Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0506
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
71

IskUllSll
6er
Ztuäisrvoäöll
8
L
O
a>
D
«
6sburts-
ort
8tLLt8-
LllAsdS-
riZIceit
s
.3 "
Z
«2
ikoüsr
Stressen
unck
Reus-Kr.
R LM S N
cker
Reusvirte
kein, Rvrnberck
13
kinusbsrz
kreussen
kdil.
I'lorill^essL 5
Rüdnsr
keiss, OVilbelm
1k
Oreus
kderm
Rodrdecdsr 8tr. 68
8edlsckmsnu
keotder, Rerl
12
2xrerckov
Russlenck
Neck.
Recksnburzer 8tr. 32
Rrkerckt
keut^sl, ^rtur
lk
Reimer
8.-VVeim.
kdil.
Lluwenstresss 26
kLstsr
kersou, Robert
12
Nenndsim
öeckeu
ckur.
Neunksim 0 7. 25
kersou
ketor, ckulius
Ik
Heros
kreussen
Neck.
Orosss Nentslx. 16
Vozvl
ketsr, Osker
1k
Ledl
kecken
ckur.
8edröckerstrssss 36
Lckversbeck
ketsrs, Relnriek
ketsrs, Osker Reinr.
13
12
Noodeim
Relpdos
kreussen
K.-^.mer.
Oem.
kbil.
Rötere Keckerstr. 13
Rsopolckstresss 30
Lecksrt
ketsrs, liVerner
1k
Remdur^
Hamburg
Neck.
Rkerstresss 8s
tVelter
ketriäis, Oeorx
09
Rrovisni
Oriscdenl.
Odem.
Rsnckscd. Renästr. 31
8edwitt
kir. kstrickis, keul L.
11
vrovisni
Neck.
Leucksck. Renästr. 31
8cdmitt
ketr^, Oustev
12
RückelioZen
Ruxembx.
Neck.
Recksndurxer 8tr. 31
Ruppe rt
Kupier
ketr, tVeltker
12
Rsrmeu
Rsckeu
ckur.
Rurxvess 5
ketrolck, Rermenn
11
Rübdeneu
kreusseu
Neck.
Obere Kecker»tr. 4
8eppied
kielk, Oeorg
12
Reu-Isendurg
Ressen
Neck.
Rkeeterstresss 2
Osdler
ktenokucds, Henning
kleffsr v. 8elomoo,
13
OVunstork
kreussen
Oem.
Zedlossberg 3»
.Rlsveiler
Rrnst
12
krier
ckur.
kiscdmerkt 5
Gegner
kkeüsr, Ruckvig
kteiiienberser, tVil-
12
Nenudeim
Rsckeu
kur.
Nkm. IVerckerstr. 8
kiekler
tielm
12
Reberlin^en
ckur.
Nbm. 8edumsunstr. 3
kksilksuberxer
kLster, Rnton Rrckr.
13
Ruckvixsdeken
Lebern
Neck.
RuckvOßskefeu
Reiser IVildsIwstrLb
küstsr
ktisterer, ^ rtur
12
Nenndsim
Recken
Neck.
Keus 8edlo»sstr. 20
küsterer
Düsterer, kriscke
10
Lrueddeuseu
kdil.
Rossend. Reuästr. 95
küsterer
kicerck, Rrnst
12
Ronstens
Neck.
Keuend. Reuckstr. 74
Rdrmenn
^cerck, ttuM krieckr.
12
Roostsns
Neck.
Reuend. Rsuckstr. 74
Rdrmsuu
kieerck, ckulius
kicbert, Ronreä
12
Reutsrburg
Neck.
Reuptstresss 86
öreuckvoiu
10
1'Iiaro
kreusseu
Ket.
seuckFesse 9
Rorbsr
kick, kuckolk
13
Ostrovo
ckur.
8cdröcksrstresss 37
Ooos
kiebl, Rens
13
Recken-Lecken
Recken
kdil.
LIeicdstrssss 1e
Leier
Aesdsi-xoll, Usus
13
Lremscds
kreusseu
ckur.
Orebsnxssso 11
ZcdreitmüUer
Oeu, VVildelwiue
13
Lurbeed
kdil.
R>bert-Nevs-8tr. 6
8cdmickt
Ooes, Romen Recdw.
12
Ribeu
Russleuck
ckur.
Runssustresse 1
Loos
kwer, Ruckolk
k>reone,ReuriR.ck.N.
kUtills, Rricd
kUr, Nsx
k sie, Oeorz
Messner, Helmut
kollsrbeck, R^on
^owmsrenke.RmiHr
kowmersnks, Oears
krass, 4Vi„^
kr-tscb, Ruckolk
kreigg, Rlies
13
13
Ricdte
6eot
kreusseu
LelZisn
kdeol.
kdil.
Lluwenstresss 28
/iegeld. Renästr. 21
tVintermeutel
11
8oreu
kreusseu
Oem.
Lluwenstresss 22
kkoertusr
13
Recken-Recken
Lecken
ckur.
OeisderZstresse 67
Remberxsr
13
Rennover
kreusseu
Oem.
kdeeterstresse 18
gpiezsldelcker
12
VVissdeäen
Ket.
Rlsrstresse 22
ckörxer
13
Rordsek
Neck.
kdseterstresss 2e
Reicker
12
Rupersdeuseo
Ideal.
Rlrsckgssse 6
Orek
11
Nenndsim
Recken
kksol.
Nenndeim K 4. 24
Lauwarm
12
Reiäelberg
Oem.
Ledudosstresse 2
kress
12
Rockleuck
kreusseu
ckur.
Rutere 8trsses 23
Reick
13
Vekscdnie
Russlenck
kdil.
^lvä.
Kkeckemiestrssse 6
Nekr
kre^r'
13
keetLHQ^sdLUs.
kreusseu
Nöucdzesss 7
Rorusr
11
Leisersleutru.
Recken
kdil.
kdseterstresss 7
Russert
Rrsssdurßsr.Reckvix
12
8tuttxert
Würtlbz.
Neck.
Recksnburger 8tr. 25
Rökovr
 
Annotationen