Adressbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim, Schlierbach und Handschuhsheim für das Jahr 1905 — Heidelberg, 1905

Seite: XVII
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1905/0022
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
XVII

9. 8p6^erer8dok, 86kr deliedter Xu8ÜuZ ä68 IIsiäelderAsr kuddlcum8, am VValä-
rauä, eiu6 K16M6 da1d6 8tuuäe vom I^rieädok, ador aued vom XliuZeuteied
au8, eut^veäer üdsr ä6u 8atte1 ä68 L6IA68 (8pruuAdöd6) oäer auk 8edatti^em
kadr^veZ au äer Xau^el (Hi686U8t6iu) uuä äum Rouäell (Xu88iedt8xundt6)
vordei 2U erroiedeu. Vou äer 8pruu§död6 ^um Oai^derA uüt l'urm, eiuem
ä6r derrlied^teu Xu8siedt8puudt6 ä6r Iiw§6A6uä. LLue Visrtel^tuuäs ^eiter
ä6r Lierdeläordok.

10. d'ür Ls^veZuuZ iu 06dirZ8- uuä Walälukt odue 8teiZuu^ daun äie LeuütLuuZ
äer LerZdadu di8 ^ur dloldeudur d68t6U8 empkodleu ^veräsu, iu8d68ou-
äere äer deHueme WeZ vou äer 8tatiou au di8 2um kel^eumeer (eiue
8tuuäu) unä vou äa ad^värt8 di8 2ur 8tatiou äer Xeedardadu oäer äem Wo1k8-
druuueu.

II. dr0886r6 8pa«i6r^äiL^6.

(N6i8t6U8 mit BeuutsuuA äer LerAdadu, 8taat86i8eudadu uuä äer

diodaldadueu.)

1. Oer 8taät^va1ä, 2750 Iledtar (7640 daäiaede NorZeu), er^treedt 8ied
auk äem liudeu Xeedarut'er autvvärta di8 r:um Lümmeldaeder 80k uuä auäerer^eitZ
dia iu äi6 Xäde vou Hodrdaed, am reedteu Xeedaruker vou äem dei 8tikt Xeu-
durZ au8müuäeuäeu Nauadaedtal di8 au äie vo886udeim6r OewardunZaZreuLe,
Ladlreiede Zute 81133- miä d'adr^vsZs, WeZvvei^er, Rudedäude uuä 8edut2dütteu.
Im 8taät^alä 1ieA6u:

a. OerLouiA^tudl (569 m) mit27 Neter dodeml'urm, doedater Vu88iedt8-
puudt äer dim^b^euä, uameutlied üder äie Hdeiuedeue vou Worma di8
8tra88durA ; vou äer 8taät au8 mit WaASn iu einer 8tuuäe, von äer Noldeu-
dur au8 auk vortrektliedem ku88pkaä Lu 40 Mu. 211 orreiedeu. kt68tauratiou.
lu äer Xäde äio 6ro88der20Aljeds 8teru>vart6.

d. Osr Lodldok wit äsr alteu Wirt8edakt uuä äem u6usu Ilotel, 8ommer-
iri^eds 6r8tsu HauZ68 480 m (1600 IH8) doed. 8edattiZ6r kadr^ve§
üder äis ärei ddedeu din, üder äeu dodleu Xä8teudaum 2urüed.

e. Oer Kümmeldaeder II ok dei XeedarZemüuä, 8tatiou äer kodaldadu,
oäer vou äer Haupt8tatiou 8ed1ierdaed auk eiusm im dodeu 8ommsr de-
80uäer8 empkedlsu^^verteu ku88^ve§ 2U erreiedeu. 8edöue Hüed^vsZs üdsr
Xoui^Ltudl uuä Lodldok.

ä. 8edatti§6 ku88^ve§6 naed Xeedar^smüuä (^isds uuter 5) uuä Lammeutdal.

2. ver ganL deivaläets Ileili^sudsrA (450 m doed) auk äem reedteu Xeedar-
uker, Xuk8tie^ vom Haar1a88 au8 oäer äured äis „Hir8edZa886" (8tuäsut6upaud-
plat^), vow kdi1o80pd6nw6A oäer vom NöueddokplatL au8 (Kür268ter uuä deiiuemater
ku88^6g). Xuk äem VordsrZe ^eZsu äa3 Xeedartal (380 m doed) Xu88iedt8turm
mit au^Zeäednter VoZelper^pedtive auk 8taät, 8ed1o88, Xeedartal uuä Ldeus.

Xuk äem IlauptZipkel iuter688aut6 H,68t6 äer uralteu Llo^terdireds 2um
dl. Viiedael, vou äa ad^värt8 äured äa8 iä^lli^ede ^iedeumüdlsutal uaed
äem 8taätt6i1 Kauä^edudbdsim, oäer üder äie 2o1l8toe1rdütte (reiLSuäer
Llied auk 8taät unä 8ed1o88!) unä äured äis Hir8edAa386 2urüed.

Ladlreiede 8edattiZ6 ZpaLiervveAe L^vi^edeu Hir8cdAa886 uuä Üaar1a83; Ilütteu
am kdilo^opdeu^veA, am 2o1l8toed uuä oderdald äer Xüdl6r8vvi686 (Noltdedütte);
Wi1ed6U8kel8.

3. 8tikt8müd1e uuä 2i6A6ldau8su, deliedts Xu86uZ80rt6 am Xeedar-
uker. Vou äa 8edoue 8pa2ierAäuZ6 Lu äa8 Kau^daedtal oäer uaed 8edouau. kädre
L^vi^edeu 2ieA6ldau8eu uuä äer ASZsuüder lieZeuäeu Li86udadu8tatiou 8ed1ierdaed.

4. Wei886r 8teiu. Lut^vsäsr üder Kauä^edud^deim äured äa8 Nüdl-
tal uuä äis ^iedeu WeZe oäsr äured äis Hir8edZL886, 2o1l8toed, Holäermauu^-
LLede. 8edöue We§6 diuad au äis LerA8tra886 vaed Oo88eud6im uuä 8edrie8-
deim uuä iu8 OedirM äured äeu IvreuLZruuä uaed keterZtdal oäsr xvsiter uaed
HeiligdreuLZteinaed im 8teiuaedta1.

5. XeedarZsmüuä, malsri^ed am dduüu88 äer LI86U2 Lu äeu Xeedar §s-
16F6U68 8täätedeu mit aumutiZsr IImZeduuA. (Neu26r8 ^rieediZeds Wsiu8tude).
Vou äa uaed äem durZeureiedeu Xeedarateiuaed, sutvveäsr auk üsr kauä-
8tra886 am I'u886 äer LurZeu oäsr üdsr vilader^ oäsr auk äem reedteu Xeedar-
uker über LleiuZsmüuä iu dalder LerASZdöde auk präedtiKem We^e äured äeu
Walä au äeu LurZeu vordsi Lum ^täätedsu.

ii
loading ...