Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0541
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
8

Lümwöl Server, vr. M66., otatnENA, ^susiideimsr vanä-
8tr288s 48. 7e/. 113.
vokkillllllll 3oblloo, vr. moä., 6si8b6rA8trL888 7. 7'e^. 128.
LtLtmLssiZs LUZseroräentliekk krokessoren:
vort Oottliob, vr. moä., I^8vZkri6ä8tr8886 16. T'e/. 887.
LsttwÄllv Lis^krisä, vr. msä., Lrollprivr6N8tr. 14. 7^. 590.
Lloro Lrv8t, vr. moä., WbrillA6r8tra886 21. 1787.
IsiektetatwässiFS »usseroriZeiitlielie krotessore»:
vvlllä ^.UAU8t, vr. W6ä., OLi8b6rss8trll886 60.
8obmiät OoorA Lolloo, vr. moä., 8oxbi6v8trll88S 7. 7e?. 206.
Vu1xiu8 08ksr, vr. moä., 6lli8b6rA8trÄ886 55. 7^7 96.
8tsrok Zu^o, vr. moä., LorlZruko, >V68t6vä8tr»886 67.
Vllmmor Larl, vr. moä., Robrbllobor 8tr»886 1 7. 7b^. 418.
Voelekör I^rioäriob, vr. moä., Ao^olb. vlllläotr. 1. 7Ä. 1239.
voll Wsoiolovoki Iboväor, vr. moä., vorAkoimerotr. 36, borvv.
Xsokar^emüllä, 8obio88bsu88tr. 26. 7'«/. 53.
8odo6lldorll 8io^krioä, vr. moä., 8oxbiov8tr. 7b. T'e/. 317.
^Vilmaovo Larl, vr. moä., verMtroooo 55. 1270.
^rvoxorgor VuävviA, vr.meä.,Lllrl8rubo,VorboIr8tr. 28. 7^.1840.
8obroibor Vuävi^, vr. moä., Veopoläotrllsoo 17. 7^7 1211.
^Vornor Riobllrä, vr. moä., 8o6Zllrt6ll8tro886 2. 7N. 2038.
I'iooklor §rsll2, vr. moä., Vllllxt8tra886 86. Hs^. 1117.
Viroobol Ooor§, vr. moä., Lun86ll8trg,886 7. 7e/. 1539.
krivstäsrentea:
8ekll6kkor Ookar, vr. moä., Voopo1ä8tro88o 12a.
Xou Nllximilillll, vr. moä., Lrüokovotrsooo 51. 7^7 2975.
Rllllks Otto, vr. moä., vo^obiotrioedo LIinib. (6m8borS8tia886 78).
Llllrx Vormllllll, vr. moä., Robrboobor 8tro886 43. M. 1794.
Vaubonboimor Lurt, vr. moä., Läo868trL88o 9. 7b^. 1639.
2aäo Allrtill, vr. moä., veoxoläotroooo 47. 7"e^. 1815.
Orako Vriob, vr. moä., Ho8k8trg886 4. T'e^. 1554.
liokäo vrvill, vr. moä., Llittolotraooo 44.
No1Ii80ll T'booäor, vr. moä., Vouosobkrvvoss 26.
Orv88 Mllltor, vr. moä., Llöllebboktroooo 3 a.
HowburAkr ä.llAU8t, vr. illkO., LIo868trg,888 21. 7b^. 1538.
1?raulc6 Larl, vr. moä., ^ksäom. LrovIcollkLllo.
Lllioob Lorvbllrä, vr. moä., Volläoob. Vanäotr. 38. 1927.
8iobsob Riobarä, vr. moä., Vui80ll8trL836 6. 7^. 731.
^VsrburA Otto, vr. xbil. ot moä., I^euovb. Vslläotr. 34. TN- 1057
(bourlllubt).
VIro Lllrt, vr. moä., kbiloooxbollveA 3.
Lu3t I'ranr, vr. moä., Vi8msrolr8irrl886 17.
 
Annotationen