Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0514
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
79

Ramsn
äsr
8tuäi6r6llä«ll
Z
O
Z —
-L
Osdiirts-
ort
LllASKö-
rissksit
.s
L
«2
IVoWo
8trLSSvll
Ullä
II»ll8-Llr.
ns
27sw es
äer
Ilsusvirte
8edlleiäer, Wxeo
IS
Oeinsdsek
ksäsa
1'dool.
Ödere Lleokaretr. 16 e
8etlwitt
8clmoiäer, krsox
10
Llsolldsiw
kliil.
Wxu8tillerAL88s 9
8cdlleiäer
8clilloiäsr, Karl kr.
ii
Llsiseokeiw
krollSSSll
kdil.
LotlvetxillßSll
8cdiv88plLtx 5
Oers
8cl>lloiäer, Lsrt
10
8toillbsed
Heden
kdil.
ktöetr 56s
Llsver
8edllsi<I«r, LIsx
11
Oeiäetderx
Lleä.
8edvstxillj?sll
8etuieiäer
8cliiisiäer, Otto
10
Voxeidsed
Oevern
äur.
Wävi^edlllell
8Isiod8tra88o 41
8cdllorrellborss, Hans
11
Lola
kr«U880ll
Lleä.
IlrullllSllgsese 14
kroscdsuer
8cdmli, klwil
12
kri«8elldeiw
Lexsro
Lew.
Iriseelldeilll
llotlsllxollerll8tr. 89
8cdllur
8ckoswgim, Llsx
11
Ltolbsr^
?reu880ll
Olltsre Wekeretr. 44
8owwer
8cLöo, .4äoll
12
llemburg
lleiudurZ
äur.
Wus 3ckIo888tr. 4
8odüllbsre, Wrt
13
Weux
kreussea
äur.
klöek 93
8edliwdscd
8cköllsii, VVildstw
12
kLtillMll
Lleä.
Wi8sr8trL88s 2
iietx
8clioslldolx, kuäviZ
11
Lorßentreied
Lleä.
/ilvioxeretrsseo 15'/s
1'roumer
8cl>onlsvlr, Ilses
12
Lerlill
kdil.
LVeräsr8tre88o 6
kiscder
8cdüi>Igdoi-, Otto
12
lleiäöiderx
Ueäsa
kderw
IIsupt8trL88S 9
8cdünlebsr
*8clwpp, Xstslis
11
klberkelä
kreuseen
kdil.
krieäried8trs88o 13
Oisdl
oetiofwavll, Oirseda
12
1Vitsb8k
kusslsllä
Noä.
LIeill8vdmiät8tr. 46
Lleoolä
8etioie1ietillLii,
doruod 8cdutiw
12
kalt!»
kdii.
8cdröcker8trL88g 36
8cdvsrxbeelr
^etivlel-, ^.Ifreä
11
OttosetiwsQäeii
Lsäen
Ideal.
LIsill8ckmiät8tr. 24
8cdsrl
8eko1t6v, ^Valter
12
vuisburZ
kr«U88Sll
Lew.
krieärictl3tr888s 10
Ililällsr
8ciio>x, kllävil
12
Llllxustveläs
Lied.
Üettsllßll88s 19
küstersr
8cdowb»rät, LIsris
12
Will
Ideal.
HöM0r8tlA88S 52
Wpker
8Äorr, kuävie
12
küttlinZen
Osw.
8odilter8tr»88s I
LVsIter
^dvtt, ^äolk
13
krsllks. L. Ll.
Lleä.
deopotä8tkL88s 66
LVeiilreitsr
^8cdoll, I^uiss
12
krenkk. e. Ll.
Lleä.
Osi8ber88tra88s 16 L
Lexller
8edorliselläer, kelix
^ tivMLII Julius
12
kleläetberZ
kdil.
^rioäricd3tr»88s 8
Hexäellrsictl
Llseäsl.
13
t)erw8teät
keäea
kdil.
Lldill. Oolltaräetr. 7
^ckreeli, Ilerillsoil
13
OsȊe
rilii.
Otöetr 57
ktrslllläsoduti
dedreiber, Oerdsrä
13
Oresäsll
Secdssll
Lleä.
3iill80ll8tra88s 24
Llsver
ocdrejver, Alaris
13
8t. .loksllll
krellS8Sll
kdil.
Xseirllrxemüllä
ülldodofstresso 84
8edreillsr
8cdr,svsr, Osker 8.
12
vüsssläork
Osw.
VVeräerpilltx 2
Wk
^«ckrosck, Llereerete
13
11
kuäviWdelsll
8exerll
kilil.
ÄSllllk. karlrriox 4s
Lcdrosck
»cLwäer, krssr Kolk
Kiel
?reu88Sll
ktlii.
Zrückellstrssss 18
8teudillg
dekubsok, ksul
13
ksxnitx
Zedern
Lleä.
VVeräsrstrs88s 21
.4rilldru8ter
»ckuksn, Olrick
12
kiellssell
ktlii.
/Vuxustillsrxssso 13
^ubotr, «eorx
12
kotsäsw
Lleä.
Lettell8S88s 2
Wtiwer
8°duck, Llsrts
13
Llsno voller
keisero
ktlii.
äsllpt8trs88s 114
8edwiät
Mutter, LVildsiw
13
8tolderx
kroussen
,tur.
tlsllpt8trs88e 222
Llürsedberxer
^°"rdoS, VVildstw
13
lewsedeick
lur.
Illxriw8trs88S 20
kludvr
;edu8sl«r, Xdoll
13
kdeivbvUerdütts
ktsssoll
Lleä.
keredsilllsr 8tr. 11
Lud»
13
tlsrdurx
?rell88so
ktiil.
Orsbeoxssse 9
Weise
dckutx, krenx
12
Lltßtssdüttso
Zeäen
äiir.
Xecllsrsll
^cdütxe, Ooorx
krisäriet>strss8e 24
13
»lpxix
Zecksea
äur.
llsspetxssss 3
LViellisvski
 
Annotationen