Adreßbuch der Stadt Heidelberg nebst den Stadtteilen Neuenheim, Schlierbach und Handschuhsheim für das Jahr 1908 — Heidelberg, 1908

Seite: XVIII
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1908/0028
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
xvm

WtzAtz 2Uvr LeLloss:

L. Xeutz 8edl088tras86 mit vtzedstzlnätzv ^ussiedtsv, vom Vadnirok äureii äis
^uIaZe oätzr vom Lorumarlct aus 2U errtziedtzu, oätzr vom LliuZtzuteied üder
äeu Oraimderg^tzA.

d. Ledattigtz d'ussvvtzAtz: LurAweZ aui Lornmardt uuä (sedr empttzdleusvtzrt)
2wsi d'ussivtzgtz am I'ritzseubtzr^, 8tatiou äer tzlektrisedeu 8tra.88tzudadu.

4. Noldtzudur. (Vuk ätzr 8te1Itz ätzr Lm äadre 1537 äured Llit^sedlag ötzrstörttzu
„odsreu LurZ"). Lerüdmttz ^ussiedt. WeZo äadiu:

a. Vom 8ed1os8 aus d'adr- uuä d'ussveZe.

d. Vom Ladudok äured äie ^vIaZs uvä äeu LlioZtzvttzied (av äer ketersdiredtz)
(uuä äauu dinad 2um 8ed!o33).

5. kivätzudäusedeu. Idns Vitzrtslstuvätz vov äer Nollreukur, edsvtzr WtzZ;
präcdtiZe ^ussiedt auk 8ed1os3, 8taät uvä Ldsutz; uvttzrdald ätzssslbtzv 6e-
äeoksteiu kür äitz verevsiAttz Laissriu Dlisadtztd vou Otzsterrtzied am dllisa-
detdtzuvsA; obsrdald äes LiuäeudLusedtzvs, iv aedt Muutev ru errtziedev, oäer
aued uuwitttzldar vou äsr Nollrtzvlrur aus.

6. Liswareddödtz mit Vussiedtsturm; Ldvlieds ^.ussiedt uuä LUZItzied sedöusr
Lliek iv äas Heekartdal. Vou äa iveiter auk sedövev Waläwtzgev 2vm Lodl-
dok uuä LöuiZstudl.

7. Wolksdruuutzv: Wirtsedakt iu düdlsm 1'al. 8edöve tzdeve ^trasse äadiu
vom 8ed1oss, 8ed1ossdottzI uuä Hötel Ltzllsvutz aus ; uuttzrvtzAS ItzuktzlsdauLvI
mit Llied auk 8tikt Mudurx. d'tzrvtzr : Im 8edatttzv auk aussiedtsrsiedtzm, dtz-
hUtzmem VVeZtz — ^u^anF Ilöttzl LtzNtzvutz ZeZtzvüdtzr — äured äeu Walä.

8. 8edüt2tzvdaus, oderdald ätzs ^edlossdottzls.

9. Lrieädok mit visltzv iuttzressauttzv Oevlcmältzru (Otzrviuus, Häusser, Nitter-
maier, Lluutsedli u. X.), mit sedeuswerter d'tzuerdtzStattuvZsaustalt iu I'orm eiutzs
autideu Itzmxels, eius '/4 Ituuäe vom Ladvdok am Lauäs äer Ldtzus (Lltzd-
trisedk 8tras8tzvdadu).

10. 8p6^srtzrsdok, ssdrdtzlisdterXusäu^ ätzs HtziätzlderZerLudliduws, am Walä-
rauä, tzivtz dleine dalde 8tuuäe vom d'ritzädok, ader aued vom LliuZtzuteied
aus, tzvt^vtzätzr üder äsv 8atts1 ätzs Ltzrges (8pruu^dÖde) oäsr auk sedattixem
k'adr^tzZ au äsr Lanstzl (Liestzvsttziu) uuä äem Louäs 11 (^ussiedtspuukte)
vordei 2U tzrreicdev. Vou äer 8pruo^dödtz Lum OaisderA mit lurm, eiutzm
äer derrliedstev ^.ussiedtspuukte äer OmZtzßeuä. luutz Vitzrtelstuväs vsitsr
äer Lierdtzläerdok.

11. d'ür LtzvvtzAuuZ iv OedirZs- uuä Walälukt odutz 8t6iguuZ dauv äitz LsnütriuvA
äsr Lorgdadu dis 2um LölliZstudl dtzsteos empkodlsu verätzv, iusdtzsou-
äers aued äer deciuemtz We§ vou äer 8tatiou Noldtzvdur au dis rum d'elsev-
meer (eivtz 8tuuäe) uuä vov äa advärts dis Lur 8tatiou äer ^tzokardadv oäer
äem Wolksdruuveu.

II. ^rössere 8pa/ier^än^tz.

(Lleisttzvs mit LeuutruuA äer LerZdadv, ^taatseisevdadv uuä äsr

Lodaldadueu.)

1. Ltzr 8taätwa1ä, tztva 2771 Ilsdtar xross, erstreedt sied auk ätzm
livdtzv Xeekaruktzr aukwärts dis 2um Lümmeldaeder Ilok uuä auäererseits

dis iv äis Xäde vou Lodrbaed, am reedteu l^eekaruker vov äsm dtzi 8tikt Xeu-
durZ ausmüuätzuäeu Vlausbaedtal dis au äis Dosseudeimtzr OemarkullASZreuro,
sadlreiede Zute I'uss- unä Ladrwtz^e, Weßweiser, Ludedävktz uvä 8edut2dütteu.
Im 8taätwa!ä lie^eu auk äem liukeu dleekaruktzr:

a. OerKöuigstudl (569 m) mit 27 Neter dodsm l'urm, döedsttzr Xussiedts-
puukt äsr Ilmgegeuä, nameutlied über äie Ldtzivtzdtzvtz vov Worms dis
8trassburg; von äer 8taät aus mit äer LerZdadv iu 18 Muuten, mit
Wa^eu iu tuukviertel 8tuuäeu, vou äer Nolkeukur aus auk vortrtzküiodev
I'usspkaätzv in 40 Mouteu ^u errtziedeu. Lestauratiou. Iv äer Mde äie
6ros8der20Alied6 8teruwarttz.

b. Oer Xodldok mit äer alten Wirtsedakt uuä äem vtzueu Ilotel, 8ommer-
krisede ersten Lauges 480 m (1600 I'uss) doed. 8edattiger I'adrweZ
über äio ärei Lieden din, üder äeu dodleu Lästeudaum riurüek.
loading ...