Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0592
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
59

ÄLINM
cker
Ltiiäiörkiiäsu
»7
8
8
a
O
w
6sdurts-
ort
Ltuuts-
apAsdö-
ricrksit
2
IVobni
Ltrusssn
und
Duus -Kr.
ms
K um sn
cker
Dsus virte
Krsiselmuier, Lost
13
Obernckork
Bsxern
kbil.
Buckvigsbuksn
kkulugrukenstr.
79
Kreiselmuier
Krswling, Bruno
12
Weisskircben
Dngurn
Neck.
Zebulusogusss
1
Dutb
Kress, Rudolf
12
8tummbucb
Buxern
kbil.
Lugustinergusss
9
Werle
Kreuckorn, Llkons
12
Villivgen
Bucken
Bbil.
Ksrlsrube
Oottessuerstr.
3
Krieger, llermnnn
11
Buckvigsbskon
kuxern
Kut.
Buckvigsbuksn
Wittelsbucbstr
43
v. Kries, Konruck
13
Ouim
Breusssn
ckur.
Oberbuckgusse
10
2ur Kieckon
Kroel, Kraii^
12
Nunnbeim
Bucken
Bksol.
Ksiserstrusse
66
Kroel
Kroepslisn, Brvgvs
13
Bergen
Dorvegsn
Ouw.
Beopolckstrusse
32
Dürrer
Grolle, Otto
12
8cbuckevobl
Brsusseu
cknr.
Nönebgusss
10
Oullmer
Kroner, Krieckricb
13
Viernbsim
Dessen
Iksol.
Dreikönigstrusss
12
Krds
Kronbeiw, Kwil
13
8uwotscb!n
Breusssn
Neck.
Bubnbokstrusss
23
Keilkuusr
Krüger, Kvvulck
12
Oonckerckngen
Bucken
Bbeol.
Kettengusse
17
8cbmitt
Krüger, Krieckricb
13
Berlin
krenssen
Neck.
Block
64u
Norlock
Krumm, Krick
13
Bubi
Bucken
bist.
Nsrktplutu
4
Weber
Krupeniu, dunkel
13
8Iouim
Russland
Neck.
Ouisbergstrusss
17
Derbst
Krupp, Dubert
13
Drisscb
Breusssn
Dut.
Nittel kL6sa88«
6
Bullig
Kubier, Krvin
12
Nüblucksr
Württbg.
Neck.
Bsckendurgsr 8!r. 18
Kiscber
Kükn, Lckolk
10
Heidelberg
Bucken
Neck.
Brückenstrusse
22
Nicbuelis
^Küdne, Oertruck
13
Blecksnckork
Breusssn
Bbil.
8uuckgssse
8
Knall
Küdvert, Dugo
12
Berlin
,7ur.
Beopolckstrusse
30
Oontinölltuls
Kütting, Lckoli
13
Bückensckeick
Neck.
Bergkeimer 8tr.
73
Ress
Kugler. dosspk
18
2üricd
Ze.lnveir
lur.
Nurxgusse
4
Weber
Kuba, Isidor
13
Ler^-irolksntsls
Buxern
Dut.
Block
73
lllckelmunll
'Kudu, Nuckeleins
07
8t. dosspb
Bucken
Bbil.
8opbisnstrssse
19
Kubn
Kuliscber, duliob
13
Kiev
Russland
lur.
klumeutbulstr.
1
Diesod
Kulrer, Lckolk
13
Kiscksruscksu
Boxern
Neck.
8cbröckerstrusse
37
Kmmelmunn
Kumm, Lugust
11
Vnrel
Oldenburg
Kut.
Bunssnstiusss
4
Koitus
Kunkel, Hugo
13
Durmstsckt
Dessen
Neck.
Butberstrusss
27
Kiermunn
Kuuklor, Dein-
13
Duisburg-
kukrort
Breusssn
Ll. äent.
Orubengusss
15
Kunklsr
Knute, Liberi
12
Dermsvnstsckt
Dngurn
6um.
Bubnbokstrusse
23
Würu
Kuuu, Kurl
13
8cbiltucb
Bucken
kbil.
Obere Keekurstr.
16
Kissumunn
Kunu, Wilbelm
12
kummentul
kbil.
Bummentul
Kunu
Kuppeubeiw, Usos
12
kkorrkeim
Rat.
Bkeuterstrssse
2
8rbu
Kusel, Wilbelm
13
Orubov
N.8cbver.
L-l. äsvt.
Dirsebstrusse
15
Klein
Knssmuul, Kurl
12
Nuoksntul
kucken
Neck.
Duuptstrusss
196
Oruul
Kux, Buckvig
13
Berlin-
Wilmersdorf
Breusssn
ckur.
Duuptstrusse
150
Kümmerer
Q
Bubkovskx, Wolik
13
Wltebsk
Russlunck
Neck.
Butberstrusss
31
Nüller
Bucroix, Ruckolk
13
Krieckricbstsl
kucken
Bbeol.
8cklossberg
21
Bucker
Buckiges, Dugo
13
Dumburg
Dumdurg
Neck.
krücksnstrssss
5
Nur
"liUmIe, Need»
13
Lretteu
Bucken
Neck.
2übringsrstrssss
6
Wolk
Buiblo, ckvsepb
12
Durbucb
Bbil.
^vingsrstrusse
7
lung
Ksise, Ricburck
10
Worms
Dessen
Dut.
Keckurgswünck Nükl-
§3886
42
 
Annotationen