Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim, Schlierbach und Handschuhsheim für das Jahr 1907 — Heidelberg, 1907

Seite: VI
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1907/0016
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
VI

6vdLuäe:

Ritter (am Narlct), LltS8tb8 krivaldaus äor 8taät in reiedem ^pätreuaissaueestil.

IIuivorsitLtssuIg. (am VuäwiFspIatr:), praektvoll oruouort.

6rossor 8aa! iw ^leueu R-attiaus, 1890 volleuäet; reiekste Reuaissaneo
inLt ^VauägomLläeu.

Dio Larl-l'deoäors-LrüelLo (alto ^oedardrüelce, 1788) mit äou 8tauä-
diläoru äos Lurkürstvu Larl Hisoäor uuä äor Lliuorva; äor örüelcoutdordau.

vas Larlstor.

Vor 8edlaedt.- uuä Vioddok au äor HorZdeimorstrasso.

Vas 6^mu asiumsZebäuäe.

DLe 8taätda1Io auk äom äudilüumsplatr im 8til äer äeutsedeu RouLissaues
ueuerdaut mit Arossow Kousort- uuä k'ostsaal, präcdtiZem Lallsaal, Lammor-
musidsaal uuä Ladlroiedou Xedenräumeu.

Vie uoue IIuivorsitäts-Libliotdolc.

Die 8ismLreIc-8äuIo auk äem HeiliZouderA.

vas ueue LoIIegieudaus (krüder Äuseum).

veudmäler:

k'ürst Lismared, ülarwordüsto im VismarelrALrteu.

k'ürst VVreäe (iu äer soZeu. ^olaZe), Lroue6-8tauädL1ä.

Larl Nvt2, 6rüuäer äer kreiv. k'euortvedreu, Lrouee-Lüste (am LILuZeutor).

ä. V. v. 8edekke1, Lrouee-8tauäbi1ä auk äer ^edlossZarteuterrasso.

Larl 6ottkrieä Xaäler, pkalser viedtor, öroueedüsto, iu äer Veopolästrasso.

Laiser IVLIdelm I., Roiterstauädilä auk äem vuävLZspIats.

8amm1uuxeu;

IIuiversitäts-Lidliotdelc: ^.usstelluuZ alter Ilauäsedrikteu wit Muiatureu
uuä auäerer Uerd^üräigdeiteu, iusbesouäero äer grosseu soZeu. Nauesse-
sedeu Uiuuesäuxer-Üauäsedrikt; LesiedtiZuuZ zestattet vou Oktoder
dis ^pril au Werdtaßeu vou 1—3 vdr uaedm., 8onutaZs vou 11—1 Vdr, vou
^pril dis Odtoder au WerdtaZeu vou 5—7 Odr uaedm., 8ouutaZs vou 11—1
Odr. Ueläuux deim vausmeister.

^.redäologisede 8ammluug äer Iluiversität (am vuäviASplat^), O^psadgüsse
uaed äeu derüdmtesteu ^utideu, LataloZ' vou krokessor vou vudu; AeöKuet
Uittvoed, 8amstaZ uuä 8ouuta§ vou 11—1 Ildr, su auäereu 2eiteu ^u-
meläuug bei äem Vausmeister.

Lotauiseder Oarteu äor Iluiversität (LerZdejmerstrasse 58) mit Oeväeds-
däuseru, äeu gau2eu lag oikeu, deledreuäer ^Lüdrer" vou 6ed. Vokrat vütLor.

2oolox. 8ammIuoA im ueueu LooloZ. lustitut (^opdieustrasse 6).

WeZeu äer üdrigeu oaturvisseusedaktliedeu IIuiversitäts-^ammlunAeu uuä
lustituto weuäe mau sied äured äie vausmeistor au äie betr. viredtoreu.

6rossd. vauäesstoru^varte (Louigstukl) Zeöü'uet ^ eäeu LreitaZ vou 3—5 Ildr.

vaueruäe 6emLIäe-^.us8te11uuA äes Luustvereius iu äer 8taätdaI1e am
8ouuta^ uuä Uittvoed vou 11—1 uuä 2—4 Ildr.

8täätisede Luust- uuä ^ltortümersammluuA.

Im Otto veiuriedsbau (vorüdergedeuä):

1. krädistorisede ^dteiluug: kuuäe äer ^üuZereu 8teill26it, äor Llterou

uuä MuZereu Lrourereit, äer ältereu LiseuLeit (vallstattLeit) uuä äer Mugereu
Hiseu^eit (Va-Ieue-Verioäe).

2. Lömisede ^dteiluug: ^ltarsteiue, Oradäeudmäler, UüULeu, Leramisede

I'uuäe, VlasAefässe, Libelu u. s. v.

3. d'rüdgerwauisede ^.dteiluug: Leixadeu krüdAermauiseder Leideu§räder.

4. LurpkälLisede ^dteiluug: ^.usiedteu vou 8edIoss uuä 8taät Veiäelberx,

Oewäläe uuä 8tiede kast aller pkälrisedeu Lurkürsteu vou Lupreedt I. ab,
Oewäläs uuä 8tiede derüdmter LeiäelderZer Lrokessoreu, d'eläderru uuä
8tLLt8mLuuer, Vrduuäeu, Uauusdripte, ^utoZrapdeu, 8tammduedb1ättor pkal-
Liscder Lürsteu, äie ersteu LucdäruedererLeuAuisse ÜeiäelberZs uuä äer de-
rüdmte tleiäelberZer XLteedjsmus, ddublattärucde rur Oesediedte äer kksle
uuä Ileiäelber^s, uadesu 300, eiue eiuriAartiAe 8periaIitLt, Veiäeldorßer
^tuäeuteudiläer, eiue dostdare UüursammluuA, Oeräte, 8edmuelc unä VVa§eu,
^teiväeudwLler, eiue kast einxi^artiZe 8amm!uuZ d'raudeutdaler kor2eIIane.
Lrdläreuäes VerLvieduis vou Uavs 80 LkZ. I^iutritt 40 Lkg., dei medr-ereu
kersoueo, Lusdesouäere 8eduleu, LrmässiguvA bis 2U 10 LkZ.
loading ...