Adreßbuch für die Städte Heidelberg, Wiesloch und Umgebung — Heidelberg, 1943

Seite: Konzerte
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/AdressbuchHD1943/0012
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
^oniei'tvei'Z n stmtu ngen

c!e§ ^intei's 1?4?/43

Ols KolirsftvEi-snstaltungsi clsr Wintsr-s 1942 4Z. clis im ^uttmg clsr OIzs>'bü>'gs>'MEi5tsr5 O>-.
!>Is?nt>sci5 gsplsot uncl 6ui'cligstöt>>'t wui-clso, snliisltsn Itii" t2E5OnclSl'S5 Ospcsps clsclui'cti, 6sl; >n cüs5si-
Konrsk'trsit rum sc^tsn Vlsls clsc nsus 5tgclt>5cü>s Ü4u5>i<cl>>'sictor' öscntisccl Locn 5?ct> >n itsiclsli>s>'g clsc
OttsntI>ct>I<s>t VOc^tsilts.

6si 061° Iu5smmsn5tsllung cls5 Viu5?I<p>'ocz>'3mm5 tün clis Wintsi-^si^on 1942 43 wuccls clsm 2E>t-
gsnÖs^isciisn iViu5Ü<5ci>sttsn su^csiciisncl Ksum gsgsÖsn. Osi' 5tsclt. t4u5>I<cI>i's!<tO>' ösmtisi'cl 0on2 tüiii-ts
in clsm VOt-wOi-t ^u clsm Konrsi'tpi'Ogi'smm clsi' 5tsclt ülsiclslbsi'g toigsnclE^ su5:

„Wsnn icii Ös> clsc ^U5smmsn5tsllun^ cls5 iVogi-smm^ ctsr- 5tüclt>5ct>sn 5^mpiionisI<ON2E>'ts rsit-
gsnÖ55i5ctism 5ciisttsn msiii' Ksum gsios, sl5 clis5 in clsn Istztsn Isiii'sn ctsn t'ZII wsc, 5O wsncis Icii micii
iiisi-Ös? iJS5oncis>'5 sn clisjsnigsn ^uiiüi'Sl', cl?s clui-cii jugsncllicii csgs /^ntsilnsiims sn cism ^u^cti-ucücwillsn
un5s>'si' ^sit sinEc ?uÖl!l<um5gsmsin5ciistt ?i»- i>s5o> >Ö^cs5 Ospmgs vsclsiiisn.

^5 iisnclsit 5?ci> iiisi-Ösi wsnigsc clscum, ru snt^ciisiclsn OÖ Visi^tsi-wsi-üs gs^ciisttsn wucclsn, 5on-
clei'n vislmsin' clsn 5ciic>ptsm ctuccii „^üc" uncl „Wictsi-" sinsn Wiscisi-iisII unct ^n^pocn ^u gsÖsn.

Osmcls im T^niiüi'sn von iOsHsiJtsi- !cl355i5ci>si- K1u5i!< gsmsngt mit nsusn Wsi-Ksn, 5oII ^cüsuun^
unc! pcocluütivE ^ciisioung iisgsn."

^5 wii-cl tüc 5pstsi-s ^sitsn von Intscsd^s 5S?n, ts5trui>sltsn, wslciis Wscics ?m sinrslnsn sutgstütict
wucclsn, cls mit cI?S5sm i'i'ogi'smm iiswuüt sins s!<t>vs Osstsltung cls5 IV>u5?i<Is!2SN5 in KisicisIiOscg iosgonnsn
wuccls:

1. 5 ^ m p i> o n i s - K o n r s c t :

ösetiiOvsn 3. 5intonis c^-Duc (^coics)

6>-snm5 4. 5inton!s s-moll

2. ^^mpIionis-KOnrsi-t: (8oÜ5tin ömnüs Klu-
5UÜN, Klsvisi-

KlosIIsk' ?s553c3g!is uncl ?ugs nscii ?cs5cc>-

Öslcl?, op. 25 (?!'5t3uttüil!'UNg)

Ltiopin KlZvisclconrsct t-mQÜ

dZS53>' t-i-snü 5inton!s cl-moll (^>'5tsuttüii>'ung)

