Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn — 9.1885

Seite: 124
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1885/0134
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
84. Nach einem Abklatsch = Mordtm. M. A. p. 21.

TPEI OYAIAIATPINHZU)CA<t>PONO YCA
KAT6CK€YACATOn6PI*PA r M A 6 A Y "H
KAIAIA* ArA0HMAMMHKAIAlA-nO)C<t>O
PIAIMHTPIKAICTATUUPIWrAIO Y n A n TI UU
5 KAIAIA■ A6UUNIAAANAPI KAIM ETAT O

€M€KATAT60HNA1 nAPO P IZUÜMH A6M
6XG IN620YCIAN€niC6N6rKAI 6T6PON
CUUMA6ANAeTICTOAMHC6ITUUTAM6IUJAO)Cei
XMYPIAF6NTAKICXIAIA

Tpe[ß?]ouXia 'laipivr] £wcra cppovoöcra||KaTecrK€uacra to irepiqppa-
Yua eauxf] || Kai AiX(ia) 'AyaOn. uduur) Kai 'AiX(ia)
TTujcrqpö]|pibi junrpi Kai XiaTUjpiuj Taiou irdTrTTUJ []
Kai AiX(iuj) Aeuuviba dvbpi Kai juexd tö||eü€ Kaiaie-
5 0fjvai Trapopi£w unbeva |[ e'xeiv eHouoiav emcreveYKai
erepov || crujjua* edv be Tig ToXjurjcrei tüj Taueiw bujcrei ||
x juupia irevTaKKTxiXia

85. Nach einem Abklatsch = Bull, de corr. hell. VII p. 17,

ATA0HITYXHI

'Ayaöfii xüxm

OlAnOTHEOIKOY

Ol dirö T% OlKOU-

MENHCnEPIT onai

uevnc Trepi töv Ai-

ONYEON K AIAYTO

övutfov Kai Auxo-

KPATOPATPAIa

Kpdiopa Tpaia-

NONAAPIANON KAI

vöv 'Abpiavöv Kai-

F. APA EEBAETON T E

aapa Zeßacriöv xe-

XNEITAIIEPONEI

XveiTai iepovel-

KAIETE4>ANEITAI

Kai (TTeqpaveiTai

KAI Ol TOY T UJ n E Y N

Kai Ol toutujv cruv-

ATUUN I ETAI OYA n l on

aYUJVicfTai OuXmov

AIAIONriOMriH i A n ° N

Ai'Xiov TTojuTTmavöv

TONEAAAAAPXHNK AAP

tov £XXabdpxr|v Kafi] dp-

xI//EAANEETHEA n

Xi|ep]ea dveoiriaav

TYXHI ATA0HI

Tuxr)i aYaGfji

86. = Ms. Nr. 1, Von dem Blatte, auf welchem die Inschrift
steht, fehlt die rechte Hälfte; doch ist oben die Angabe des Bruches
erhalten.
loading ...