Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 156
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0163
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
156

Γ'. Ή περιγραφή τών ατηλών

ριωρίζετο ή παράστασις ι), άφεθέντος και εκατέρωθεν της
στήλης κενοϋ καθέτου πλαισίου, πλάτους 0.018-0.02, καθ'ά'
επί της στήλης τοΰ Άρισστοκλέους και άλλων ό περιορι-
σμός οΰτος δύναται να άποδοθη ε'ις το δτι οι ζα>γράφοι
εκείνοι της Δημητριάδος εΐχον αντίγραφα ώρισμένιον δια-
στάσεων, είλημμένα εξ αρχετύπων μεγάλων ζωγράφων, άτινα
έμιμοϋντο, ή δλως άντέγραφον.

Παρίσταται δ' εν μέσορ γυνή νεαρά, ή Άφροδεισία, σχε-
δόν κατενώπιον, μετά μι,κράς προς δεξιά κλίσεως, καθήμενη
έπι κλινέδρας θρονοειδοΰς μετ' έρεισινώτου, έπεστρωμένης
διά προσκεφαλαίου, φέροντος ζώνας πολύχρωμους κεντη-
τάς, και έχούσης χονδρούς τετορνευμένους πόδας.

Υπάρχει όμως δεξιά, κατά το άκρον της γραφής, καΐ
πους κίτρινος, μη ανήκων εις τήν εδραν ταύτην, άλλ' εις

έξαρτώμενον εκ τών όπισθεν της κεφαλής παρά τήν κορυ-
φήν αυτής, εν εϊδει νυμφικής καλύπτρας, τοΰ σήμερον
καλουμένου πέπλου τών νυμφών, όπερ περιβάλλει τά νώτα
και το κάτω ήμισυ τοΰ σώματος μέχρι που τοΰ μέσου τών
κνημών, φέρον όμοιας τω χιιώνι παρυφάς. Ή διάταξις
αύτη τοΰ πέπλου, όμοια τών σήμερον παρ' ήμΐν νυμφευο-
μένων, δηλοϊ δτι ή Αφροδεισία άπέθανεν ως μνηστή, ολί-
γον προ τοΰ γάμου αυτής, όπερ και ή επιγραφή ύποδηλοΐ
ως άναγράφουσα μόνον το πατρικόν αυτής.

Έκ τοΰ χιτώνος εκφαίνεται το πρόσθιον τοΰ άκρου
άριστεροΰ ποδός, πατοΰντος έπι υποποδίου, ούτινος έσω-
θησαν βαθέως πορφυρά! καί τίνες κίτριναι βαφαί• το δε
δεξιόν σκέλος απέσυρε προς τά οπίσω. Ή πορφυρά κόμη
αυτής παρεστάθη ως ει άνήκεν εις νεανίαν, χωρίζεται δ' εν

Είκών 185.—Ή στήλη της Άφροδεισίας, έκ φωτογραφίας Είκών 186.— Η στήλη της Άφροδεισία;, έκ φωτογραφίας Είκών 187. —ΊΙ στήλη τΓ|ς 'ΛφροδΊιαίας,εχ φωτογραφίας
τοΰ 1909, ώς διετηρείτο άιτό τοΰ 1907 ψεκαζομένη τοΰ 1912, άφ' οδ παρέμεινεν έπι πολλά ετη άψέκαστος, τοΰ1915, ψεκαζομένη κανονικώς διά τοΰ τονωτικού

κανονικώς διά τοΰ τονωτικού. προ της επιχειρήσεως τοΰ "ΟΟ.'Ρουσοπούλου. μετά τήν κλόα»ν τον 1912.

έτέραν, ή εις κλίνην, ή εις έξέδραν, όπισθεν κειμένην, διήκου-
σαν καθ' όλον το ΰψος της γραφής, έ'χουσαν υπεράνω εΐδός
τι υφάσματος, ήμικυκλιοειδοΰς. εκτεταμένου έν εϊδει ούρα-
νοΰ κλινών, βεβαμμένου κροκίνου, οις ό πους, και κατα-
λαμβάνοντος το ήμισυ τής όλης γραφής• ίσως ούτος είναι
ή ννμφοστόλος εξέδρα, οϊαν προχείρως έποίουν προ ετών έν
Αρκαδία, καί δπου έτοποθέτουν τήν νύμφην προ τοΰ γάμου,
καλοΰντες αυτήν «νυφοστόλην» άρσενικώς• οι χονδροί
άλλως τε πόδες τής έ'δρας ύποδηλοΰσι μάλλον κλίνην έν
εϊδει εξέδρας, ή όμοιόν τι εύρύτερον αυτής.

Φορεί δε ή Άφροδεισία χιτώνα πλούσιον, λεπτόν, πο-
δήρη, άχειρίδωτον, έζωσμένον περί τήν όσφύν, μετά πλα-
τειών παρυφών ρόδινων, και πλούσιον ίμάτιον κυανοΰν,

') Αί γράμμα! αύται και το άφεθέν κενόν, δπερ θα ήτό ποτέ
βεβαμμένον, δίδουσιν εμφασιν πλαιοίου εξαρτήσεως της εικόνος, ίνα
κρέματαί που, καί δηλοΰσι βεβαίως μίμησιν άλλου έργου.

μέσω και σχηματίζει όπισθεν μικρόν όγκο ν. Την αριστερά ν
καταβιβάζει κεκαμμένην καί αναπαύει παρά το μέσον τοΰ
σώματος, ένθα έκράτει ελαφρώς το ίμάτιον.

Τήν δε δεξιάν, καταβιθάζουσα ομοίως κεκαμμένην, προ-
εκτείνει μετά τής παλάμης προς τά κάτο), ίνα λάβη μικρόν
τι άντικείμενον, δπερ προσφέρει αυτή διά τής προεκτετα-
μένης δεξιάς, νεανίσκος, δεξιόθεν αυτής ορθός ιστάμενος,
εις βαθύτερον έπίπεδον, και διά τοΰτο εις μικροτέρας δια-
στάσεις τών τής Άφροδεισίας παρασταθείς, καίτοι σχεδόν
όμήλιξ αύτη ών, κατά τον δεξιόν κρόταφον, φορών βρα-
χύν κρόκινον χιτώνα, διήκοντα μέχρι τοΰ μέσου τών μηρών,
καί χλαμύδα λευκήν μετά ρόδινων παρυφών, έμπροσθεν τ?
και όπισθεν από τοΰ άριστεροΰ ώμου και τών νώτων κατερ-
χομένην, ώς συνήθως εμφανίζονται έν ταΐς στήλαις ταύταις
τά παιδία ένδεδυμένα.

Ή βραχεία, πορφυρά κόμη αύτοΰ είναι τεταινιωμένη διά
ταινίας, πορφύρας επίσης. Έστήριζεδέ ούτος το μείζον βάρος
loading ...