Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0665
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
38

RamsL
cker
Ltuäiörenäsll
S
L
-Z
"2
w
(xkbuits-
ort
Ltools-
svAökö-
riZkkit
s
s
IVoliur
8trasseu
uuä
B a u s - Br.
Bameu
cker
B au svirte
Lortk, Xlois Nikons
14
Ritxiugou
Württbg.
Oam.
Werckerstrasss
31
Xmwauu
Bosed, Larl
12
Roustaua
krsusseu
kbil.
8teiugasse
4
Llicbsl
Bosmao, Hubertus
12
kuldagb
Buglauck
bleck.
Rokrbaebsr 8tr.
30
8aobs
Bessert, Xckolk
13
Rarlsrube
Ballen
Bsuptstrasss
52
Bessert
Bessert, Brieckricb
13
Wal!sta«lt
kbeol!'
Obers Xecbarstr.
16
Bierwauu
Bottler, Wolf
14
blülkauseu
L.-Botbr.
>1. 6ent.
Backeuburger 8tr. 76
8cbvei«lrert
Loxkeimer, Heus
14
Brisäberg
Besseu
bleck.
Bergksimsr 8lr.
17
Bckel
vr. meck. Botxoug,
Rar!
06
Bambreckt
Baxoru
Bat.
Bergstrasss
107
Boxens, Ilaralck
13
Buuxstroxs
krsusseu
kbeol.
Orabsugasss
9
Beist
Loxlceo, Weruer
13
Rubvarckeu
Olckeuburg
Bat.
Bsugasss
2
Rotbs
Loxseu, Kerl B.
14
Biel
kreusssu
bleck.
Oaisbsrgstrasss
19
Weigel
Lraälex, Wilkreck 8.
14
Xskkorck
Buglauck
I'livol.
8edlossderg
17
Biseber
Lrauck, Brita
14
Bsrllu
krsusseu
ckur.
^larktplatr
1
Wiuuielies
Brauckuer, Ruckolk
13
Rastatt
Lacken
kbil.
blauodsim, Rvboll-
Strasse
2
Wala
Brauckt, Otto
14
Beickslberg
kbil.
8ebillerstrasss
18
krauät
Braucd, Barl
13
Outteubaeb
kbil.
blaoubeim, blax-
ckosepbstrasss
2
Bauscbe
Brauer, Walter
14
Worms
Besseu
kbil.
Lsrgstrasso
4
Kuba
Braun, Haus Br.
13
Strümpkelbi-uvQ
Laclen
bleck.
Rarpkeugasse
4
Olbert
Lrauu, Riedarck
13
Rocbsburg
8aebseu
bleck.
8cbulrsugasss
1
Beberls
*Lrauue, Briecka
12
Röuigsderg
krsusseu
kbil.
Orabsugasss
14
Roller
*Lrauveiler, Biss
14
Blberkelck
kbil.
Babriogerstrasse
27
lillssseu
Lreclisr, Beiurlcii
13
Köln
bleck.
l.ackeuburger 8tr.
1
blsxer
Lrecbt, Bermsuu
13
Oosssukeim
Backeu
Ibsol.
blöuekgasse
3
Bsmbergor
Lrecbt, Robert
14
Rarlsrube
kbeol.
linkere 8trasss
33
Oeckei
Lregeuxer, Xlbert
12
Bugeu
Ob ew.
Bleiedstrasss
4
Ortlled
Lreickeubruod,
Wilbelm
13
Laläenkiroken
krsusseu
bleck.
lugrimstrasse
9
Berbig
Lreiteukelck, Bugeu
14
8viuemüuckö
ckur.
Rokrbaebsr 8tr.
31
vaäe
Lremlrs, Xaver
14
llüsteu
bleck.
Backeudurger 8tr.
50
Bieblsr
Lrepobl, Wilbelm
14
Oelseulrircben
kbil.
Bksrstrssss
20
Kroger
*Lresssr, Xoua
14
Berliu
kbil.
Baugeubrüclieu
Krieger
Dressier, Brieckricb
13
Belldeim
Laxeru
bleck.
Bakukokstrssse
9
Braulc
Breused, Ricbsrck
14
kkorxbsim
Backeu
ckur.
Lviugsrstrssss
3
Outüeiscd
Lreust, Walter
14
Ooocksrsbeim
Brosckvg.
kbil.
8cblossberg
11
Zauckrisser
Lrovcke, Oirseb
14
8molsuslr
kusslauck
ckur.
Blumeustrasss
34
Bodmauu
Briao, Bermsuu
12
Rarlsrube
LalZsu
bleck.
Obere blsebarstr.
4
8eppicb
Brill, Brust Beiuricd
13
Oarwstackt
Besseu
bleck.
blittelstrasse
10
Bäbuckricb
Lrilmaxsr, ckosepb
14
Biugerbrüelc
kreusseu
bleck.
8cblossorstrasss
4
Biuuiugsr
Lrilmaxer, Wilbelm
11
blaior
Backeu
bleck.
Outleutdokvsg
2
Lrockrecbt, Raul
14
Ropitrsck a.O.
8.Weimar
I'keol.
Birsckgasse
6
Orak
Lroeedtel, Brieckricb
14
Braulik. s. bl.
krsusseu
kbeol.
2äbriogerstrasse
85
Osbrilis
Lrvogger, Bmil
12
Beilbangen
ckur.
blarbtplata
1
Bbrmauu
Broeber, Hermann
13
Oetmolcl
Rippe
ckur.
2viugerstrssse
1
Bacbmauu
Brosoe, Xlbert
14
8augatucb
Xweriba
kbil.
Oaisbergstrasse
91
krasedüta
Lrolcbsitter,Bsioricd
13
Brewerbaveo
8. Weimar
kbil.
Bkerstrasss 22»
ckärger
Brokeusdire, Odarles
Oigorx
13
Oluciuuall
Xmeriba
kbil.
kobrbacber 8tr.
62
Bamderger
 
Annotationen