAEKETHZ
KEIMAI<()IAET^AE
N I T Y M B ß ■ A o P O I
ZAPAIANOZAAKTY
5 AOKOIAOr A Y (j) O 2

MAPI^NOIAYAOI
OTTATPOIMHTPOI
TEAAKAINH2
ZEMNONATEP
10 ^YnPIAOIZHIAI

IONAAAAME
"AIAKC YPON
TA1 ^ KON

’OxTtoxatSsxeTY)«; | xeÜaoci, ©iXs. töY I|vt t6[a€g).

Awpo; | SapSixvo«; SaxTÜ|Xo xoiXoyXucpo?, j
Mapiwvo; Au§ot|o Trarpot;, (AY)Tp6; j ts Axxxivy);, j
(jsjxvov öcTsp | Ku-xptSo; £/)<7ac | [ß]tov, äTAa ixe : [y]aia
xoupov j [7c]a[p0svt]xöv ...

H xvcu s~iypxcp*o iyxsyapxxTxi krci <7T7)Xv)S ü<Wj; 0,74, 7tXcxtou;
0,30, 7«;ayou<; 0,06, xai [AsxscpepOri ix TAxSsXcpsia; Sxtxvxi; tou
©Aapyaiou taxpou x. MiyavA Koggovtj d; ttjv Iv SfxupvY) otxtav tou.

To 7rpöT0V Ar/piov tou 8ou cTtyou ivsy_xp«xy0y) TpÖTOv fxev <ü<; A,
«WpOwOv) de T.

r\_

S7COu^atoTaT7) siv£ yj Tüspl r,q 6 Xoyo; iiuypacpy), StÖTi iv t^ xopco-
viSi sivs «xxpiSw; IcxaXiapuvov to (A7)^dcvy)laa tou SaxTuXoxoiXoyXu<pou,
Si ou IxoAoy'Xucpei tou«; SxxtuXiou; XiOou;' TCapaOgTOfASV ivxauöa ei-
loading ...