Adreßbuch der Stadt Heidelberg für das Jahr 1889 — Heidelberg, 1889

Seite: VII
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1889/0007
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
VII

Ä. HpnniOrLrinzxe «n«l ^n^Hnxx«'.

Xlomero 8>>L2ioi'AuiM: Hio LiilLxs^ lI,oo>>oI,l8ti'r>ä80) orätroclct 8iol> vo>»
II:»i>>tI>:iI>»I>ns I>>8 x»r ?oter8l<irollo, :>» iloräo!!»» «lor Ko>>t»»«>:>rto», «lor !>t:»It-
->:ulo» >nit «lor lärtriäolmn^äliullo »»,1 <Io,n Dloäikliinäli, >voseIi>8t f»8t trigliell i»>
>u»»i»or 1<»»xort. Iü» U»iu1->:>»^ «Iiuol! (Iio8oII>o. «lio 8»>>Iiio»8tr»88o »>»I dio
I ltr8ti»88e odor ül>or «lio »o»o II> >io1<o :>»f «loi» )o»8eiti^o» fitor/»r :>Ito» Ilrtiolie.
I>or >Vo<; /»>» ik'rleclliot'. X»ol> «Io»> 8o1r1oL8 )8. olionj: 1. I>io »ouo i>eI>Io88-
8lr:>880 vo» >Ier I'otersliirclle :»>8: 2. oi»o .XI>/ivoiu»»>t «Ioi8oII>o» duroli «lie OI,er-
I,:»Ix»88o Ix'il» ..1'ri»/ t'nrl" »>»I «lio I!reiuo»eol«>>:>8 e: 2. <Ier Ilur-rve^ voi»
10»»»»»Iit »»8; 1. <Ier 1''rio5o»I>er>t /iviäelio» II:>»8 2<r. 2:>t! »»«I 228 «lor 1I:»ij>t-
8lr:,88o, 8iel> «lem Ilnr^vexe »i»I «loi» Iv»rn>oIiter>v«'M vor/vvoi>re»«I.

I'It>v:>8 »»8ee«leli»ter 8i»«I: Oie I,:»»l8tr»88e» »:»!> IIoI>rI>:>eI> »»«I 8elilierl)»c1i.
I>or I)t!i>ive>>' )vo» «1en> :>» lot/toror ^ologo»«'») II:»i8»eI<or »:>ol> doi» IIoeI»e8orvoir
«lor >V:>8seri>'itii»^ »»cl :c»f «lie I'':>I»8tr:>88>'. voltlii' Ö8tliei> >»it 8e1i(>»er V»88iel>t
i»8 Xeeli:»lluil />»» WoltLdrumisir, ive^tlieli I>oi>» >!:»>atori»i» vorlx'i /»>»
äl, I,1o88 fillirt: «>i» »o».m,eelou:tor 1''»88>vo>l I V:>I«>rioivoel vo» «1«>r 8e1iliori>:>el>or
>llr:>88i' tlluus Xr. ll> »:»'!> «lom I'uliiuvoo v« i» >^, IiI«>88 />»» ^VoIfsIuunno», »»«I
oiu 80loli«>r «lureli «lo» /»«'iti'ii I>III'<'I>I:>88 ,I,'8 I':>I>iuIi»ui»8 /»,» .V>88iel,t8i»mlit
«!« >' 'l'oiifoi^lon/ol »>»I ol>ouf:ill> />>»> Volt^üruimenvv«'!; : «lor Imliiuvo'; «luroli <Io»
Ivliiioonloit'li »:>o1> «lor MoHverrk.ur, cvoliiii :»»'1> I' U88>vo,!jo iiiit 8<1»»>or 2>ii88i<Iit
voui nouo» 8eIiIo88Vvoeo, »i»I voiu 8oli!»88 «lor I''rii>8ou,v«>o ,,u«I oi'u iiur/oror ^Voo
luliro». ")'»» «loi» I'VIir'voe i»> IiIiiiA«>>>>«»< I> /cvoiol oi» solelior ulior «lio K»»/oI
l'iaruulor «lor IHo8o»8l«»»j, im«I <I:>8 I>o»«I«'!i Ovoiu» :»uel> o>» I'»88iv0j; vo» <1or
V,I»e«' 1»»'i» Vilitorinliotol >I»>oI> «lio ^VoIl'blu'iIiIo tiilirl) u:>« I> «Ii'iu 8x>s^srsr1iof,
eiuoiu 8«I>«>» :>>» <V:>I«Ir:m«Io ^olt'oeno» 0:>8lIi»U8 init I?«»I8I0». /» lot/korom fulirt
uuOl ,»» I':>I«rvvo'>' vo>> «>or IIoI>rI>:>e1io>8lr»88o I>oi>>> 1''ri«'l!I»>fo v«>rl»oi. I!«» >!>»>
«Iia»' 'I'l«>>ron /vvoi<;t vo» <Ii«'8>»u oi» ^Vo^ »»rdliell »I>, «I«»' 80vvoI>I »aeli «lor
Voll'^liölile :>I8 »:>ol> »I> >» I'':>1u'vvojt>' /»r Iv:m/ol fillut. >'<»» lioixloll :>>» 1'':>I>r-
woe >>»ol> «loiu 8>>«>v or>» Iiot fnlut oi» I''»88vv«>^ »:>el> <!o»> Qkrisdoi'N ( <u88iel>t8-
iluuiu), odor »I,or «lio 8j»«l»irIl,>I»-, vvolelie :>uel> vom 1<Ii»oo»toi,'Iio /» orreielio»
isi. >u>el> «loni 8j,o)'oroi'I>nf.

