Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Verzeichnis der sämmtlichen Studierenden der Universität Heidelberg im Wintersemester 1910/1911 bis Sommersemester 1915 — Heidelberg

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2687#0716
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Kamen
der
Ltuäisrsnäöii
«
e
k
0
O
'S
tZ
-S
Z
Oeburts-
ort
8tüüts-
üll^sdö-
ri^ksit
3
LVobi»
Ltrasssn
und
Laus-Rr.
ans
Rawen
der
Laus virts
v.Wedeme>'er,W alter
18
Wo^nita
Lreusssn
Oarn.
Lettengasse
9
Uralt
Weddigen, Walter
14
Liel
Liöncbgssss
4
Lock
Webrli, Udert
14
ilmriswil
Sebveis
,lur.
Lirscbstrssse
15
Kleiner
Webrli, Lugen
14
Sedatkbauseu
Lied.
Lirsodstrasss
9
Lierkel
Weiek, Wildslin
11
LIebingen
Laden
Lat.
Lutberstrasse
47
v. Scbenk
Weidmann, 6 sorg
13
Lietteodsim
Hessen
LI. Ü6Qt.
Lsuptstrssss
175
Seekinger
Weidner, Kurt
13
Labr
Laden
dur.
Llönebgasse
7
Lolssntbaler
Weidner, Wilkelm
14
Li.-Reckarau
dur.
Riscbwarkt
4
Werner
^Weierswüller,
Lettin»
12
Ludsrigskaken
Ladern
Lied.
L'bsken,2oIIbokstr.12
Weiersmüller
Weikl, Ulbert
14
Homberg
Lessen
Lied.
Lutberstrasss
53
Scbück
"Weil, ,-XIics
13
Ittlingen
Laden
kbil.
LIsonbeim
Losengartenstr. 22
Weil
^Veil, b'rits
14
Ottenburg
Lied.
Leigkeiinor Ltr.
49
Otten
Or. Weil, Herbert
14
Leblos» Wild-
tdurii
Württbg.
dur.
Ledlossderg
49
bleuer
Weil, Hermann LI.
14
Osilingen
Laden
kbil.
Lriedricbstrasse
8
Lsxdenreick
*Weill, Lettv
12
Lrankt. s. Li.
Rat.
Lluiosllstrasso
19
Lrinkrnaon
Weimar, Otto
13
den»
S.-Weimar
dur.
Llarktxlats
5
Winkler
^Weinberg, ^.lics
14
Lerlin
Lreussen
Lied.
Lutberstrasse
25»
Lügei
Weinberg, Lang
14
Lesbe
Oldenbrg.
Lied.
Lsugasse
3
Sebinitt
Weioderger. Liartin
14
Nürnberg
Ladern
kbil.
Landkriedstrssse
8Lv)denreicb
Weinberger, Liorits
09
Lreussen
Rat.
Websrstrasse
6^8!woll
Wginbrunn, Lmil
14
Lsdsn-Lsden
Laden
kbil.
Lutberstrasss
25 »Stadl
Weinrebe, Lried
14
Rostock
Liecklbrg.
dur.
Lisebergssse
2 Winnevisssr
Weinsekal, ^brakaiu
14
Liilis
Russland
dur.
Laodkausstrasss
2 a Liicbaeli
Weisbrod, Leioricd
kbilipp
13
Liannbeim
Laden
Lied.
^leppenlielrrl Xirokevx.ö.OÄUll'üpp
Weise, Otto
13
öriesen
Lrensssn
Oaw.
Laudgasss
5
Llaig
Weise, ,VIdert
13
k>. «1.7?.
Laxern
Lied.
Lsuptstrssse
27
Lotbsckild
*Weiss, Hilde
08
.Idelsbelm
Laden
kbil.
Lberdacb
Weiss
Weiss, Lau!
12
Heidelberg
Lbeol.
Orabeogasss
9
Wsiss
Weiss, Ludolk
08
Heidelberg
Rat.
Llöek
73
Läussler
Weissbein, Simon
Weisswann,
13
Rikola^'ev
Russland
Lied.
Raiserstrssss
46
Walrber
Alexander
II
kavlograd
Lied.
örückenstrasss
18
Wagner
W eixwaun
„ lüvk-Outmann
13
Sekavli
Lied.
^.Ibert-Liays-Ltr.
14
Lrnst
Felder, Laos Kurt
13
Ootba
S.R.Ootba
dur.
öurgveg
5
Walter
Wellenksmp, Otto
13
Osnabrück
Lreussen
Lbil.
kiedstrasss
3
lioklunt
Weller, RicKsrdL.L.
14
Lrankk. ». bl.
Odern.
Lsopoldstrasse
60
Welldsusen, Lang
13
Liünder
dur.
Lteiogasss
1
kudrnanu
Wsnck, August
14
Oarmstadt
Lessen
dur.
lausserstrasse
2
Ssutter
^°nk, widert
13
Lübl
Laden
Lied.
4.lbert-Lls)'S-8tr.
9
Scbäker
Wenk-WolS, Oskar
13
Liannbeirn
dur.
dkm. Lamexstr.
2
Wenk-Wolik
^er dossxd
13
Lurtvanxen
Rat.
Lriedricbstrasss
10
livkwaun
^erle, Lsrl
14
Sussertbal
Ladern
Lied.
Rlei'oe Liantelg.
8
Scbenk
Server, ärtur
14
Lremsssen
lreussen
Lbil.
lutere Strasse
24
Osogviscb
Werner, Lrits Lrnst
14
dannbeim
öaden
kbil.
Lsopoldstrasse
55
Lronmüller
 
Annotationen