Arnold, Friedrich ; Arnold, Friedrich [Hrsg.]
Tabulae anatomicae: quas ad naturam accurate descriptas in lucem edidit (Band 2): Icones organorum sensuum: undecim tabulae elaboratae et totidem adumbratae — Zürich, 1839

Seite: 7
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arnold1839bd2/0007
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Quae mihi observanda esse statueram, cum primum huius operis faseiculum elucubrare aggrederer, eadera in hoc
quoque non mittenda esse existimabam. Quemadmodum enim in cerebro, ita etiam in organis sensoriis nihil antiquius rnilu
fuit, quam ut itla organa eorumque partes in situ nalurali et, ubi fieri poterat, in stalu recenli exhibenda curarem illudque
latus eligerem, quod et ad capiendum aptissimum et ad docendum utilissimum videretur. Quae res ut mihi melius procederet,
praeparata, paucissima tantum si exceperis, recens conficiebam et pro plurimis iconibus nonnulla, pro quibusdam etiam
compluria praeparata ita effingebam, ut ea invicem comparare eorumque icones accuraliores reddere possem, quam fieri
solet, ubi exhibendae uni parli unum tantum praeparalum inservit. Praelerea non destiti eliam ad icones antecessorum

„ :„ hnna ac nerfccla cognoscerem in ulililatein meam convertere.
meorum recurrere, eas cum natura conferre, et quae in us nona ac pe™« „

» ... , . .„„ rcnvacsenlavcrant, ca lemere dcpingcrem; inio ne earum

Ncc tamen unquam lllua a me impelrare poleram, ut quae alii repiatsLiuavi.a , , B

... ... . • i„„ «rfM. nculi et auris nrius cxhibcudas curavcram. Tacdel

quidem imaginum uUam iternm sumebain, quibus ipse s.ngulas pailes ocuu ti au..s i

me omnino quidquam eorum, qlla„ ab aliis exbibita sunt, iterum depiugerc; etcnim plus una viec mibi pcrsuasi, quod indc
arti noslrae anatomicac maxima damna afferantur, ct qnod praccipue istis imaginibus iterum depictis, eliamsi praeclariss.mae
fuerinl , mnlli errore, ab uno deceunio ad alterum, in>„ ab «no saeeulo ad alternm serventur el posleritaf tradantur.
Nalnram lanquan. optimam magislr»™ agnoacere oportel, tnm iu ea indaganda ca diligenlcr reputare, quae ab bu.uS art,s
peritissimis viris exarata sunt, qnaeque ub illis bcne facta iuvenimus, ea iu «sum nostrum eouverterc, quae vcro perverse
iaela deprehendimus, ca sollicite devitare. Neque enim fieri polcst, ut ea, qnae ab hominibns facta sint, non vihosa
inveniautur. Tali modo fimdamenla, quac a maioribus noslris iacla snnt, snperstruenlibus allum quasi disciplinae noslrae
templum aediflcare nobis licebit. - Q„ie„„q„e has labulas parlim eum iUis quas alii publicas fecerunt et cum .11», quae
prius a me exaratae sunt, partim cnm uatura comparaverit, invcniet, in quibus rebus ea, qnac a mc invcsligala sunt,
dissideant ab illis, qnae ab alfls explorala cxlflbentur, idemque facile iudicabit, in quaulum ca eum ipsa natura convenu-e
praedicarelieeat, simulque indeeognoscet, numquid commodi scienliis ex his libcris studiis cnasealur, quantique illud aest.-
mandum sit. Nolo l.as tabnlas organa Sc„s««m exhibentes eum illis confcrre, quae ab aliis anatomieis edilae sunl. Etcn.m
me ,,„„ decet dc „,cis operib„s i„dicarc, neqnc de aliomm iconibus scntenliam ferre volo, ne, si quid vilupcrasscm,
Aristarch„s eSse videar. ltaq„e hane provineiam illis trado hominibus, quos i„ neulran, parlen. abcnn.es intcgra mente
eognoscere ac iudicare iuvat.

Quauquam f..eqnens est „„mer„s flgurarum, qnae i„ hoe faSeic„lo conlinentur, lame» ear„m nnllam snpervaca„cam cssc
arbilror. Haud magni laboris fnissel „„„„«11«« dceadas addcrc; vcrum id noloi, quia non ignoro, quai.la .ncommoda c
oimia m„ltit„di„e fig„rarum enascaillur Eleuim ul ieonibus quoquc facic„dis inclylum illud „m«lt«m non mul.a" reete d.xcr.s.
Kehus prudcntcr seleetis iisque ab ea parle quae aptissima nohis cssc vidcbnlur, exhibitis magnnm numcrum figurarum
«.perveaneum reddidimua. Ad h<* e,iam illud consecnti snmns, „t ha„c vel iUam parlcm „..a pl„rib«svc .mag.n.bus
magis eonspicuam faeere uobis coulillgeret quam licuissct, si .rimia multiludo figurarum osset posita. Simili modo in
eoUocaudis fig„ris, quae iu ^ repraescIltautnr, hanc opcram dcdimns, „1 ea essel illaram om„i„,„ dispositio

»lq„e co»i„„ctio, quae claram iraaginem praebcre,. l„de q„acq„e «ab„la i„ rcg„la q„oda...modo tot...n

qnoddam desigual. ft. ^ ^ extenial.um parlium organi visus elaram et perSpie„am imaginem rcpraesen.a.:
SeeUMla * terti« WM oeuli; quarta earum parlium orbitae, qnae ad bulbmn oenli per.incnt; quinta cxtern.e, «e*»«
med.ae, septlma- iuternae amjg; ^ ^ ol£actu8; dec!ma orgaui g„stnS; «ndecima deniquc cul.s. rtmam

fortuna tulerit, ut mctam, quam primariam iu euendis his tabulis mihi proposncram, eontingercm.

Ul auten. imagi„es exhiberem, q„ae q„a„l„m qaidem i„ me essel, naturae maxime responderent, «cc tempor.s nec
operae «Uam ralionem habui el quibus ad iconcs faciendas opus erat, ca ipse praeparavi. Cuius rci gralia pro hoc
fascieulo eenlena praeparata elaboravi. 0«anti laboris id sil, quisque facile aestimare poleril, .qui in seeandis organis
sensoriis dintius fuerit versatus.
loading ...