Oi'«>88oro 8;>a/iorKi»<;«': Vo>» >Vi>If8l>r»»»o»f»Ilrvvoz; Iieim 8elii688l>:>»8, ,1er
I'iliäalietlienvvo.!?, >m«I vou «lor I!ioj!»»K «Io8 löiIu'vve^oL /vv»8el>o» 8eI>Io88 »n,I
.<IoIIi«»i1iur, «lor I!ioi'8io«I«'r8toi!;, «»»Ilieli vnn «lor Dlollionliiir oi» I'alirvvoj; :m «leni
80!» /iij>t',»l1i:'m8ol!o» V'0i'l>oi 8:üuliieli »:»'I> «Io>» ik'olsoiinrser imil «I»re!> «Iii'808
/»»> ^VuItüüriiim,'» Iüiu«I>. Voi» ^VoIf^Iu'iumoii fülirt «lor ^iivvej; /ur 8ts,iion
LelillordLLli o«Ior i» «lor Ilölio tort /»»> LilmnrSldaolior Ltok Iiei Xeeliiir-
eoiuu»«! '. vo» «I«»'AloIIioiiliur oii, lüilirvvoj; ülior «I»8 IIIocIiIi:m8 »:»Il «loni LünlA-
stulil >»it Vii88ielü8ll!iu'»> ui»I )Virt8eIi:üt »nil oin 8el>:üti>;or I''»88vvoj; elioiitlalü».
!>or Ivöiii^tiüü ist mieli vo» <1er 8>,iii»!;1lö>>o :u>f oiiioi» I'ii88vvo-;o ülior «I»8
IIIoeIi1i»>i8, vni» ^VoItHn'iumo» :ui8 «lureli <I:>8 i'ol8«»inioi'r /» orroiel»'», oiiillicli
in vvoitoroiu I!«>j>o» >uit «Io»i lüüirvvo^o «lor vo» «lor DloIIioiüiiir »:»!> üei» I>'ol8eii-
moor u»«I «lom Iiolüeii I<:">8t«»il>:m»i »iiü »iit' «lom vom Illooliluui^e :u» Xnr>I»I>-
luuiM liorumfiüireniloii I'':üuvvor;o. Vou üom 1'':üirvvo>;o imeli üom Ivöni^tiüü
/vvoi>;t oiii 8oIe1ior iineli üom LokHiolfs, oiiior vom >V»!üo ui»>;ol>oi>eii ^Virtseluüt
:uu 8i,<lö8tlielieii VI,1uui.!;e <Io8 Iv'ö»i"8tiüÜ8, »1i, el>o»ü:ü>i» fülirt üor Imlirvve.i;,
«lor vnn or8toroii I»oi»i IIIoeIiIi»»8 »li/vvei^t, uu«1 8ioli I>ei üon ürei Ilielio» n»eli
<!»il>orj; imü üom Ivolüliofo MÜ>oIt :m «lor ?088s1t8lu.8t, oinei» V»88ie1it8t!mrm
vorüei: let/terer I'':ü,rvv'«'.i; Ii:m» -meli vo» «lor 8>,ru»^liölio »»f einem I'trnle
i'i'l'eielit vverüi'»; feruer 1'ülirt »:>o1i üom Ivolillioto ei» 1''»88vvo>; vom IvöiiiMiiIü
ui»I ei» Lolelier, üor vo» üom 1'':üirvv'o>; >i»el> üo»i I''el8oiimoor imvveit «1er »lollieii-
liiir »I>/vveiz;t »nü nut 8el»»ier .<ii.88ie1it üe» Xorü>ü>Ium<; üe8 Ivönij;8t»Ill8 um-
lireiiü. Dureli üe» ^eliöiie» »i» 8üün8t»I>Ii»»!;e üe8 I,'t/tero» gelogeiie» 8tLcZ.tws,1<1
fülirei, /»lüroielie I>o<>»eme "VVvM, i»8lie80i»1ero »neli ei» lüüirvve-; vo» üe» ürei
I'üelie» ül>er üe» Iv'olüliot' »»eli üem iiolüeil Iv:>8teiil>»iim (mit .4!i/vvoij;ulij; n»e1i
<1om I!o88l>rimiii>»), vo» olioiiü» n»e1i Xoelc»ij-omiiiiü »i»I llikluieli, vom Ivöui>;-
8tiüü »»eli «loni IvümmoII>»e1iorIiof imü Xe« Ii!>r>>oiiiü»ü, vom Ivolüliol' elieiiü.alü»
»I>er üen KlielieDIiruime», vom Iiolüo» Iv:i8te»I>»um e1>eiiü:üüil ü!>er üeu ?lfs.l2-
ssrkvksriktsln. )iVi,88i«1it8i>»iüitj m»I I»»8,>iitoi<Iie<Ii, feriier üie ^Ve^e ime.Ii 0»i-
Iior;; uiiü üor I'!i80iü>»Im8t»tio» 1!»»uuoi>lluü. Vou <Iom I'':>I>rvvo>;6 t>eim Iviriiüiote
loading ...