Adreßbuch der Stadt Heidelberg für das Jahr 1890 — Heidelberg, 1890

Seite: 162
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1890/0178
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Waamr Zoscph Witwe, Haspelg. 18
Wcbcr Heimich, Rohrbacherftr. 18
Weidncr JuliuS. Kctteng. 9
Wclckcr AndrcaS. Untcrc Ncckarsrr. 8?

VLl»e«NnKÄlten.

Frauenarmcnhau- stkdtischc». Plöckftr. 6
HaUcr Louis. Plöckftr. 82
Sciler Bernhard, Plöckftr. 64

Vadr-Npparate. -«hrtkrn.
Blank Joicph, Bahnhofftr. 89
Köhlcr L (sie.. Plöckstr. 67
Maquet Curt (vormals Lipowskn-Fischcr),
Bahnhofftr. 39

VandaMen.

Kchrer Albert, St. Annag. 9
Rühlcmann Karl Gottfried, Hcumarkt 6
Schlcz Ludwia, Hauptstr. 177
Untcrwaancr Johann. Burawcg 4
Walb Friedrich, Hauptstt. W
Walb Wilhelm. Hauptstt. 5
Zähringer Fricdrich. Hauptstt. 22

Nierdraurr.

Akticnbraucrei (vorm. Gcbrtider Meinlcin),
Bcrgheimerstr. 91
Greifs Auguft, Plöckstt. 51
Hcinz Karl Witwe, Hauptstr. 2l9
Hofmaun Stephan. Hauptstr. 67
Kisscl Friedrich, Äohrbacherftr. 108
Kußkl JustuS, Heurnarkt 9
Maycr Palcntin, lintcrestr. 95
Rapp Karl. Ingrimstr. 16
Rapp Theodor, Gchiffg. 11
Schenk HanS (vorm. Gpinner), Hauptftr. 17
Schroedl'sche Branerci-Gcsellschafl, Berg-
hclmcrftraße 1l7
Gicgkl Iakob, Beraheimerstr. 8
Ziegler Friedrich, Bcrgheimerstr. 1a

Vtldlranrr.

Beckitel Iosevh. Neueuheiut, Lutherstr. 170
Hartmaun Philipp Friedrich, Gaisbcrg-
ftraße 99

Hang Fcrdin., Gaisbergstr. 72 tWohnnng:

Gaisbergstr. 97)

Heß Georg. Nohrbacherstt. 64
Gommer Franz Wttwe, Blnmettftr. 5
Walk V. lHeinr. (ßreiff Nachfolger). Gats«
bergstraA 66 (vom 1. April 18!X> ab:
Steigerweg 29)

Vlrcharbstter (Rlafthrirr).
Bastian Oskor, Meine Mantelgasse 19
Vrell Georg, Gandg. 9
Eberhardt I.. HaMtr. 65
Faulhaber Albert. Mär»g. 10
Gamber Georg, Untere Neckarstr. 48

Gärtner Leovold, Hauptftraße 165
'eimberger Alcxander, Mittelbada. 9
orbach Albcrt, Nntcrestr. 17
duver August, Berghetmerftr. 19

Koch Iohann, Gcmmcl-g. 11
Krauß Michael, Fahrtg. 9
Michel Iohann, Steing. 4
Nicschwitz Ioseph. Drcikönigstr. 8
Obcrmeier Gottlieb, Bcrgheintcrstr. 94
Ncinhard Philipp, Hauptftr. W
Renkcrt Louis, Plöckstr. 71
Roth Johann Mattiu, Karlsftr. 12
Schmuckcr ThomaS, Hauptstr. 62
Schneider Georg. Lädchen No. 16 an dcr
Heiliggeiftkirche

Gchstck Christoph, Krämerg. 22
Schudert Jofeph, Gr. Mautelg. 11
Sommer Fricdrich, LSdchcn No. 14 an der
Heiliggciftkirche

Stockcrt (lhrist.. Neuenheim, Nöitierftr. 222
Tietz G. G., M. Msutelg. 9
Wollschitt (5. M.. Fahrtg. W
kngleitt Friedrich, Rohrbacherstr. 70
eh G. A. nnd Söhnc, Hauptstr. 8

VlumrngrfchLftr.

KrauSmann Anna, Hauptstr. 52
Mohr Marie, Heug. 2
Reisch K., Stciug. 6

Vnchblndrr.

Dieffcnbacher Rcinhard, Hauptstr. 61
Drauz Erust, Diittclbadg 6
Faas WilheU», Hauptstr. 96
Freudkttberger Friedrtch, Plückstr. 79
FrieS <s. D.. Plöckstr. ?ir
Hölzer Georg, Bergheimerstr. 29
Hohmeister Brrnhard, Gradeug. 10
Hohmeister Karl. Plöckstt. 109
Hormnth Friedrich LOilhelm, llntercstr. 98
«erle F. H., Plöckftr. 56
Möpser Gottlab. Unterestt. 35
Nöbel Franz, Hanptftr. 1W
Koch Karl, Hauvtftr. M)

Mesinger Karl, Märzg. 8
Muckel I. G., Bruuneng. 6
Noll Augttft. Ketteng. 5
Sammlcr Otto, Sopltienftr. 11 (Eingang
Hauptftrahe)

Schmidt F. W.. Mittelbadg. 10
Kettfteiu Iul. Nachsolger <C. Kuoblanch»,
Hauptftr. 161

Wols Wilhelm, Korntuarkt 5

Vuchdrncherstrn.

Vuchheittt Friedrtch Wiihelm, Krämerg. 1
Emmttltug AholphLSoht,. U.Neckarstr.2l
Geiftndörfer Georg, UntereNeckarstt. 17
loading ...