3. 5^mpi>On>s-Konrsi't: (5oli5t Osi-iisccl
Is5ci>ns>', Osigs)

v. Doiinsn^ 5^mpIiON?5ci>s Kliuutsn

(^i-^tsuttüiii-ung)

6csi>m5 Violiniconrsi't D-Ouc op. 7/

öcucünsi' 4. 5intonis ^5-Duc (Kom3nt>5ciis)

4. 5'/mpi>onis-Kc>nrsi't: (5oÜ5t ^ni-ico Klsi-
nsncli, OsÜO)

1. 5. 6sci> 5uits KI»-. Z D-Duc

5ci>umsnn OsIlO-Konrsi-t m?t Occi>s5ts>' s-moll

op. 12?

Ke5p?gi>> ?>ni cü ?QM3 (^i-^tsuttülicunp)

035SÜ3 ?SI't>t3 Itsüs (^l-^tsuttüin-unp) Op. 1 1

Inwiswsit cÜE5S ^N5?ci>t, niclit NUI- ÖS5 Öswsiu'ts /^Its >n clsm ?i'Og>'SMM TU i>sk-ücl<5?c>it?psn, 5ON-
clscn sucii un5s>-s 2s?tgsnO55sn clsm ?ui>üi<um voc^u^tsllsn, i-iciitig wsc, s>-gii>t 5?ci> su5 clsi' 6s5uc!isi-2:slil.
Dis sciit 5tsclti5ci>sn 3^mpiion?s-KonTsi'ts wucclsn von cunct 15.000 6s5uci>sm sutgs^uciit. Ds5 >5t sin sutzsc-
oi-clsntÜcii iioiisi' Duccli5clinitt tüc ÖS5 slnrslns Konrsct, wsnn msn i>scücl<5ici>t?gt, ctst; ÖS5 KjsiÖsIisi'psi'
?ui>ÜI<um in ctsn Istztsn Isin'sn clsru scLOgsn wuccls, iswsii'ts, pcoiilsmlO^s Kun5t sn 5?cli vQcüisi'glsitsn
ru 5si>sn.

Ttiinüclis Wsgs i>s5ci>>'itt msn isi ctsi'Os5tsItung clsi' icsmmsi-mu^iisli^ciisn Vscsii^tsltunpsn. 4,ucli
iiisi- wuccls sin nsclilislti^si' ii-tolg in5ots>-n sc^islt, s>5 cüs5S sclit Ksmmsi-mu^ilcsisncis von cuncl oOOO

5. 5^mpiiOnis-Kon2si't: (5ol?5t Ksclcoi'Ei't
Kcsitsn, ösi'Ün, Klsvisi')

Oi'ssnsi' „Wisnsi' ^intonis" op. 110

Kcii'I ^ciistsi" KIsvisi'ÜONTEi't ^-Duc Wsc!< 3/

K. 5tcsuk; iin Klslclsnlsisn op. 40

ü. ^^mpiiOnis-Kon^si't: (5o!>5t Woltgsng
5ciins?cls>'iis!in, Wisn, VioÜns)

KloTsi-t Zintonis ^5-Dui- K.V. 543

Dvoi-sic Vioüni<On^s>'t op. 53

Koclsl;' Isn^s su5 „Oslsntlis"

7. 5^mpi>Onis-Kon2s>'t: (^oli^tin iss ?iltti,
Wisn, KOls>'stu>'5OPI'Zn)

K. 5ti-sul; „Don Ouixots" Wscic 35

Klorsi-t Os5snps tüc KoIs>'stu>'5Opi'sn

bsstliovsn 6. Tintonis ?-Duc (?S5tOI-sIs) Op. 63

8. 5^mpiionis-Konrsci: (5ol?5tin ^nisÖs Kwszt-
itoclspp, Klsvisc)

O. itsnclsl Ouvsi-tüns ruc Ope>- „^gcippins"

W. ^Oi-tnsi- KIsv!si'i<ON?si't

Ksgsc KlOrsi-t-Vsi'istiONSn op. 132
loading ...