Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim und Schlierbach für das Jahr 1901 — Heidelberg, 1901

Seite: XVIII
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1901/0026
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XVIII

a. Vom Leliloss rw8 mit Vra!it86illi3,1iü, aueli I'alir- uuä Du88^6A6.
d. Vom Laluiliok äureli äis ^VulaZo uuä äri8 Lbu^outoieb (au ä6r Lotsr^birebs)

uuä äauu liiuali ^uru 8c1il088.

5. Hin ä6ud äu8c.1i6u: 6Ü16 Vi6rt6l8tuuä6 vou äor Nolüsukur, 6Ü6U6r Wo§;
Zro88artiA6 ^U83iebt auk 86ÜI088, 8taät uuä OsZouä: uutorliald ä6886lbou 06-
äsu1?8t6iu iür äis vsrsiviZts Lai86riu Hli^abstb vou Osstsrrsieli am H1i8a-
dst1i6uiv6A; obsrliald ä68 Rinäoubäu^ebonb, iu aobt Niuuteu 2U 6rr6ieb6U, oäsr
aueb äirsbt vou äer Nolboubur 3.U8

6. Li^uiarebböbo init ^U8siebt8turm; äbuliebo ^U88iebt uuä LiuZleieb 8eböuer
Llieb iu äa.8 Xeebartbal. Vou äa ^veiter auk ^eböusu WaläweZsu 211m Lobl-
bok uuä LouiZ8tub1.

7. WollZbrunuou: Lo^tauratiou iu büblsr 8eb1uebt. 8eböus sbsus 8tra38S
äabiu vom 8eb1o88, 8eb1o38bot6l uuä Lotsl Lsllsvuo au8; uutor^vsZ^ IsukslZ-
bau 2 61 mit roNiantisebem Llieb auk äa8 Rsebartbal. b'srusr: Im 8ebattsu
aut au88iebt8r6iebsm, bs^usmsm Wegs — 2uZau§ Lotsl Lellsvus ZsZsuübsr —
äureb äeu Walä.

8. b'risäbok mit vislsu iutsr688aut6u Dsubmälsru (Osrviuu^, Häu886r, Nittsr-
maisr, LIuut8eb1i u. ^.), mit 8sb6U8^6itsr D6U6rb68tattuuZ8au8ta1t iu b'orm eiu68
autibsul'empslZ, sius ^4 8tuuä6 vom Labubok amLauäs äorHbous^kleräobabu).

9. 8xs^6r6r8boi, 8sbr bslisbtsr ^U8ÜUA ä68 HsiäslbsrMr?ubbbum8, am Walä-
ruuä, sius bäsius balbs 8tuuäs vom Lrisäbok, absr aueb vom LliuZeutsieb
au8, sutivsäsr übsr äsu 8atts1 äs8 Lsrg68 (8pruuZböb6) oäsr auk 8ebattigsm
Labrvss au äsr Lan^sl (L16 8 6118 tsi u) uuä äsm Louäsll (^.U88iebt8puubt6)
vorbei 211 srreiebsv. Vou äer 8pruuZböb6 2vm Oai^bsrZ mit lurm, siusm
äsr bsrrliebsteu ^u88iebt8xuubts äsr LmgsZsuä. Lius Viertei^tuuäe ivsitsr
äsr Lierbsläsrbok.

10. Vür LsvsAuuZ iu bebirZs- uuä Walälukt obns 8tei^uuF bauu äis Lsuüt^uuZ
äsr Drabt86iibabu bi8 2ur Noibsubur b68tsu8 smxkoblsu vmräsu, 1u8b680u-
äers äsr bsczuems WbZ vou äsr 8tatiou au bi8 2um Dsl^sumssr (sius
8tuuäs) uuä vou äa ab^värt8 bi8 2vr 8tatiou äsr iXsebarbabu oäer äsm Wolkb-
bruuusu.

II. 6srv8861'6 8pU2l6I'Fäu§6.

(Usi8t6U8 mit Lsuut2uuA ä6r Lsr^babll, Ltaatssi8Zubabu uuä äsr

Dobalbabusu.)

1. Dsr Ltaät^valä, 5000 NorZen, 6r8trsebt sieb auk äsm liubsu iXsebar-
uisr aunvärts bi8 2vm Lümmslbaeber Ilok uuä auä6rer86it8 bi8 iu äis bläbs von
Robrbaeb, ^ablrsiebs gute Vu88- uuä Dabrw6A6, WsZ^vsi^sr, Rubsbäube uuä
8ebut2bütt6u. Oariu lisgsu:

a. Osr LouiZ8tub1 mit 27 Netsr bobsui lurni, böeb8tsr ^U88iebt8puubt
äsr DmZSFSuä, uameutlieb übsr äis Lbeiuebeus vou Worms bi8 8tra88-
burZ, vou äer 8taät au8 mit V/aKsu iu siusr 8tuuäs, vou äsr Nolbsubur
au8 auk vortrsküiebsm Du88xkaä iu 40 Niu. 2U srreieben. Lo8tauration.
lu äsr I^äbs äis Di'088b6r20Alieb6 8tsruivart6.

b. Dsr Xoblbol mit äsr altou Wirtsebalt uuä äsm ususu Hot6l, 8ommsr-
Iribebs 6r8t6Q LauM8, 1600 Iu8S (480 m) boeb. 8ebattiZ6i' Vabrivs^
übsr äis ärsi bbebsu biu, übsr äsu boblsu Lä^toubaum 2urüeb.

e. I)sr Lümmslbaebsr 41 ol bei HsebaiZemüuä, 8tatiou äsr Dobalbabu,
oäsr vou äor Dauxt^tation 8eb1isrbaeb aul siusm im bobeu 8ommor be-
80uäsr8 6miil6bl6U8V6rt6u 4 U881V6A 2u errsiebou. 8eböu6 4tüebw6Z6 über
I<öuiA8tub1 uuä Koblbol.

ä. 8ebattiZ6 Du88>v6Z6 uaob HsebaiASmüuä (^isbe uutsr 5) uuä Lammsntbal.

2. 4>6i'Zan2 boivaläetsIIsiliASuborZ (obemal8 Xououboimor Osmsiuäe^alä
mit otvva 550 NorZon) aul äom roebtou Hoebaruler, outvoäor vou Xeuouboim au8
oäor äureb äie „I1ir8ebZa886" (^tuäouteupaulcplat^) 2u orroiebeu. ^.ul äem Vor-
borAS A6A6U äa8 Hoebartbal ^U83iebt8turui mit au^Zeäsbutsr VoZolxiorZxobtivo
aul 8taät, 8eb1o88, Xeebartbal uuä blbouo.

-4ul äom llauiitAipIs! 1nt6r688aut6 Il68t6 äor uraltou Llo^tsrbirebs 2vm
bl. Niebael, vou äa ab^värt8 äureb äa8 iä^lliZebo ^iebsumüblsutbal uaeb Ilauä-
8ebu1i8boim, oäsr übor äie 2oI!8toebbütt6 (roDouäer Llieb aul 8taät uuä 8ebio88!)
uuä äureb äio I4ii8ebgä886 2Urüeb.

3. 8tilt8mübl6 uuä 2i6Zo1bau86u, bslisbts ^UZÜuZsorts am iXeebar-
ulor. Von äa seböus 8pa2isr^änZ6 iu äa8 Nausbaebtbal oäor uaeb 8 eböuau.
Väbro 2vvi8eb6ii ^isKsIbau^su uuä äer AoZsuüdor 1i6g6uä6u4b36übabn8tätiou 8eb1isr-
loading ...