Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Seite: 147
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0165
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4. Namenregister der griechischen Inschriften: Personennamen.

147

ZjceSts XII 192,14 f

SraaiXa? 'AippoSiai'ou utös, ypappatixb; apiato?

VII 118,24
^ra-£tXl0? IX 119, 81

StäteiXio; Bapßapo?, ^yspovEucov, ütocto; 8s-
Seiypivos XV 104,42; uTtaxo? OToosoeiypi-
vo; XVIII 118,35

IrareiXio? MatXop.? IX 119,81

ZzavsiXioi: KXaüSios 2. IX 119,79

ZtattXi'a 'EXmSia XVII 94,26

ZtaTwpiavb; StaTwp!. IX 119,81

wirarupios 'AXxtp.ou IX 119,81

Steipavtwv s. 'Iarscpavfojv

Ste^avo? VIII 197, 15

fStstpavoi; Sevato'pou Oeio;'Avöpsou VII178,28

S-dfpavos: A. OüaXspto? 2. VIII 222,53

Stou . . . XVII 195,61

Stpaßwv VII 185,55

EtparovEixr) V 179,34

ZxpaTo'vEixos: Ttß. KX. 2. IX 119,81

Stpaioviza 'AXixapvaaaC; (H.) VII 123,50

Sxpatovfx»] VII 124,52

ixpardvixo; VII 133,63

STpatrfvixot: Ttß. KX. 2rp. IX 119,81

Srpattov VI 8,14 XIV 22, 50

iTpatwv Stparojvo;, ap£a; twv sv atorjpsioi;
'EXX^vwv twv £7tt trjs 'Avrcovsfvoo ßastXsta;

XIV 153,36
Srpatwva^ AuySctjito? X 198
itpaxwvtoa? AyaOap^ou Kapüvoio? VII

137,77

Stpa/ap^r)?: A. Kdtu; Erp. XIV 152,31
Etpufidvio; OuXmavou 'A . . . XV 94, 11
(2uXXa;) 2uXXsiot AdXXsiot Tcaiosuxat oi ctuv

26XXa (Collegium in Lardos) X 220,25
n(oi^Xioi;) 2uXtuxio; reppavo's, Vstpavö; (so)

IX 131,101
fSu[j.£t6v 6 p.axapt[os] VIII 213,32
2üp.tpopo?: <t>Xaßto; 2. XI 44,57
f 2uv;tX!xto<; uto; Kaaaiavou 2upo? rw ysvt

vo[JLl/.bs TTjV i7CtCTT^[X7)v XI 32, 31

2<pa?po? X 217, 4

Sa>Co[x£vri VIII 223,58

-j-2a>£ov ^pEaßuTEpo; j^piaTiavo? yoplou N-qiou-

jj-EyaXr)? utto NazoXtav VIII 212,29
SwxXf]? VII 137,76
Swxpateia XI 188,6
Stoxpd^tt)? VII 139,81 XIV 22,50 XIX

98,46

S(DxpaTr)s EOxpateos Bpacrto; VII 137, 77
2Ü2ANAP02 ikfee. von Athen X 68
Stircarpos Äpiorqyos XIII 183 == XVIII
99 13

2to<j0lv7)? Mtjviou VIII 196,12
Ztoar/.Xfj? 'AvSpoyeveus NiCTupto? VII 117, 16
Zwar/.patrjs Swaixpatou? Xl 59,115
2ioatpos Koiviou XVII 60
ZcoaljcaTpos VIII 198,18
ScuatjtaTpoc ScoaixXeo; Bpaato? VII 137,77
EwafTCoXi? ndtpwvo; XIII 183 = XVIII

100,15 (Facs.)
2waiwv 2ipwvo? XIX 58

2wcto? VIII 215,38
2öjcto; 'AjruXXwvtou 'Apvianou X 218, 15
Swatpatv] Stpaxovixi's VII 133,63
Swaxpato; IIoXuCTTpärou VII 121,46
Itoraipo? Kürcpio? (Bronzestreifen aus Do-

dona) IV 59
Scot«? üwXXitovo? VIII 10,24
ScüTr]pioa; TsXp,£aae\Ss X 217,5
Sa>T7)ptxQ9 XVII 32
Tappoviaxd? VIII 169,264
TapouXo? X 163, 1
T a p a a; X 74

T a p cta ? Me<mxev6ou XVIII 107, 8
Tipsas 2x&7]v[oS?] XVIII 116,30
Tapuas S'Tpujidvio? (dicht.) XVIII 111,17
TdEaxos XV 12114
Tatstv . . .: Aipr]X(a T. VIII 195, 8
Taxei? VII 179,32
Tatia VII 185,55
TAELJ^ V. II 20
Taifiaios VII 177,26
Tstp. s. auch Tip,.
TsfpLapyos IX 119,81
T e i p a ct t to v IX 6, 3
Tsfpto; VII 176,23
Teip.o'0Eos VIII 195,9
TeipdOsoe AuCTipapu VI 19,39
Tsipdöso? TapoQaou Telo? (dicht.) VI 46,95
TstpiSa-crj? 'AXsSjavopou IX 119,81
TsicrapEvo? (H.) 2wxXsuS Vit 137,76
TdaavSpo? nauaipa^ou (H.) VII 137,76
Tsiaipiaxos VII 137, 77
Teicti? V. XVIII 14,3
Texouctt] BacictXou Sovxpoura VII 182,44
TsXeaaia eto^cte Vasemnalerin V. XVIII19
TsXetrtxpaTj]? VII 137,77 (2mal)
TsXeatxpaT7]$ FopyoCTÖEVEo; RXccctio; VII
137, 77

TsXsCTTpaTo; . . . VII 116, 14
TsXeoqxfpos VII 176, 22 XV 206, 72
(dicht.)

TeXectojv OiXctydpa Awooizokixctc, VII 137,77

TeXectwv VII 137, 77

TeXXeojv VII137, 77

Tepevuos VIII 200,3a

Taio? T e p e v t t o ? Aovysrvoc XIX 28,3

Mapxos TspEvtQo; . . . VI 25, 51

TepxCa Atovuaiou VII 181,39

Tspxios: A. Kopv/iXio; T. VII 180,36

TcptuXXiavo's: Ilpdaio? T. XVII 181,28

TsptüXXo;: F. 'Oousivios T. X 243,11 XI

; 44, 57
Tsraptos XX 96
Teu]8paS VII 179,31 (2mal)
Teuöpa« ['IXajpou VII 177,27
Tsüöpas *iXitoixo5 VII 177,27
T^Exa (bulg.) XIX 239,4
T?6xo (bulg.) XIX 244,9
Tri ... XI 53, 77 r

Trjßavtavds: BeXXtxios Topxouäxo; T. XVIII

111,16
T/jXEpa^o; XIX 52, 29

10*
loading ...