Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Seite: 169
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0187
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5. Sach- und Wortregister der griech. Inschriften: Chronologie.

169

(xoapsu;) auvayioy?) tojv xoupliov XIX 67

xuvriToS VIII 9, 23 (dicht.)

xüp]io; VII 142, 1 (t]ois £autr)[: xupjtoi;...

f^ptoai)
zw^oo? VII123,48
XiOoupyo; VII 173,12 XIV 34, 81 (V)
p-aOrjt^ XVIII 160, 9
[xaxsXXapt? XVIII 107, 8
psX]co8tfc XVIII 127,5
[iiaötjjr/]? XIX 31, 7

(aovo'ij.a^ot) cpaaiXia [j.ovoij.a^(ov jrepi KaXuotova
XVIII 230

vaixXrjpo? XIX 101, 53(?). 228, 94; 6 olxo;
Twv ev Td|j.si vaaxX^-pwv XIII 93

vauzXapsfv ,Rhederei treiben' V 133

VOfxixb? rrjv £7ura][j.7)v XI 32, 31

oix[o8dfj.o? VIII 182, 5

o[fce]oupo's XVIII 107,8

jcpayfureeuTiis XIV 154, 37 [XVII 62?] XIX

127, vgl. 139
7tpay(j.atixd$ VIII 222, 52
jwxTs[6]<ras XII 194, 19
axuTsus XVIII 116, 29
ao<ptaT7]; VI 22, 44
texrtov X 242, 8, vgl. XV 214, 92
Tpayco[i8d; VIII 215, 38

cpa;j.iXi'a ttuv p.ovo[j.aywv icspi KaXuowva XVIII
230

9] tXoxuvTjyo? XIV 159, 48
«piXo'aospos VIII 190, 29

F. Chronologie.

1. Datierung nach Priestern. 1APX'-a xP7ßw™ (Aug. Traiana) XV

100,30; 7c]oXe[iTOp]xou ... XV 102, 36-,
cp] uXapx/oüVto;) M. 4>X. A ... IX 127, 92,
— 2soar)piavo[a] 129, 97
im M. Aup. 'Hptioou xai üpdxXou (Serdica)
X 238, 1

im oafxioupyoij Sa . .. (Kameiros) VII134, 66
Ijc' Avtiydvo [u] ijcip.e[X]r) [tou] lepbv oder

lep[ö]v XVI 247, 9
tEpso; (seil. Aid; Bpovrwvroc) (Ermeni Ba-

zardschik) VII 174,16 tepifav (seil. Atb?

Ilajimoou) das. 175, 17
Im hpsw;... (Trysa) VII 144, 6 (Rhodos)

vat-ttt 100 a 2 - ' ' >n 'ii 2T0'J; Q£ "'-«ta xtiffiv tri; 7ioAc[wk (ll'bld im

f '^Sil y^WS"? • V™klrT Hauran) VIII 188 24

Ayj£o; (Callatis) AI 33,32 zm i£p«o AtcoX- — 1 '

Xwvo; . . . (Tomi) XI 41, 55; 2?' tepleo k'tou' (wahrscheinlich = 159 n. Chr.)

3. Stadtären.

Apiatocpavou? (Tomi) XIV 22, 50; ki
Upew 'Hyrjaay [dp] sco tou 0eo8o[tou (Tomi)
XI 38, 43; im £;£plo; 0£o;=vou (Iconium)
XIX 31, 10; tou Aiovuaou ILpya|j.ou ß'
(Naxos) XIII 179,4; kplw Oeoy&ou
tou Noupjvfoa (Tomi) XIV 22, 50
im i£po[xva[j.ovoi; Euccpso? tou Tetuaaicovo; (Lissa)
, IX 6, 3 >

f£7lt IOU IuXaߣCJTCtTOU 7lp'-OT07tp£a,3uT£pOU X£

TOpioSearoü [0]soxriarou . . . (Sivrihissar)
VII 183,49
fsTti Trj axcovtofxta Kupiaxou oiaxwvou xs KaXtoi-
vou tamvoa (Physkos) VII 148

2. Nach Beamten.

F.jti *px»5s SxajtoaXa N [1] xoXaoa XVII 88, 12;
im ijavapy^a (so) SsrnrifAiou Au[p]. ßäaaou
(Aug. Traiana) XV 104, 42 XVIII 118,
35, £. auvap^ta (so) 'PrjX'.xo; Mouxaxcdpso;
(Nicopolis ad Istrum) XVII 180, 25;
xwfxap^a; Aup. 'Avnd^ou tpU Kotlou; xai
Aup. Kovwvtavou TrjXEfia^ou (Gynada) XIX
52,29; xovtap^oüvTojv M. 'IouXEou 'louXia-
voü xai SyjaaruXta? KuptXXrj; yavaixb? auiou
(Amisos) XVIII 230; jc]poe[8]p[e]uov-
t(os) 'IouXiou Mapxiav[ou (Bosra) VIII
187,21; im TCpoaiara Mo[Xo<ja]cöv 'Apt-
utofAä^ou (Dodona) V 131, — vou Ävij..

(Ancyra) IX 132,103
?ItouS t?*' (976 d. St. = 223 n. Chr.)

(Edessa in Macedonien) XII190, 8
:5 ojia' Etei (241 d. St. = 2U9 n. Chr.)

(Amisos) XVIII 230
hoas Sit' (= 923 d. St. = 170 n. Chr.)

(Edessa) XII192,13
stou? Sa' (= 929 d. St. = 176 n. Chr.)

(das.) XII 192, 14
Srous [J.00' (so: ^) VIII 187,15 (Lesung
fragwürdig: Aera von Bostra, also
J.74 = 178 v. Chr. Kubitschek)
hou; 8X7 VII 182, 47 (in der Nähe v.Pessi-
nus gef. = 109 n. Chr. (galatischer
Rechnung) Kubitschek)

4. Seleukidenära.

iv ;j.(rjVL) No£(j.ßp(icü) iv [0]. t[y]' tou «00)'
£-o[u;] (875 = 564 n. Chr.) VIII 191,32

£tou; avw' tvo. y' (851 = 539/40) VIII 192,
33

5. Datierung nach Consuln.

? 124 11. Chr. BeXXtxiw Topx[oaaTqj Tr]ßav]t«vw
tb ß x[at 'AxtXicu rXaßo!wvi(?)
uJc(aTots)] XVIII 111, 16

V 134, TCpoaTocTeuovTo]<; j\IoXo[(jacov . . .] — j 202 n. Chr. im arcdttcov rwv zupEcov outoxpa-
vo; 4>ow[aTou ... V 135; npwiap[^ouvT]o; | tdpcov A. S£7i(ti[x(ou) Ssoa^poa

Archaologisch-epigraphische Mittheilungen: Register. 13
loading ...