Adressbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim, Schlierbach und Handschuhsheim für das Jahr 1905 — Heidelberg, 1905

Seite: XVI
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1905/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XVI

L. I'ür ürüolrmA imä HotsrliLltuuA.

Vereiu Nu8eum, klöek 50.

8armoui6-0686ll8edakt (Haupt8tra886 Hr. 110).

lu 1i6itl6u 0686ll8e1iaIt6U ööuueu k'remäs äureli MtZlieäer eiuZelülirt,
läUAer 8ie1i auklialteuäe k'remäe al8 dIouat8mitZ1ieäer autzeuommeu weräsu.
Heue 8taätda1l6 (äudiläum^piatr). d,6862immtzr.

Hüdbelis LierZärteu uuä 80U8ti^s Lisrlolrale mit H68tauratioll, Oake^ uuä Lou-
äitoreisu iu alleu T'eilen äer 8taät.

1V6S6U äer täglielieu Lou^srte im ZtaätZarteu uuä aul äem 8eL1o33,
1 deat 6 r ete. ^virä aul äis VudüuäiZuuZtzu ver>vi686u.

6. Lssouäsrs emxksIilsLL^srts LxasisrALQKs.

I. Iu äer ^ädtz äer 81aät.

1. ^ulaZe (deopo1ä8tra886) mit ^adlreieden kudedäudsu ete. vou äsr ketera-
Lirede di8 2um Nauptdadudok; uut6r^6§8 kavi 11 ou (d'remäsuküdrer) mit
^U8iedteu uuä Larteu ä6r IImA6g6uä, Xotirieu uuä M6tsoio1oAi8ed6U Iu8tru-
M6ut6u, äauu iu äer Md6 äe8 Ladudok8 8taätZartsu mit Ü68tauratiou
Von dier äured äis 8opdi6U8tra886, äis Ilutsrs 1^6edar8tra886 uuä äeu ueu
erdauteu l^eedarstaäeu uaed äer alteu dleedardrüeds.

2. OauA üder äie ueus Lrüede uaed äem 8taättei1 Heusudeim xum kdilo-
80pdeu>v6K (dalde Höds äs8 HeiliASnder^e^), äured äie Hir8edKa886 adwärt8
uuä üder äie alte krüede rurüed. Oderdald äe8 kdilo^opdeniveZe^ äie
Li8mared8äu1e. k'ülls ^6ed8eluäer döed8t malsri^eder d,auä8edLkt8di1äer,
uueutdedrliedtz LrZäuLuuZ äer ^U88iedteu vou 8ed1o83 uuä Noldeudur.

3. 8ed1o88ruiu6. Im 8ed1o88dok d'üdrer rum luuereu uuä äem §ro88eu ^a88.
8edöu8te ^.u88iedt8puudte: 8tüed§Lr1tzu, ^ltau uuä (daupt8äed1ied) Zro88e
Oarteuttzrra886.

V^6A6 2UM 8ed1o88:

a. Oradt^eildadu vou äer 2^iuZer8tra886 diuter äem Lorumardt, am 1'riu2
Larl uuä ^äler.

d. ^eus 8ed1o888tra886 mit ^veed^eluäeu ^.U88iedteo, vom Ladudok äured äie
VulaZe oäer vom Lorumardt au8 2U erreiedeu oäer vom HliuZeuteied üder
äen OraimderZ^vsA.

e. 8edattiZ6 ^U88^6§6: LurA^tzA am Lorumardt uuä seedr empkedleu^^ert)
2^ei ^u88^6A6 am d'rie^euderA, 8tatiou äer elsdtrigedeu 8tra886udadu.

4. ^loldeudur. (^.uk äer 8te11e äer im äadre 1537 äured L1it28ed1aZ 2er8törteu
Kodeu^taukeudurZ). Lerüdmte ^.U88iedt. IVsZe äadiu:

a. Vom 8ed1o88 au8 mit äer VsrZdadu, aued d'adr- uuä 1'u88^eZ6.
d. Vom Ladudok äured äis ^lulaAtz uuä äa8 HliuZeuteied (au äer kettzr8direde)
uuä äauu diuad 2uw 8ed1o83.

5. Hiuäeudäu^edeu: sius Viertel^tuuäe vou äer Noldeudur, edsuer >Ve§;
8ro88artiZ6 ^.U88iedt aul 8ed1o88, 8taät uuä OsASuä; unterdald ä6886ldtzu 6e-
ätzukLtsiu kür äie verewi^te Lai^eriu ddi^adetd vou Oe^terreied am ddisa-
detdeu^e^; oderdald äs8 6.iuäeudäu86d6ll8, iu aedt Niuuteu 2U erreiedeu, oäer
aued äirsdt vou äör Noldeudur au8

6. Li8mareddöde mit i1u88iedt8turm ; äduüeds ^.U88iedt uuä ^uZleied 8edöuer
Lded iu äa8 ^eedartdal. Vou äa weiter auk 8edöu6v ^Valä^eZeu 2um Lodl-
dok uuä LöuiZstudl.

7. ^Volk^druuueu: H,68tauratiou iu düdler 8ed1uedt. 8edöus edeus 8tra83e
äadiu vom 8ed1o88, 8ed1o88dotsI uuä Hotel öellevue au8 ; uut6rwe§8 ^eukel3-
dau26l mit romauti^edem Llied auk äa8 ^sedartdal. d'eruer: Im 8edatteu
auk au38iedt8reied6m, de^usmem ^VeZe — 2ugauA Ilötel Lellevue Zs^euüder —
äured äeu IValä.

8. d'rieädok mit vieleu iutere88auteu veudmäleru (Oerviuus, 1Iäu88er, Mtter-
maier, Vluutaedli u. V.), mit 8edeu8>v6rt6r 1'eu6rd68ta1tuu§8an8ta1t iu d'orm eiuea
autideu 1empel8, eiutz 8tuuäe vom Ladudok am Hauäe äer Ldeue (dded-
triZede 8trab86udadu).
loading ...